İŞ ANALİTİĞİ VE MÜŞTERİ İÇGÖRÜSÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (2015)

Merkezin amaçları a) Disiplinlerarası bir araştırma ortamı yaratarak niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem araştırmalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak. b) Dünya ölçeğindeki güncel örnekleri gibi niteliksel ve niceliksel yöntemleri birlikte kullanarak nitelikli insan gücü yetiştirilmesine ve yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak. c) Ham veriden analiz ve aksiyona doğru giden tüm süreçte, verinin toplanması, bulunduğu operasyonel ortamlardan çekilmesi, dönüştürülmesi ve açık ortamlardaki yapısal olmayan verilerle birlikte analiz edilmesi, analiz sonuçlarından çeşitli içgörüler elde edilmesi ve bu içgörüler neticesinde aksiyon alınabilecek iş stratejilerinin belirlenmesi ile ilgili çözümleri entegre bir şekilde sağlamak. ç) Sürekli evrilen müşteri davranışları dinamiklerini anlamak ve büyük veriden tahmine dayalı öngörüler elde etmek. d) Endüstri ve Üniversite işbirliği sayesinde güncel akademik teorileri endüstriye taşımak ve beraberinde güncel endüstri pratikleriyle akademik araştırmaları beslemek. e) İşbirliğinde bulunduğu kurumların gerçek hayat problemlerine disiplinlerarası bir yaklaşımla çözüm getirmeye odaklanmak ve yapılan bu uygulamaların akademik araştırmaya dönüştürülmesini sağlamak. f) Alanındaki teorik ve ampirik çalışmaları ile Boğaziçi Üniversitesi’nin ülkemizde bu alandaki boşluğu doldurmasına imkan sağlamak ve üniversite-endüstri işbirliğini kolaylaştırmak. g) Alanında öncü bir araştırma merkezi olarak Boğaziçi Üniversitesi’nin uluslararası saygınlığına katkıda bulunmak. h) İşbirlikleri çerçevesinde geliştireceği projeler ile Boğaziçi Üniversitesi’nin bu alanlardaki akademik üretkenliğine katkıda bulunmak. ı) Üniversitenin bu alanda uluslararası referans olacak uygulama ve araştırma adreslerinden biri haline gelmesine katkıda bulunmak. i) Yeni yöntem, algoritma ve teknolojilerin kurumların iş süreçlerinde kullanılması ile verimlilik artışına imkan sağlamak. j) Diğer araştırma merkezleri ile işbirliği içerisinde Ar-Ge ve inovasyona dayalı özgün yerli teknolojiler ve yüksek katma değerli ürünler geliştirmek. k) Üretilen akademik çalışmalar ışığında kanun yapıcı ve düzenleyici kurumlara politika tavsiyelerinde bulunmak. l) Akademik kurumlar ile diğer kamu, özel sektör kuruluşları arasında iş analitiği ve karma yöntem araştırmaları konularında etkili fikir alışverişi ve işbirliğinin inşasını ve gelişimini sağlamak. m) İş analitiği teknolojilerinin etkin kullanımını desteklemek ve yaygınlaştırmak için danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak. n) Konusunda lider yabancı üniversitelerde hâlihazırda bulunan benzer merkezlerle işbirliğine giderek araştırma ve eğitim alanındaki çalışmalarını uluslararası boyuta taşımak. o) Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrencilerin gerçek iş problemleri üzerinde çalışmalarına imkan sağlayarak uygulamalı araştırma üretilmesine ve öğrencilerin iş hayatına hazır hale gelmelerine katkıda bulunmak. ö) Bilimsel dergilerde ve yayın organlarında uluslararası standartlara uygun yayınlar yaparak alana katkıda bulunmak. Merkezin faaliyet alanları a) İş analitiği ve müşteri içgörüsü alanında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak. b) İşletme, Ekonomi, Mühendislik Bilimleri, Psikoloji gibi farklı disiplinleri buluşturarak ortak çalışmalar yapmak. c) Karma yöntem araştırmaları ile yenilikçi iş analitiği çözümleri ve teknolojileri geliştirmek. ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek. d) Yapılan çalışmaların bilinirliliğini artırmak üzere yayın ve çeviri çalışmaları, bilimsel toplantı, kongre, çalıştay ve konferanslar yapmak. e) İlgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık desteğinde bulunmak. f) Üniversite yönetimince verilen veya yapılan ortaklıklardan doğabilecek diğer görevleri yapmak.

Merkez Müdürü: 
Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin Sami Karaca
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi İş Analitiği ve Müşteri İçgörüsü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Güney Kampüs, 8 No'lu Lojman, Kat: 3, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
huseyin.karaca@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 65 22
Merkez Faaliyet Raporu: