BAP Proje Destekleri

acordeon
1
1. Proje Destek Türleri

BAP Proje desteği Boğaziçi Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi ve tam zamanlı doktoralı çalışanlara sağlanır. Projeler, proje başvurularının BAP Komisyonu’nda hakem raporları ışığında değerlendirilip kabul edilmesinin ardından, proje yürütücüsü ve Rektör veya Rektörü temsil eden Komisyon Başkanı tarafından imzalanan proje sözleşmesi ile başlar ve yine proje yürütücüsünün ileteceği proje sonuç raporu ile sonlanır. Başvuru ve sonuç raporu her projenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşmeyi imzalayan proje yürütücüsü ilgili projenin yürütülmesinden, koordinasyonundan, tüm idari-mali süreçlerinden ve sonuçlandırılmasından BAP Komisyonu’na karşı sorumludur. 

BAP Komisyonu, Bilim İnsanı Portalı ve Proje Yaşam Döngüsü Uygulaması (Metnin devamında Bilim İnsanı Portalı olarak anılacaktır.) kullanılarak yapılacak olan yeni proje başvurularından “Standart (P kodlu)”, “Doktora (D kodlu)”, “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” ve “Start-Up (SUP kodlu)” türü yeni proje başvurularını belli çağrı dönemleri ve tarihleri ile sınırlandırmadan kabul eder.

“Standart (P kodlu)”, “Doktora (D kodlu)”, “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” ve “Start-Up (SUP kodlu)” türü proje başvuruları, Bilim İnsanı Portalı üzerinden “Bir proje yürütücüsünün üzerinde aynı anda biri tamamlayıcı destek (“M” kodlu) veya doktora (“D” kodlu) olmak üzere en fazla toplam iki projesi olabilir”, koşulunu sağlayacak şekilde tüm bir yıl boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir. (Bkz. Tablo 1 ve Tablo 2). Bu koşul çerçevesinde, bir proje yürütücüsünün üzerinde iki farklı doktora öğrencisi ile iki farklı doktora (“D” kodlu) projesi olabileceği gibi, iki farklı dış destekli proje ile iki farklı tamamlayıcı destek (“M” kodlu) projesi olabilir.

Tablo 1: İkinci proje başvurularının türlerine göre sistemden iletilebilirlik durumları

1. Proje

2. Proje

Standart (P kodlu) ise

D kodlu veya M kodlu olabilir.

Doktora (D kodlu) ise

P kodlu veya D (1) kodlu veya M kodlu veya R kodlu veya S kodlu veya TUG kodlu veya SBA kodlu olabilir.

Tamamlayıcı Destek (M kodlu) ise

P kodlu veya D kodlu veya M (2) kodlu veya R kodlu veya S kodlu veya TUG kodlu veya SBA kodlu olabilir.

Çok Disiplinli (R kodlu) ise

D kodlu veya M kodlu olabilir.

Altyapı (S kodlu) ise

D kodlu veya M kodlu olabilir.

İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projesi (TUG kodlu) ise

D kodlu veya M kodlu olabilir.

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projesi (SBA kodlu) ise

D kodlu veya M kodlu olabilir.

Start-Up (SUP kodlu) ise

D kodlu veya M kodlu olabilir.

 1. İki farklı doktora öğrencisi ile eş zamanlı olarak iki ayrı “D” kodlu proje almak mümkündür.
 2. İki farklı dış destekli proje ile eş zamanlı olarak iki ayrı “M” kodlu proje almak mümkündür.

 

 

Tablo 2: Proje türlerinin bütçe tavanları ve başvuru zamanları

Proje Türü

Yıllık Bütçe Tavanı TL

Toplam Bütçe Tavanı TL

Başvuru Zamanı

Standart Proje (P kodlu) ve
Doktora Projesi (D kodlu)

(Yürütücünün ilk 3 proje yılı için)

50.000

 

Yıl Boyunca

Standart Proje (P kodlu) ve
Doktora Projesi (D kodlu) 

45.000

 

Yıl Boyunca

Start-Up Projesi (SUP kodlu)

 

175.000

Yıl Boyunca

Çok Disiplinli Proje (R kodlu)

 

250.000

Özel çağrı ile

Mart ayında

Altyapı Projesi (S kodlu)

 

500.000

Özel çağrı ile

Mart ayında

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projesi (SBA kodlu)

 

250.000

Özel çağrı ile

Mart ayında

İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projesi (TUG kodlu)

 

500.000

Özel çağrı ile

Mart ayında

Tamamlayıcı Destek Projesi

(M kodlu)
 

Toplam bütçe dış kaynaklı proje sözleşmesinin toplam bütçesinden PTI, bilimsel toplantılara (konferans) katılım desteği, çalıştay, konferans vb. düzenleme, yürütücüye/öğretim üyesi araştırmacılara maaş/ danışmanlık ücretleri, bölüm/dekanlık/rektörlük hisseleri vs. çıkarıldıktan sonra kalan kısmının %30’unu aşmamak kaydıyla ve yıllık KDV dahil 60.000 TL bütçe tavanı ile sınırlıdır. Dış kaynaklı proje sözleşmesinin yukarıda belirtilen kısımlar çıkarıldıktan sonra kalan toplam bütçesinin %30’unun Standart (P Kodlu) proje bütçe tavanından az olması durumunda yıllık KDV dahil 45.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] bütçe tavanı uygulanır.

Dış kaynak gerçekleşir gerçekleşmez
tüm yıl boyunca

Araştırmacı yetiştirmeye yönelik projeler olan Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sosyal Politika Forumu (SPF) ve Teleiletişim ve Enformatik Alanlarında Araştırmacı ve Akademisyen Yetiştirme Merkezi Projesi (TAM) çerçevesinde tam zamanlı doktora sonrası araştırmacı olarak çalışanlar, “Standart (P kodlu)” proje başvurusu yapabilir. Ancak bu araştırmacılar eş zamanlı olarak başka bir BAP projesinde araştırmacı personel olarak çalışamazlar, proje ekibinde yer alabilirler. Doktora sonrası araştırmacı olarak çalışanlar Bilim İnsanı Portalına “BAP İdari Koordinatörlüğü” tarafından tanımlandıktan sonra giriş yapabilirler.

 1. Proje başvurularında, tam zamanlı bir Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesinin eş yürütücü olarak belirtilmesi gereklidir. (Bu proje sözkonusu öğretim üyesinin proje sayı kısıtı içinde değerlendirilmez.)
 2. Sadece “Standart (P kodlu)” proje başvurusunda bulunabilirler.
 3. Proje süresi 12 aydır.
 4. Devam eden araştırma projesinin sonuç raporu kabul edildikten sonra yeni proje başvuruları değerlendirmeye alınır.
 5. 2019 yılı proje bütçe tavanı yıllık KDV dahil 45.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] olarak belirlenmiştir.
 6. Proje kapsamında araştırmacı personel çalıştırılmamaktadır.
 7. Proje kapsamında yılda bir kez bildiri sunmak koşuluyla bilimsel toplantılara (yurt içi ulusal toplantılar hariç) katılım desteği olarak seyahat ek bütçesi verilebilir.
 8. Seyahat ek bütçesinden başka herhangi bir ek bütçe verilmemektedir.
 9. Proje ödeneği ile satın alınmış olan dayanıklı taşınırların (alet-teçhizatın) kullanma önceliği proje yürütücüsüne ait olmakla birlikte, zimmet sorumluluğu proje eş yürütücüsünde olmalıdır.

 

Üniversite Senatosu’nun 03.04.2019 tarih ve 2019-04 sayılı toplantısında, 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 14. Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 30. maddesinde yapılan değişikliklere istinaden “Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda Üniversitemizde emeklilik yaş haddini doldurmuş ve sözleşmeli olarak çalışmakta olan öğretim üyeleri tez danışmanlığı devam eden tezlerle ilgili olarak;

 1. Devam etmekte olan “D” kodlu doktora projelerinde yürütücü olarak devam edebilir ve devam etmekte olan doktora tez danışmanlığı olduğu takdirde “D” kodlu doktora projesi için yeni başvuru yapabilir;
 2. “M” kodlu Tamamlayıcı Destek projesi için başvuru yapabilir;
 3. “P” kodlu Standart Proje Desteği, “R” kodlu Çok Disiplinli Proje Desteği, “S” kodlu Altyapı Proje Desteği, “TUG” kodlu İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Proje Desteği, ve “SBA” kodlu Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Proje Desteği için başvuru yapamaz.
acordeon
2
1.1. Standart Proje Desteği (“P” Kodlu Projeler)

Amaç, tüm tam zamanlı öğretim üyesi ve tam zamanlı doktoralı çalışanların araştırmalarına destek sağlamaktır. Daha önce çeşitli projeleri için destek almış olan tam zamanlı doktoralı çalışanlar ve öğretim üyelerinin, yeni proje başvuruları değerlendirilirken daha önceki proje ürünlerinin (makale, bildiri, tez vb.) ve diğer kaynaklardan sağlanan desteklerin nitelik ve nicelikleri göz önüne alınır.

 

 

acordeon
2
1.2. Doktora Proje Desteği (“D” Kodlu Projeler)

Doktora programı olan ana bilim dallarında doktora tezi ile ilgili araştırma projelerini desteklemek üzere tasarlanmıştır.

Doktora öğrencileri için tez önerisinin kabul edilmiş olması koşulu aranır. Proje başvurusu ile kabul edilmiş doktora tez önerisinin ve ilgili yönetim kurulu toplantı tutanağının gönderilmesi gereklidir. Azami öğrencilik süresini doldurmuş doktora öğrencisi ile doktora projesi alınamaz. Tez önerisi kabul edilmiş bir öğrencinin çalışmalarıyla ilgili aynı anda birden fazla “D” kodlu proje verilemez. Eşzamanlı olmamak kaydıyla, doktora süresince bir doktora öğrencisi ile ikinci bir “D” kodlu proje alınabilir. “D” kodlu proje başvurusu sadece ilgili doktora tez öğrencisinin tez danışmanı tarafından yapılabilir ve adı geçen öğrencinin tez çalışmasına bağlı olarak yürütülür.

Proje kapsamında araştırmacı personel (Tam SGK’lı olarak) olarak/ bursiyer olarak sadece ilgili tez öğrencisi çalıştırılabilir/görevlendirilebilir.

“Doktora (D kodlu)” kodlu projeler ile araştırmacılara ikinci bir projede yürütücü olma imkânı sağlandığı gibi; ilgili tez öğrencisine bilimsel toplantılara katılım desteği veya ilgili doktora tez öğrencisine yurt dışı arazi-saha çalışması desteği imkânı sunulur. Dolayısıyla, bu projelerdeki araştırmalara ilgili tez öğrencisinin kapsamlı bir katkı sağlaması beklenir. BAP Komisyonu bu katkının projeye etkisini dönem ve sonuç raporlarında aşağıdaki ek bilgileri de göz önüne alarak inceler. Bu ek bilgilerin raporlarda bulunmaması durumunda yürütücüden talep edilir. BAP Komisyonu’na iletilen “D” kodlu projelerin dönem raporlarının değerlendirmeleri yapılırken dönem raporu tarihine kadar olan tez izleme raporlarının raporun ekinde verilmesi beklenir. BAP Komisyonu’na iletilen “D” kodlu projelerin sonuç raporlarının değerlendirmeleri yapılırken aşağıdaki bilgilerin ve eklerin raporda bulunması beklenir.

Tez tamamlanmış ise; proje sonuç raporu ekinde yer alması ve tezde, ilgili “D” kodlu projeye kod belirtilerek atıf bulunması;

Tez tamamlanmamış ise; sonuç raporunda; tezin hangi aşamada olduğu, ne zaman biteceği ve aynı öğrenci ile yeni bir “D” kodlu proje başvurusunda bulunup bulunulmayacağı hakkında bilgi verilmesi; projeye ilişkin olarak tezde yapılan araştırmaların bilimsel rapor diliyle yer alması; tez izleme raporları ve/veya enstitü tutanaklarının raporun ekinde verilmesi; tez tamamlandıktan sonra tezin bittiğine dair BAP Komisyonu’na bilgi verilmesi beklenir.

Üniversite Senatosu’nun 03.04.2019 tarih ve 2019-04 sayılı toplantısında, 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 14. Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 30. maddesinde yapılan değişikliklere istinaden “Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda Üniversitemizde emeklilik yaş haddini doldurmuş ve sözleşmeli olarak çalışmakta olan öğretim üyeleri yürütücüsü oldukları “D” kodlu projelerde yürütücü olarak devam edebilir ve devam etmekte olan doktora tez danışmanlığı olduğu takdirde yeni bir “D” kodlu proje için başvuru yapabilir.

 

 

acordeon
2
1.3. Tamamlayıcı Destek (“M” Kodlu Projeler)

Üniversite dışı kaynaklardan, araştırma projesi bazında proje yürütücüsü sıfatıyla kalıcı kaynak getiren öğretim üyelerine tamamlayıcı destek sağlanır.

Dış kaynaktan hakemli değerlendirme süreci sonunda desteklenmesi kabul edilmiş projelerde, proje yürütücüsü dış kaynaklara sunduğu proje önerisi, önerinin kabul edildiğine dair belge, dış kaynak tarafından kabul edilen bütçenin detayı ve BAP proje önerisi ile BAP Komisyonu’na “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” talebinde bulunabilir. Başvurular dış kaynak gerçekleşir gerçekleşmez tüm bir yıl boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir. M kodlu proje başvurusunda bulunmak için dış kaynak tarafından desteklenen projenin kapanmasına 12 aydan fazla bir sürenin kalmış olması gereklidir.  Eş zamanlı olarak iki “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” yürüyen olabilir. Aynı dış destekli proje ile iki farklı “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” proje başvurusunda bulunulamaz.

Proje bütçesinden talep edilen makine teçhizatın bölünemeyen tek bir cihaz olması durumunda yıllık bütçe KDV dahil 60.000 TL tavanını aşmayacak şekilde birinci ve ikinci yıllara ait bütçenin tamamı birinci yıl bütçesi olarak verilebilir. Ancak proje tamamlanana kadar kur farkından doğan ihtiyaçlar da dahil olmak üzere ek bütçe talep edilemez ve proje sözleşmesinde adı geçen cihazın alınamaması durumunda verilen bütçenin başka bir amaçla kullanılması talep edilemez.

Açık proje/projeler kapatılmadıkça, proje sayı limitine ulaşmış yürütücünün yeni proje başvurusu işleme konulamaz. Yeni proje başvurusu sistem üzerinden yürütücüye taslak olarak geri gönderilir. (Proje Destek Türleri başlığı altında bulunan ikinci proje başvurularının türlerine göre sistemden iletilebilirlik durumlarını gösteren tabloyu (Tablo 1) inceleyiniz.)

BAP Komisyonu’na iletilen “M” kodlu projelerin sonuç raporları hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi beklenir:

 1. Dış kaynak tarafından desteklenen ana projenin sonuç raporu BAP proje sonuç raporuna kopyalanmamalıdır;
 2. BAP Komisyonu’na sunulacak BAP projesi sonuç raporu,  dış kaynak tarafından desteklenen projenin sonuç raporunda yer alan bilimsel içerikten farklılığı net olarak ortaya koyacak ve BAP Komisyonu tarafından kabul edilen BAP projesinin destekleyici özelliklerini vurgulayacak şekilde hazırlanmalıdır;
 3. Dış kaynak tarafından desteklenen projenin bilimsel içeriğinin ne şekilde tamamlandığı açıklanmalı ve bulgular, iki çalışma arasındaki farkları da kapsayacak şekilde belirtilmeli ve değerlendirilmelidir.

Üniversite Senatosu’nun 03.04.2019 tarih ve 2019-04 sayılı toplantısında, 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 14. Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 30. maddesinde yapılan değişikliklere istinaden “Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda Üniversitemizde emeklilik yaş haddini doldurmuş ve sözleşmeli olarak çalışmakta olan öğretim üyeleri “M” kodlu Tamamlayıcı Destek proje başvurusunda bulunabilir.

 

acordeon
2
1.4. Çok Disiplinli Proje Desteği (“R” Kodlu Projeler)

Çok disiplinli yaklaşım gerektiren sorunlara odaklanmış, evrensel bilime katkı sağlayan ve/veya ülkemizin sorunlarına eğilen projeler “R” kodu ile desteklenir. Çok disiplinli projelerin ana amacı yeni alanlar açması ve kampüsteki araştırma ortamını zenginleştirecek işbirlikleri oluşturmasıdır. Proje ekibinde farklı disiplinlerden araştırmacıların olması proje başvurusunun çok disiplinli olması için yeterli değildir. Başvuru metninin çok disiplinli bakış açısıyla ve her disiplinin katkısını net bir şekilde ortaya koyacak şekilde yazılması gereklidir. Proje sonunda çok kapsamlı, ayrıntılı sonuç raporu sunulması ve yayın, bildiri vb. ürünler çıkması beklenir.

 

 

acordeon
2
1.5. Altyapı Proje Desteği (“S” Kodlu Projeler)

Altyapı projeleri kapsamında Üniversitemizin araştırmaya yönelik makine-teçhizat altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Böylece farklı konularda çalışan araştırmacıların uzun süreli olarak yararlanabileceği, ortak kullanıma açık, donanım ve teçhizatın alınması mümkün olmaktadır. Altyapı projeleri gerekli durumlarda yazılım içerebilir. Altyapı projelerinden beklenen makine-teçhizatın alınmış, kurulup kalibrasyonlarının yapılmış, ön testlerinin başarı ile tamamlanmış, araştırma için hazır durumda olmasıdır. Sonuç raporunda kalibrasyon ve ön test sonuçlarının verilmesi gereklidir. Yazılım alınması durumunda ise yazılımın çalışır durumda olması ve bunun sonuç raporunda verilmesi beklenir.

 1. Altyapı projeleri ek bütçeye ihtiyaç duyulmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Proje kapsamında ek bütçe verilmemektedir.
 2. Proje toplam bütçesi proje başvurusunun değerlendirilmesi sırasında karara bağlanır.
 3. Altyapı projeleri kapsamında tüketim talepleri değerlendirme dışı bırakılmaktadır.
 4. Proje kapsamında araştırmacı personel (Tam SGK’lı olarak) çalıştırılmamakta/bursiyer görevlendirilmemektedir.
 5. Proje 12 ayda tamamlanacak şekilde hazırlanmalı ve yalnızca ilk yıl için bütçe talep edilmelidir. 12 aylık proje süresinin yetmediği durumlarda BAP Komisyonu’na dönem raporu iletilerek ek süre talep edilebilir. Ek sürenin onaylanması durumunda ayrıca bütçe veya ek bütçe talep edilememektedir.

 

 

 

acordeon
2
1.6. Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Proje Desteği (“SBA” Kodlu Projeler)

Bu kapsamdaki projeler, toplum için yaşamsal önemi olan veya olması beklenen sorunlara ileriye dönük, yaratıcı çözüm politikaları üretilmesine katkı sağlayacak projelerdir. Bu projelerin sosyal ve beşeri bilimlerin herhangi bir alanında fark yaratması beklenir. Araştırma kapsamının geniş olması bir projenin “stratejik” sayılması için yeterli değildir. Araştırma bulgularının toplum, uygulayıcı makam ve kurumlarla paylaşılması proje hedefleri arasında olmalıdır. Proje sonunda çok kapsamlı, ayrıntılı sonuç raporu sunulması ve yayın, bildiri vb. ürünler çıkması beklenir.

 

 

acordeon
2
1.7. İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Proje Desteği (“TUG” Kodlu Projeler)

Bu kapsamdaki projeler, yeni bir ürün veya teknoloji geliştirilmesi, dünyada yeni gelişmekte olan bir teknolojinin ülkemizde uygulamasının gerçekleşmesi, dünyada gelişmesi ve uygulaması belli bir noktaya erişmiş, ancak ülkemizde herhangi bir şekilde üzerinde çalışılmamış veya çok az çalışılmış bir uygulamanın yürütülmesi hedeflerinden en az birini sağlaması gereken projelerdir. Prototip üretilmesi, patent/faydalı model başvurusu yapılması projenin hedefleri arasında olmalıdır. Proje sonunda çok kapsamlı ve ayrıntılı bir sonuç raporu sunulması ve yayın, bildiri gibi ürünler çıkması beklenir. Araştırmanın devamlılığını sağlayacak şekilde başvuru yapılabilecek bir proje türü olarak tasarlanmış olup ilgili proje kapatıldıktan sonra yapılacak her bir yeni TUG proje başvurusu ile söz konusu patent desteği için talepte bulunulabilir, devam ettirilebilir.

TUG Kodlu projeler kapsamında proje konusu ile alakalı olması şartıyla kısmen “Uluslararası Patent Başvuru Desteği” sağlanır.

“Uluslararası Patent Başvuru Desteği” talebinde bulunulacaksa, “Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Buluş Bildirim Formu, Araştırma Raporu, Ulusal Patent Belge Kabul Yazısı ve İnceleme Raporu” nun BAP Komisyonu’na sunulması gereklidir. Uluslararası Patent Başvuru Desteği kararı ve bütçe miktarı bu belgeler çerçevesinde proje bazında belirlenir. Söz konusu talepler başvuru esnasında TUG Kodlu proje destek aşmayacak şekilde proje önerisi içinde ya da proje devam ederken ek bütçe talebi ile hizmet alımı kaleminden yapılır. Patent ile ilgili yapılacak seyahatler ve danışman masrafları BAP bütçesi kapsamında karşılanamamaktadır.

 

 

 

acordeon
2
1.8. Start-Up Proje Desteği (“SUP” Kodlu Projeler)

“Start-Up (SUP kodlu)” proje desteğinin amacı Üniversitemizde doktor öğretim üyesi olarak fiilen göreve başlayan doktoralı genç öğretim üyelerinin Üniversitemizdeki araştırma faaliyetlerine erken başlayabilmeleri için başlangıç desteği (seed money) sağlamaktır.

01.01.2013 tarihinden sonra ataması yapılarak fiilen tam zamanlı olarak göreve başlayan doktor öğretim üyelerine, tam zamanlı olarak göreve başladıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde başvurdukları takdirde “Start-Up (SUP kodlu)” proje desteği sağlanmaktadır.

Ayrıca 01.01.2015 tarihinden sonra yükseltilerek fiilen tam zamanlı olarak göreve başlayan doktor öğretim üyelerine de, tam zamanlı olarak göreve başladıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde başvurdukları takdirde “Start-Up (SUP kodlu)” proje desteği sağlanmasına başlanmıştır.

“Start-Up (SUP kodlu)” projesi başvurusu, yürütücülerin atanarak veya yükseltilerek doktor öğretim üyesi olması ve fiilen göreve başlamasından sonraki ilk proje başvurusu olmalıdır. İlk proje başvurusunun diğer proje türlerinden biri olması veya belirtilen süre içinde başvuru yapılmaması durumunda “Start-Up (SUP kodlu)” proje başvurusu hakkı kaybedilir; geriye dönük olarak hak talep edilemez. Ancak; proje yürütücüsünün askerlik izni, doğum izni veya uzun süreli sağlık iznini bir dilekçe ile belgelendirerek BAP Komisyonu’na sunması durumunda yapılacak değerlendirme ile proje başvuru tarihi alınmış izin süresi kadar ötelenebilir.

 1. Proje süresi en az 12 ay ve en fazla 30 aydır.
 2. Ek süre ve ek bütçe verilmemektedir.
 3. Yayın basım desteği, “Start-Up (SUP Kodlu)” projelerde proje başvurusunda bütçelendirilir.
 4. Proje kapsamında gerekçelendirildiği takdirde araştırmacı personel (Tam SGK’lı olarak) çalıştırılabilecek/ bursiyer görevlendirilebilecektir. Ancak araştırmacı personeller eş zamanlı olarak çalıştırılamaz.
 5. Tüketim (Göreve başlanılan bölüm/birim tarafından sağlanan kartuş/toner, kağıt vb.) talepleri değerlendirme dışında bırakılacaktır.
 6. Komisyonun revizyon kararlarına yürütücüler tarafından verilecek yanıtların komisyon kararında belirtilen süre içinde Komisyona sunulması gereklidir; bu sürelerin aşılması durumunda ilgili proje başvuruları taslak olarak yürütücüye geri gönderilir. Ancak; proje yürütücüsünün askerlik izni, doğum izni veya uzun süreli sağlık iznini bir dilekçe ile belgelendirerek BAP Komisyonu’na sunması durumunda yapılacak değerlendirme ile revizyon süreleri alınmış izin süresi kadar ötelenebilir.
 7. Doktor öğretim üyesi olarak göreve başlayan doktoralı genç öğretim elemanlarına, atanıp fiilen göreve başladıkları tarihten itibaren 3 yıl süreyle, uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunmak için yılda bir kez sağlanan BAP desteğine ek olarak, bildiri sunmak, dinleyici olmak, çalıştaya katılmak, ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak üzere bir yurt dışı seyahat desteği daha sağlanır. Yılda toplam 2 kez sağlanan yurt dışı seyahat desteğine bildiri sunulmadan (dinleyici olmak, çalıştaya katılmak, ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak) gidilecek olunması durumunda seyahat talebi yapılırken bu görevlendirmenin niteliği ve gerekliliğiyle ilgili BAP Komisyonu’na detaylı bir açıklama sunulması beklenir. Ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak üzere yapılacak yurt dışı seyahat tarihleri  önceden planlanmalı ve seyahat talepleri vaktinde yapılmalıdır. İlgili takvim yılı içinde kullanılamayan seyahat imkanı kaybedilmiş sayılır.
 8. “Start-Up (SUP kodlu)” proje desteği alanlar projeleri devam ederken “Doktora (D kodlu)” veya “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” proje desteklerine başvuruda bulunabilirler. Ancak “D” kodlu proje bütçesi yürütücünün ilk 3 proje yılından bağımsız olarak yıllık KDV dahil 45.000 TL tavanı [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] içinde değerlendirilir.
 9. “Start-Up (SUP kodlu)” projelerinin toplam bütçeleri başvurunun değerlendirilmesi aşamasında kesinleştirilir. Ancak 2. veya 3. yıl bütçeleri (son 6 ay) her 12 ayın sonunda verilmesi gereken dönem raporunu takiben yürütücü tarafından sistem üzerinden iletildikten sonra projeye aktarılır. Proje yürütücüsü alım ve harcamalarını BAP Komisyonu tarafından başvuru aşamasında kesinleştirilen toplam bütçe çerçevesinde yapmalıdır.
 10. “Start-Up (SUP kodlu)” proje kapatıldıktan sonra sunulan “Standart (P kodlu)” veya “Doktora (D kodlu)”  proje başvuruları yürütücünün ilk 3 proje yılından bağımsız olarak yıllık KDV dahil 45.000 TL tavanı [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] içinde değerlendirilir.
 11. Çok zorunlu olmadıkça projenin özünde, yürütücüsünde, ekibinde, takviminde, bütçesinde, bütçenin fasıllara dağılımında, çalıştırılacak personelin adı-soyadı bilgilerinde, personelin çalıştırılacağı sürede ve kullanılacak makine teçhizat/malzeme listesinde değişiklik yapılmamalıdır. Projede değişiklik yapılması gerektiğinde BAP Komisyonu’ndan onay alınmalıdır. Onay alınmadan herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
 12. Proje başvuruları proje bazında, ayrılan toplam BAP bütçesi kapsamında ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın serbest ödenekleri dahilinde değerlendirilecektir.

 

acordeon
1
2. Proje Destek Miktarları

“Standart (P kodlu)” ve “Doktora (D kodlu)” projeleri için yıllık proje bütçe destek tavanı BAP Komisyonu tarafından her yıl yeniden belirlenir. Proje yürütücüsünün ilk üç proje yılı (İlk üç proje yılı (toplam 30 aylık süreyi belirtir.) kapsamında değerlendirilecek olan “P” ve/veya “D” kodlu proje başvurularının yıllık bütçe tavanları ayrıca belirlenir.

İlk üç proje yılı kapsamında yıllık destek tavanı 2019 yılı için KDV dahil 50.000 TL, sonraki proje yılları için ise yıllık KDV dahil 45.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı]  olarak saptanmıştır.

“Start-Up (SUP kodlu)” projeleri için toplam proje bütçe tavanı KDV dahil 175.000 TL dir.“Start-Up (SUP kodlu)” proje kapatıldıktan sonra sunulan “Standart (P kodlu)” veya “Doktora (D kodlu)” proje başvuruları yürütücünün ilk 3 proje yılından bağımsız olarak yıllık KDV dahil 45.000 TL tavanı [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] içinde değerlendirilir.

“Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” projeleri için bütçe proje bazında ve gerçek girdiler göz önüne alınarak aşağıdaki oranlar ile belirlenir:

 • Dış kaynaklı proje sözleşmesinin toplam bütçesinden PTI, bilimsel toplantılara (konferans) katılım desteği, çalıştay, konferans vb. düzenleme, yürütücüye/öğretim üyesi araştırmacılara maaş/danışmanlık ücretleri, bölüm/dekanlık/rektörlük hisseleri vs. çıkarıldıktan sonra kalan kısmının %30’unu aşmamak kaydıyla ve yıllık KDV dahil 60.000 TL bütçe tavanı ile sınırlıdır; ancak dış kaynaklı proje sözleşmesinin yukarıda belirtilen kısımlar çıkarıldıktan sonra kalan toplam bütçesinin %30’unun Standart (P Kodlu) proje bütçe tavanından az olması durumunda yıllık KDV dahil 45.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı]  bütçe tavanı uygulanır.

Tamamlayıcı Destek (M kodlu) proje bütçesinden talep edilen makine teçhizatın bölünemeyen tek bir cihaz olması durumunda yıllık bütçe KDV dahil 60.000 TL tavanını aşmayacak şekilde birinci ve ikinci yıllara ait bütçenin tamamı birinci yıl bütçesi olarak verilebilir. Ancak proje tamamlanana kadar kur farkından doğan ihtiyaçlar da dahil olmak üzere ek bütçe talep edilemez ve proje sözleşmesinde adı geçen cihazın alınamaması durumunda verilen bütçenin başka bir amaçla kullanılması talep edilemez.

“Çok Disiplinli (R kodlu)”, “Altyapı (S kodlu)”, “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma (SBA kodlu)” ve “İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme (TUG kodlu)” proje başvuruları, proje bazında ve ayrılan toplam BAP bütçe tavanı içinde değerlendirilir.

2019 yılında, “Çok Disiplinli (R kodlu)” proje başvuruları için toplam proje bütçe tavanı KDV dahil 250.000 TL, “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projeleri (SBA kodlu)” proje başvuruları için toplam proje bütçe tavanı KDV dahil 250.000 TL; “Altyapı (S kodlu)” proje başvuruları için toplam proje bütçe tavanı KDV dahil 500.000 TL ve “İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projeleri (TUG kodlu)” proje başvuruları için toplam proje bütçe tavanı KDV dahil 500.000 TL dir.

Proje değerlendirme ve seçim sürecinde öncelik en üst düzeyde uluslararası bilimsel standartlara uygun, uzun erime odaklanan, Üniversite içinde ve dışında sinerji yaratacak projelere verilir. Yüksek bütçeli (45.000-50.000 TL den fazla bütçeli) projelerde %25 ek bütçe imkanı standart bir uygulama değildir. BAP Komisyonu yüksek bütçeli projelerin ek bütçe taleplerini proje bazında ve BAP bütçesi dahilinde değerlendirir.

Tablo 2: Proje türlerinin bütçe tavanları ve başvuru zamanları

Proje Türü

Yıllık Bütçe Tavanı TL

Toplam Bütçe Tavanı TL

Başvuru Zamanı

Standart Proje (P kodlu) ve
Doktora Projesi (D kodlu)

(Yürütücünün ilk 3 proje yılı için)

50.000

 

Yıl Boyunca

Standart Proje (P kodlu) ve
Doktora Projesi (D kodlu) 

45.000

 

Yıl Boyunca

Start-Up Projesi (SUP kodlu)

 

175.000

Yıl Boyunca

Çok Disiplinli Proje (R kodlu)

 

250.000

Özel çağrı ile

Mart ayında

Altyapı Projesi (S kodlu)

 

500.000

Özel çağrı ile

Mart ayında

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projesi (SBA kodlu)

 

250.000

Özel çağrı ile

Mart ayında

İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projesi (TUG kodlu)

 

500.000

Özel çağrı ile

Mart ayında

Tamamlayıcı Destek Projesi

(M kodlu)
 

Toplam bütçe dış kaynaklı proje sözleşmesinin toplam bütçesinden PTI, bilimsel toplantılara (konferans) katılım desteği, çalıştay, konferans vb. düzenleme, yürütücüye/öğretim üyesi araştırmacılara maaş/ danışmanlık ücretleri, bölüm/dekanlık/rektörlük hisseleri vs. çıkarıldıktan sonra kalan kısmının %30’unu aşmamak kaydıyla ve yıllık KDV dahil 60.000 TL bütçe tavanı ile sınırlıdır. Dış kaynaklı proje sözleşmesinin yukarıda belirtilen kısımlar çıkarıldıktan sonra kalan toplam bütçesinin %30’unun Standart (P Kodlu) proje bütçe tavanından az olması durumunda yıllık KDV dahil 45.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] bütçe tavanı uygulanır.

Dış kaynak gerçekleşir gerçekleşmez
tüm yıl boyunca

 

 

acordeon
1
3. BAP Komisyonuna Proje Başvuru Süreci

Projelerin ilk üç proje yılı toplam 30 aylık süreyi belirtir. Birinci proje yılı ilk proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben başlar ve 12 (on iki) aydır. Proje süreleri sistemden 6’şar ay ara ile seçilebilir. Süresi 18 ve 30 ay olarak belirlenmiş projelerin ikinci veya üçüncü yıl (son 6 ay) bütçe talepleri seçilen süreye uygun olarak değerlendirilerek karara bağlanır. Proje süresinin değiştirilmek istenmesi durumunda “Proje Talep Listesi” adımına geçilmeden önce bu değişiklik yapılmalıdır. Proje talep listesi oluşturulduktan sonra proje süresi kesinlikle değiştirilemez. Proje süresinin değiştirilmesinin istenmesi durumunda talep listesinin silinip değişiklik yapıldıktan sonra yeniden düzenlenmesi gerekir. Proje süresi 12 ay olarak belirlenmiş başvurularda yalnızca birinci yıl bütçe talebi yapılır.

Proje süresi 24 ay olarak belirlenmiş başvurularda ikinci yıl ve proje süresi 18-30 ay olarak belirlenmiş başvurularda ise ikinci ve üçüncü yıl (son 6 ay) bütçe talepleri mutlaka öngörülmeli ve proje talep listesine girilmelidir. Gelecek yıllara ait bütçe taleplerinin öngörülmemiş olması durumunda bu yıllar için BAP Komisyonu’ndan bütçe talep edilemez. Gelecek yıl bütçesinin kullanıma açılması için Bilim İnsanı Portalından yapılacak talepler bütçenin ait olduğu proje yılı içinde komisyona sunulmalıdır. Ait olduğu proje yılı içinde açılması Bilim İnsanı Portalından talep edilmeyen bütçeler daha sonraki proje yıllarında geriye dönük olarak istenemeyecektir.

Proje talep listesinin hazırlanması aşamasında yurt dışı alım yapılmasının gerekli ve kesin olduğu durumlarda mal bedellerinin o günkü döviz kuru üzerinden hesaplanan TL karşılıklarına gümrük vb. masraflar için belli oranlarda bütçenin de dahil edilmesi gerekir. Örneğin, İthalat bedeli 5.000 USD ve altı olan alımlarda %25 + 1500 USD = 7750 USD karşılığı TL ödenek talebi yapılacaktır. 5.000 USD - 50.000 USD aralığında olan alımlarda ise %35, 50.000 USD ın üzerinde olan alımlarda %30; gümrüksüz hizmet alımlarda ise %10 oranında bütçe, mal bedeline eklenerek proje başvurusu iletilmelidir.

 
acordeon
2
3.1. Proje Çağrı Takvimi

“Standart (P kodlu)”, “Doktora (D kodlu)” ve “Start-Up (SUP kodlu)” türü yeni proje başvuruları belli çağrı dönemleri ve tarihleri ile sınırlandırılmadan tüm bir yıl boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir. 

“Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” proje başvuruları dış kaynak gerçekleşir gerçekleşmez tüm bir yıl boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir. 

“Çok Disiplinli (R kodlu)”, “Altyapı (S kodlu)”, “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma (SBA kodlu)” ve “İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme (TUG kodlu)” proje başvuruları ortak çağrı altında her yıl Mart-Nisan döneminde yapılır; başvurular ile ilgili koşullar ve çağrı takvimi her yıl Ocak ayı içinde ilan edilir. 

Yeni proje başvuruları, Bir proje yürütücüsünün üzerinde aynı anda biri “Tamamlayıcı destek (M kodlu)” veya “Doktora (D kodlu)” olmak üzere en fazla toplam iki projesi olabilir” koşulunu sağlayacak şekilde “Bilim İnsanı Portalı” üzerinden yapılır. 

 

 

acordeon
2
3.2. Proje Başvurularının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Proje başvuruları hazırlanırken aşağıda belirtilen noktalar dikkate alınmalıdır:

1. Bir proje yürütücüsünün üzerinde aynı anda biri “Tamamlayıcı destek (M kodlu)” veya “Doktora (D kodlu)” olmak üzere en fazla toplam iki projesi olabilir. (Bkz.Tablo 1)

2. Eşzamanlı olmamak kaydıyla, tez önerisi kabul edilmiş ve azami öğrencilik süresini aşmamış bir doktora öğrencisi ile ikinci bir “D” kodlu proje alınabilir.

3. İki farklı doktora öğrencisi ile eş zamanlı olarak iki ayrı “D” kodlu proje almak mümkündür.

4. Eş zamanlı olarak iki farklı dış destekli proje ile iki ayrı “M” kodlu proje almak mümkündür. “M” kodlu tamamlayıcı destek projesi alan yürütücüler “P”, “D”, “R”, “S”, “SBA”, “TUG”, “SUP” veya farklı bir dış destek almış “M” kodlu ikinci bir projenin yürütücüsü olabilirler.

5. Yeni proje başvurusu adımları takip edilirken düzenlenmesi gereken proje metni tek lisan kullanılarak sadece Türkçe veya sadece İngilizce olarak hazırlanabilir. Farklı proje türleri için kullanılabilecek farklı proje metinleri sistemden indirilerek kullanılmalıdır.

6. Araştırma projeleri en az 12 ay en fazla 30 ay süre ile desteklenir. Birinci proje yılı ilk proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben başlar ve 12 (on iki) aydır. Süresi 18 ve 30 ay olarak belirlenmiş projelerin ikinci veya üçüncü yıl (son 6 ay) bütçe talepleri seçilen süreye uygun olarak değerlendirilerek karara bağlanmaktadır. Projelerin ilk üç proje yılı toplam 30 aylık süreyi belirtir.

7. Süresi bir yılı aşan projelerde yürütücü her yılın (KDV dahil) detaylı bütçesini sunmalıdır. Ancak BAP Komisyonu sadece ilk yıl bütçe desteğini açar. İkinci veya üçüncü yıl (son 6 ay) bütçe desteği ise yürütücü tarafından sistem üzerinden iletilecek “Dönem Raporu” ve “Gelecek Yıl Bütçe” talepleriyle birlikte değerlendirilerek karara bağlanır.

8. Gelecek yıl bütçesinin kullanıma açılması için Bilim İnsanı Portalından yapılacak talepler bütçenin ait olduğu proje yılı içinde komisyona sunulmalıdır. Ait olduğu proje yılı içinde açılması Bilim İnsanı Portalından talep edilmeyen bütçeler daha sonraki proje yıllarında geriye dönük olarak istenememektedir.

9. Talep edilen bütçelere KDV dahil edilmelidir.

10. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından bilimsel araştırmalar için verilen analiz ve laboratuvar hizmetlerinin KDV Kanununun 1/3-g maddesine göre genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerektiğinden analizler için talep edilen meblağlara KDV eklenmesi gerekmektedir.

11. Proje talep listesinin hazırlanması aşamasında yurt dışı alım yapılmasının gerekli ve kesin olduğu durumlarda mal bedellerinin o günkü döviz kuru üzerinden hesaplanan TL karşılıklarına gümrük vb. masraflar için belli oranlarda bütçenin de dahil edilmesi gerekir. Örneğin, İthalat bedeli 5.000 USD ve altı olan alımlarda %25 + 1.500 USD = 7.750 USD karşılığı TL ödenek talebi yapılacaktır.  5.000 USD - 50.000 USD aralığında olan alımlarda ise %35, 50.000 USD ın üzerinde olan alımlarda %30; gümrüksüz hizmet alımlarında ise %10 oranında bütçe, mal bedeline eklenerek proje başvurusu iletilmelidir.

12. Proje başvurusunun hazırlanması aşamasında “Proje Talep Listesi” adımında bulunan “Yolluk Giderleri” kaleminden yalnız proje çalışmalarında gerekli yurt içi arazi çalışmaları için (ve zorunlu hallerde yurt dışı) ödenekler istenmeli, bilimsel toplantılara (konferans-sempozyum-kongre) katılmak için dış seyahat ödeneği dahil edilmemelidir. (Arazi-Saha çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi “Proje Başvurusunun Hazırlanması ve BAP Komisyonu’na İletilmesi” bölümü “Proje Talep Listesi” adımı “5.1.6.5. Yolluk Giderleri Talep Kalemi” konusu açıklanırken verilmiştir. Bilimsel toplantılara katılım desteğine ilişkin detaylı bilgi “Proje Talepleri” bölümünde “Seyahat Ek Bütçe Talebi” konusu açıklanırken verilmiştir.)

13. “Yurt Dışı Arazi-Saha Çalışmaları” için bütçe başvuru esnasında talep edilmelidir; bu bütçe için yıllık proje destek tavanlarını aşmayacak şekilde 15.000 TL tavanı uygulanmaktadır.

14. İki aydan uzun süreli yurt dışı saha çalışmalarında öncelikle Üniversite Yönetim Kurulu’ndan (ÜYK)  izin  alınmalıdır. İznin bir kopyasının BAP Komisyonu’na sunulması gerekir.

15. Yalnızca “D” kodlu projeler kapsamında, arazi-saha çalışmasının içeriğinin doktora öğrencisinin proje çalışmalarıyla ilişkili olması şartıyla, doktora öğrencilerine yurt dışı arazi-saha çalışması için destek verilebilir. Doktora öğrencilerine, en fazla 1 ay süresince ve yılda 1 kez sağlanan bu destek için yol ve gündelik-konaklama masrafları, toplam 7.500 TL tavanını aşamaz ve 1 ay bölünerek birkaç defada kullanılamaz. Doktora öğrencilerine aynı yıl içerisinde hem bilimsel toplantılara katılmak için seyahat desteği hem de yurt dışı arazi-saha çalışması için destek verilmez.

16. Yurt dışında fotokopi çekim masrafları ancak görevlendirme öncesinde avans alınması halinde mümkün olabilmektedir. Yurt dışında çektirilen fotokopiler için Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri adına kesilmiş fatura alınmalı ve yurda dönüldükten sonra fatura teslim edilerek alınan avans kapatılmalıdır.

17. Yurt dışı arazi-saha çalışmaları (D kodlu projenin ilgili doktora tez öğrencisi hariç) yalnızca proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir.

18. Bilimsel toplantılara katılım (konferans, sempozyum, kongre) desteği ile arazi saha çalışmaları çerçevesinde mevzuat gereği araç kiralama giderleri karşılanamamaktadır.

19. Yurt içi saha çalışmalarında proje ekibinde yer alan lisansüstü öğrenciler, araştırma görevlileri ve diğer araştırmacıların, saha çalışmasının yapılacağı şehre uçak ile gitmek istemeleri durumunda, görevlendirme yazılarında “uçakla” ibaresinin bulunması şartıyla uçak bileti tavanı gidiş-dönüş 300 TL ile sınırlı olacak şekilde ödeme yapılır.

20. Yurt dışında yapılacak anket/deney çalışmalarında yer alan katılımcılara/deneklere ödeme yapılamaz.

21. Yurt dışı arazi-saha çalışmalarında ev kirası/oda ücreti faturalandırılması koşuluyla ödenir.

22. Yaz okullarına katılım desteği verilmemektedir.

23. Yazılım veya alınan makine-teçhizat için ayrıca eğitim, danışmanlık ücretleri verilmemektedir.

24. Araştırma görevlileri, devlet memurları, projede hâlihazırda araştırmacı personel olarak çalışanlardan BAP projeleri çerçevesinde hizmet alımı yapılamaz.

25. Araştırmacı personel (Tam SGK’lı olarak) çalıştırma/ bursiyer görevlendirme desteğine ilişkin esas ve usullerle ilgili detaylı bilgi “Proje Başvurusunun Hazırlanması-Proje Talep Listesi, Proje Bütçesi Harcama Kalemleri” başlıkları altında yer almaktadır.

26. Proje destek tavanları dahilinde kalmak üzere, bir projede en fazla bir araştırmacı personel çalıştırılabilir (Tam SGK’lı) veya eş zamanlı olarak en fazla iki bursiyer görevlendirilebilir. Projeden ayrılan bir bursiyer yerine aynı şartlarda yeni bir bursiyer görevlendirilebilir; projeden ayrılan bir araştırmacı personel yerine aynı şartlar ile yeni bir araştırmacı personel çalıştırılabilir.

27. Bir projede (“R”-“SBA”-“TUG” projeleri hariç) aynı anda birden fazla araştırmacı personel (Tam SGK’lı olarak)  çalıştırılamaz.

28. Bir proje devam ederken araştırmacı personel (Tam SGK’lı olarak) çalıştırılmasından vazgeçilerek bursiyer görevlendirilmesi talep edilemez. Aynı şekilde bursiyer görevlendirilmesi suretiyle başlamış olan bir projede bursiyer görevlendirilmesinden vazgeçilerek araştırmacı personel (Tam SGK’lı olarak) çalıştırılması talep edilemez. Bu amaçla iletilen fasıl aktarımı talepleri ve gelecek yıl bütçe talepleri kabul edilmez. Proje başvurusunun hazırlanması aşamasında bu konuya azami dikkat edilmelidir.

29. Projelerin araştırmacı personel (Tam SGK’lı olarak) çalıştırma kalemi kapsamında doktora sonrası araştırmacılar ve Üniversitemiz lisansüstü öğrencileri çalıştırılmaktadır. Lisans öğrencileri çalıştırılamaz.

30. Üniversitemiz lisansüstü öğrencileri (yabancı uyruklu öğrenciler dahil) projelerde bursiyer olarak görevlendirilebilirler.

31. Araştırmacı personeller (Tam SGK’lı olarak) projelerin normal süreleri içinde çalıştırılmakta olup araştırmacı personel hizmet sözleşmesi en az 3 aylık olarak düzenlenmektedir.

32. Bir projede en kısa bursiyer görevlendirme süresi 3 aydır. Bursiyer görevlendirme izni normal proje süresi (mevzuat gereği) dahilinde ve en az 3 ay süresince verilebilmektedir.

33. Bir araştırmacı personel (Tam SGK’lı olarak)/ bir bursiyer projeler kapsamında en fazla 6 yıl çalıştırılabilir/görevlendirilebilir.

34. Proje yürütücüsü, proje başvurusunda araştırmacı personel (Tam SGK’lı olarak) çalıştırmayı/ bursiyer görevlendirmeyi öngörmüş ise çalışacak araştırmacı personelin/görevlendirilecek bursiyerin niteliği, adı-soyadı, çalışacağı süre, projeye sağlayacağı katkı, işinin tanımı, gerekçesi ve projeye brüt maliyeti belirlenmiş olmalıdır. (Araştırmacı personel (Tam SGK’lı olarak) çalıştırma/ bursiyer görevlendirme desteğine ilişkin esas ve usullerle ilgili detaylı bilgi “Proje Başvurusunun Hazırlanması-Proje Talep Listesi, Proje Bütçesi Harcama Kalemleri” başlıkları altında verilmiştir.)

35. Üniversitemizde kadrolu olmayan ve maaş karşılığı çalışmayan kişiler anketör olarak çalıştırılabilir.

36. Projeler kapsamında projeksiyon cihazı, klima, sunum kumandası, yazıcı (çok fonksiyonlu yazıcılar dahil) internet bağlantısı alımları yapılmamaktadır.

37. Yapı işleri tarafından yapılabilecek olan elektrik, su tesisatları gibi altyapı hizmetleri; çeker ocak yapımları, tadilat ve çeşitli inşaat işleri için BAP projeleri kapsamında bütçe desteği verilmemektedir.

38. Tez, kitapçık, broşür vb. çoğaltılması için projeden fotokopi ödeneği verilmemektedir.

39. İleri Teknolojiler Ar-Ge Merkezi Laboratuvarından ücret karşılığı sıvı azot temin edilebildiğinden BAP projeleri çerçevesinde alınacak sıvı azot İleri Teknolojiler Ar-Ge Merkezi Laboratuvarından temin edilmelidir.

40. Proje bütçeleri oluşturulurken tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda talep yapılmalıdır. Yalnızca önerisi verilen proje çalışmasıyla ilgili malzeme, makine-teçhizat talep edilmelidir.

41. Projeler kapsamında, dergi vb. yayın alımları yapılmamakta ve posta giderleri (Bu tip harcamalar için anında ödeme yapılması gerektiği ve geri dönük olarak ödeme yapılamadığından) karşılanmamaktadır.

42. Sosyal ve beşeri bilimler alanlarındaki projelerin araştırmaları çerçevesinde talep edilecek kitap alımları proje bazında değerlendirilir. Üniversite Kütüphanesi’nde bulunan kitaplar için destek sağlanmaz.

43. Boğaziçi Üniversitesi matbaasında hızlı bir şekilde ve ücretsiz olarak poster basımı yapılabildiğinden bu destek için bütçe tahsis edilmemektedir.

44. Kitap/kitap bölümü yazımıyla ilgili çalışmalarda bulunulacak ise proje başvurusunda projenin amaçlarından ya da ulaşılması hedeflenen sonuçlarından biri olarak öngörülmelidir.

45. Üniversitemize lisanslanmış olan yazılımlar BAP Komisyonu tarafından desteklenmemektedir. Bu yazılımlara Bilgi İşlem Merkezi web sayfasından (“Hizmetler” menüsünden “Bilgisayar Desteği” alt menüsü tıklanarak) ve Kütüphane web sayfasından (“Elektronik Servisler” menüsünden “Veritabanları” alt menüsü tıklanarak) erişilebilir. Bu yazılımlar için (EndNote, Mendeley vb.) ilgili birimlerden destek alınabilir.

46. Fatura veya fatura yerine geçen belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kişilerden (Gerçek Kişi) alınacak hizmet alımlarında ödeme “Harcama Pusulası” ile yapılır. Bu ödemelerde %20 Gelir Vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar kişiye ödenir. Bütçe talebi yapılırken bu konuya dikkat edilmesi gerekir.

47. İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projeleri (TUG Kodlu) kapsamında “Uluslararası Patent Başvuru Desteği” talebinde bulunulacaksa, “Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Buluş Bildirim Formu, Araştırma Raporu, Ulusal Patent Belge Kabul Yazısı ve İnceleme Raporu” nun BAP Komisyonu’na sunulması gereklidir.

48. Araştırma projelerinde insanların denek olarak kullanılması halinde, deney verisi daha önce toplanmış olsa dahi Boğaziçi Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’nun onayı [Proje başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde, ilgili proje için (Etik kurul onayındaki proje başlığı ile yeni proje başvurusunun başlığı aynı olmalıdır.) ve proje başvurusunu yapan yürütücünün adına alınmış olmalıdır.] gerekmektedir. Araştırma projesi desteklenmek üzere BAP Komisyonu’na sunulduğunda; eşzamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’nun onayına, diğer konular için ise ilgili etik kuruluna (Dış İlişkiler Etik Kurulu, Çevre Etik Kurulu, Kurumsal Hayvan Deneyleri ve Bakımı Etik Kurulu) başvurulur. Proje başvurusu esnasında etik kurul onayı alınmamış ise etik kurula başvuru dilekçesi proje başvurusuna eklenmelidir. Projenin kabul edilmesi durumunda, etik kurul onayının ve etik kurula sunulan tüm belgelerin gönderilmesi gereklidir. Ancak bu belgeler geldikten sonra destekleme kararı kesinleşerek proje sözleşmesi imzalanır ve proje yürüyen statüsüne geçer. İl Milli Eğitim Müdürlüğü izinlerinin de proje başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde ve başvurusu yapılan proje için alınmış (İlgili izinde yer alan proje başlığı ile yeni proje başvurusunun başlığı aynı olmalıdır.) olması gerekir. Başka kurumlar ya da başka üniversitelerin etik kurullarından alınmış onayların Boğaziçi Üniversitesi’nin ilgili Etik Kurullarına onaylatılması gereklidir.

49. Bilim İnsanı Portalı’na iletilen yeni proje başvuruları; yeni başvuru, revizyon ve sözleşme bekleyen aşamalarında en fazla 1 yıl bekletilir. Bu sebeple, revizyon ve sözleşme bekleyen aşamalarında, 1 yıl sonunda gerekli işlemleri tamamlamayan proje yürütücülerinin başvuruları sistem üzerinden iptal edilir; yeni başvuru aşamasındaki (hakem değerlendirmeleri tamamlanmamış ise) projeler ise sistem üzerinden kendilerine taslak olarak geri gönderilir. Ancak SUP proje başvurularında, Komisyon revizyon kararlarına yürütücüler tarafından verilecek yanıtların, komisyon kararında belirtilen süre içinde Komisyona sunulmasını gereklidir; bu sürelerin aşılması durumunda ilgili SUP proje başvuruları sistem üzerinden iptal edilir.

50. Yürüyen bir BAP projesi bulunan yürütücülerin, Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerektiren uzun süreli görevlendirme (Sabbatical görevlendirmeleri gibi) ve/veya izin (askerlik, sağlık problemleriyle ilgili izinler, doğum izni, ücretsiz izin vb.) almaları durumunda ıslak imza gerektiren mali süreçlerle ilgili işlemlerin aksamaması için projenin yürütücülüğünün ilgili tarihler arasında proje ekibindeki tam zamanlı doktoralı bir öğretim üyesi/doktoralı çalışana (postdoc hariç) devredilmesi gerekir. Ayrıca proje yürütücüsü izinli olduğu süre boyunca projesinin askıya alınması (dondurulması) için BAP Komisyonu’na değişiklik talebinde bulunabilir. BAP Komisyonu’ndan onay alınarak devir işleminin yapılmaması veya projenin askıya alınmaması (dondurulmaması) halinde projeyle ilgili mali süreçler durdurulur.

51. Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerektiren uzun süreli görevlendirme (Sabbatical görevlendirmeleri gibi) ve/veya izin (askerlik, sağlık problemleriyle ilgili izinler, doğum izni, ücretsiz izin vb.) durumlarında yapılacak BAP proje başvuruları komisyon değerlendirmesine alınmaz.

52. Projelerin, başvuru aşamasında sistemden 12, 18, 24 ve 30 ay olarak seçilebilen normal sürelerinin sona ermesi ile (Proje süresi ‘0’ olduğunda) sistem üzerinden yeni talep (seyahat talebi, ek bütçe, fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi), yeni istek fişi ve yeni avans işlemlerinin başlatılamaz; ancak dönem raporu ile birlikte ek süre talebi iletilebilir. Dönem raporu ve ek süre talebinin komisyon tarafından kabul edilmesinin ardından yeni talep, yeni istek fişi ve yeni avans işlemlerinin başlatılabilir. Projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 33 ayın sonuna ulaşmasıyla sistem üzerinden yeni talep (seyahat talebi, ek bütçe, ek süre (ve dönem raporu), fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi), yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılamaz; projelerin 34, 35 ve 36. aylarında harcamalarla ilgili tüm işlemlerinin tamamlanarak sonuç raporlarının iletilmesi gerekir. Sonuç raporlarının iletilmemesi durumunda, 37. aylarında projeler komisyon kararı ile resen kapatılır.

53. Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesinin (2) bendinde geçen “Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır”, hükmü nedeniyle, projelerin başlama tarihlerinden itibaren ek süreler dahil (30 aylık projeler için en çok 3 ay, 24 aylık projeler için en çok 9 ay, 18 aylık projeler için en çok 15 ay ve 12 aylık projeler için en çok 21 ay ek süre talep edilebilir.) en geç 33. ayda tamamlanmaları gerekmektedir. 33 ila 36. aylar arasında sonuç raporlarının hazırlanarak sistem üzerinden BAP İdari Koordinatörlüğü’ne iletilmemesi durumunda projelerin 34, 35 ve 36. aylarında “Bilim İnsanı Portalı” üzerinden sonuç raporu iletilmesine dair hatırlatma ve uyarı yazıları gönderilir ve 36. ayın bitiminde halen sonuç raporu iletilmemiş projelerin 37. aylarında komisyon kararı ile resen kapatılır. Resen kapatılan projelerin yürütücülerinin ilgili tutanak tarihinden itibaren 1 yıl süresince yeni proje başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

54. Süresi 33 ayı dolduran projelere ek süre verilmeyeceğinden projelerden yapılacak görevlendirme tarihlerinin, yapılacak çalışmaların (arazi-saha çalışması, misafir araştırmacı ziyareti vb. gibi) projenin ek süreler dahil toplam sürelerini aşmayacak şekilde planlanması ve talep edilmesi gereklidir.

55. Projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 32 ayı doldurmamış olması durumunda ilgili projelerden iletilen yeni talepler (seyahat talebi, ek bütçe, ek süre (dönem raporu), fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi) değerlendirmeye alınır.

56. Projelerin ek süreler dahil toplam süreleri içinde başlatılmış istek fişi ve avans işlemleriyle ilgili süreçleri devam ettirilebilir.

57. Projelerin en çok 33. ayda tamamlanması beklendiğinden dönem raporu ile birlikte yapılacak ek süre taleplerinde 30 aylık projeler için en çok 3 ay, 24 aylık projeler için en çok 9 ay, 18 aylık projeler için en çok 15 ay ve 12 aylık projeler için en çok 21 ay ek süre talep edilebilir.

58. Normal proje süresi biten (12, 18, 24, 30 ay) ve süre bitimini izleyen 3 ay içinde dönem raporu ile birlikte ek süre talep edilmeyen projelerin yalnızca sonuç raporları sistem üzerinden iletilebilir.

59. BAP Projelerinden çıkan/çıkacak makale, kitap, tez gibi yazılı ürünlerde sağlanan maddi destek için proje kodu belirtilerek Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri’ne (BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından....kodu ile veya by Boğaziçi University Research Fund Grant Number....)  atıfta bulunulması gerekir. Proje kodu belirtilerek atıf yapılmayan ürünler ilgili projenin ürünü olarak sayılmamaktadır. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde de proje kodu belirtilerek atıf verilmesi konusuna azami dikkat gösterilmesi gerekir. BAP projelerine kod belirtilerek atıfta bulunulmuş tüm yazılı ürünler için bilim insanı portalı üzerinden ürün sunumu talebi yapılabilir. Verilmiş atıflar bir sonraki proje döneminde yeni proje başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında yakından izlenir.

60. 2009 Mali yılından itibaren projelere tahsis edilen ödenekler proje süresince kullanılabilecek olup, bu ödeneklerin proje takvimine uygun harcanması esastır. Kullanılmayan proje ödenekleri ertesi yıla otomatik olarak devredilmektedir.

61. Mücbir sebeplerden ötürü BAP Komisyonu’nca süre uzatımına onay verilen projelerin bütçeleri de uzatılan süre ile birlikte otomatik olarak ertesi yıla devredilebilecektir.

62. Arkeolojik kazı, arazi ve benzeri saha çalışması gerektiren projelerde, araştırmanın yapılabilmesi için zorunlu olan yurt içi arazi ve benzeri saha çalışmalarında, özel araç ile yapılacak seyahatlerde her 100 kilometre için 7 litre kurşunsuz benzin bedeli karşılanır.

63. Kamu görevlilerinin (proje yürütücüleri) kullanımına verilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına devredilemez. Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz konusu taşınırların birim ambarına iade edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmez.

64. Bir projede harcanamadan kalan bütçenin başka bir projeden harcanması ya da başka bir projeye aktarılması mevzuat açısından mümkün değildir.

 

acordeon
1
4. BAP Projelerine Sağlanan Destek Türleri

Proje başvurusu; proje başvuru adımları menüsünde bulunan “Genel Bilgiler, Proje Özeti, Anahtar Sözcükler, Proje Ekibi, Proje Takvimi ve Proje Talep Listesi” alanlarının sistem üzerinden doldurularak; “Proje Metni”nin ise “Formlar/Forms” linki tıklandığında açılan pencereden ilgili proje türüne uygun Türkçe ya da İngilizce metnin bilgisayara yüklenerek düzenlenmesinin ardından “Göz At” butonu ile sisteme geri yüklenmesiyle oluşturulur.

Proje başvurularına sağlanan destekler "Proje Talep Listesi" ile BAP Komisyonu'na iletilir ve aşağıdaki "Bütçe Talep Kalemleri"nden oluşur:

acordeon
2
4.1. Makine Teçhizat Alımları Talep Kalemi

Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri (hard-disk, fare, klavye), iş makinesi, manyetik karıştırıcı, vakum pompası, pH metre seti, görüntü algılama cihazı, termostatlar, motor pompası, ısıtma fırını, titreştirici, uzama ölçer, metal işleme makinesi, ses kayıt cihazı, video kamera, stepper motor, kuvartz küvet, optik okuyucu, piston pompası, otoklav gibi makine ve teçhizat alımları ve bakım onarım giderleri için bu bütçe kaleminden talep yapılır. Talep edilecek her makine teçhizat için ayrı bir menü açılarak (pop-up) talep listesine eklenir. 10.000 TL’nin üzerinde talep edilecek her bir alım için şartname ve proforma fatura açılır menüden (pop-up) sisteme yüklenmelidir.

 

acordeon
2
4.2. Yazılım Alımları Talep Kalemi

Yazılım ve lisans alımları için bu bütçe kaleminden talep yapılır. Üniversitemize lisanslanmış olan yazılımlar BAP Komisyonu tarafından desteklenmemektedir. Bu yazılımlara Bilgi İşlem Merkezi web sayfasından (“Hizmetler” menüsünden “Bilgisayar Desteği” alt menüsü tıklanarak) ve Kütüphane web sayfasından (“Elektronik Servisler” menüsünden “Veritabanları” alt menüsü tıklanarak) erişilebilir. Bu yazılımlar (EndNote, Mendeley vb.) için ilgili birimlerden destek alınabilir.

 

acordeon
2
4.3. Tüketim Malları ve Malzeme Alımları Talep Kalemi

Kırtasiye, kağıt, kalem, CD, entegre devreler, toner, muhtelif laboratuvar malzemeleri, büro malzemeleri, akaryakıt ve yağ alımları, yem alımları, yiyecek ve içecek alımları, canlı hayvan alım ve bakımı gibi tamamen tüketime dayanan çeşitli mal veya malzeme alımı için bu bütçe kaleminden talep yapılır. Alınacak malzemelerin detaylı listesi (laboratuvar malzemeleri, kimyasal çeşitleri, diğer tüketim malzeme listeleri vb.) ve 10.000 TL’yi aşan sarf malzemeler için proforma faturaları tüketim malzemeleri açılır menü (pop-up) üzerinden “Göz At” butonu kullanılarak sisteme yüklenir.

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından bilimsel araştırmalar için verilen analiz ve laboratuvar hizmetlerinin KDV Kanununun 1/3-g maddesine göre genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerektiğinden analizler için talep edilen meblağlara KDV eklenmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

acordeon
2
4.4. Hizmet Alımları Talep Kalemi

Misafir araştırmacı ziyaret desteği, uluslararası patent başvuru desteği (Proje sözleşmesi imzalandıktan sonra ek bütçe olarak da talep edilebilir. Misafir araştırmacı ziyaret desteği ve uluslararası patent başvuru desteğine ilişkin detaylı bilgi “Proje Talepleri” bölümünde “Ek Bütçe Talebi” konusu açıklanırken verilmiştir.), bir araştırma kurumu tarafından yapılacak anket ve benzeri hizmetler, ilan, sigorta, anketör, navlun bedelleri, fotokopi giderleri, kira giderleri, analiz giderleri, yük taşıma giderleri, arkeolojik kazı giderleri için bu bütçe kaleminden talep yapılır. Hizmetin tanımı detaylı olarak açıklanmalıdır. Proje bütçesi kapsamında talep edilecek misafir araştırmacı ziyaret desteği için hizmet alımları açılır menüsünde (pop-up) bulunan “Misafir Araştırmacı Ziyaret Desteği Bilgi Formu”  bilgisayara indirilip düzenlenerek yine açılır menü üzerinden “Göz At” butonu kullanılarak sisteme yüklenmelidir.

Fatura veya fatura yerine geçen belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kişilerden (Gerçek Kişi) alınacak hizmet alımlarında ödeme “Harcama Pusulası” ile yapılır. Bu ödemelerde %20 Gelir Vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar kişiye ödenir. Bütçe talebi yapılırken bu konuya dikkat edilmesi gerekir.

Araştırma görevlileri, devlet memurları, projede hâlihazırda araştırmacı personel olarak çalışanlardan BAP projeleri çerçevesinde hizmet alımı yapılamaz.

Yurt dışında fotokopi çekim masrafları ancak görevlendirme öncesinde avans alınması halinde mümkün olabilmektedir. Yurt dışında çektirilen fotokopiler için Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri adına kesilmiş fatura alınmalı ve yurda dönüldükten sonra fatura teslim edilerek alınan avans kapatılmalıdır.

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından bilimsel araştırmalar için verilen analiz ve laboratuvar hizmetlerinin KDV Kanununun 1/3-g maddesine göre genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerektiğinden analizler için talep edilen meblağlara KDV eklenmesi gerekmektedir.

 

acordeon
2
4.5. Yolluk Giderleri Talep Kalemi

Yalnızca proje çalışmalarında gerekli yurt içi arazi çalışmaları için (ve zorunlu hallerde yurt dışı) bu bütçe kaleminden talep yapılır. Arazi-saha çalışmaları proje başvurusunda öngörülmelidir. Yurt içinde ve yurt dışında arazi-saha çalışması yapılabilmesi için proje başvurularında yolluk giderleri bütçe kaleminden gerekçeler belirtilerek talep yapılmalıdır.

Yurt dışı arazi-saha çalışmaları (D kodlu projenin ilgili doktora tez öğrencisi hariç) yalnızca proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir.

İki aydan uzun sürecek saha çalışmalarında Üniversite Yönetim Kurulu’ndan izin alınması ve iznin bir kopyasının BAP Komisyonu’na sunulması gerekir. Yapılacak talepte yurt dışında kalınacak süre, talep edilen gündelik-konaklama miktarı, ulaşım miktarı, katılacak kişi ya da kişilerin adları, nitelikleri, saha çalışmasının gerekçesi ve projeye yapacağı katkı hakkında açıklayıcı bilgi verilmelidir. “Yurt Dışı Arazi-Saha Çalışmaları” nda başvuru esnasında yıllık proje destek tavanlarını aşmayacak şekilde 15.000 TL tavanı uygulanmaktadır.

Yalnızca “D” kodlu projeler kapsamında, arazi-saha çalışmasının içeriğinin doktora öğrencisinin proje çalışmalarıyla ilişkili olması şartıyla, doktora öğrencilerine yurt dışı arazi-saha çalışması için destek verilebilir. Doktora öğrencilerine, en fazla 1 ay süresince ve yılda 1 kez sağlanan bu destek için yol ve gündelik-konaklama masrafları, toplam 7.500 TL tavanını aşamaz ve 1 ay bölünerek birkaç defada kullanılamaz. Doktora öğrencilerine aynı yıl içerisinde hem bilimsel toplantılara katılmak için seyahat desteği hem de yurt dışı arazi-saha çalışması için destek verilmez.

Yurt içi saha çalışmalarında proje ekibinde yer alan lisansüstü öğrenciler, araştırma görevlileri ve diğer araştırmacıların, saha çalışmasının yapılacağı şehre uçak ile gitmek istemeleri durumunda, görevlendirme yazılarında “uçakla” ibaresinin bulunması şartıyla uçak bileti tavanı gidiş-dönüş 300 TL ile sınırlı olacak şekilde ödeme yapılır.

İstanbul il sınırları içinde yapılması planlanan arazi çalışmaları için gündelik ve yol giderleri ödenmez. Bilimsel toplantılara katılım (konferans-sempozyum-kongre) desteği ile arazi saha çalışmaları çerçevesinde mevzuat gereği araç kiralama giderleri karşılanamamaktadır.

Yaz okullarına katılım desteği verilmemektedir. Bilimsel toplantılara katılmak için yurt içi/ yurt dışı seyahat ödeneği dahil edilmemelidir. Bilimsel toplantılara katılım desteği, proje kabul edildikten ve yurt dışı seyahat belli olduktan sonra ulaşım, gündelik ve konaklama masrafları ile kayıt ücreti ek bütçe olarak verilmektedir. (Bilimsel toplantılara katılım desteğine ilişkin detaylı bilgi “Proje Talepleri” bölümünde “Seyahat Ek Bütçe Talebi” konusu açıklanırken verilmiştir.)

 

acordeon
1
5. Araştırmacı Personel Çalıştırma (Tam SGK’lı) ve Bursiyer Görevlendirme

Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencilerinin veya doktora sonrası araştırmacıların BAP projeleri çerçevesinde hangi statülerde çalışabilecekleri/görev alabilecekleri ve ne kadar ödeme yapılacağı konularında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi ve 2019 yılında iletilen yeni proje başvurularında çalışabilecek/görev alabilecek lisansüstü öğrencilerin aşağıda belirtilen iki statüden hangisi kapsamında projede yer alacağının yürütücüler tarafından açık ve net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

BAP projeleri kapsamında doktora sonrası araştırmacılar sadece araştırmacı personel (Tam SGK’lı) olarak çalıştırılabilirler.  Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencileri BAP projeleri kapsamında her ay ödeme yapılacak şekilde iki değişik statüde çalışabilir ya da görev alabilir.

BAP Proje Türleri

Araştırmacı Personel (Tam SGK'lı olarak) Çalıştırma / Bursiyer Görevlendirme

(Eş zamanlı olarak en fazla çalışabilecek araştırmacı personel/görev alabilecek bursiyer sayıları verilmiştir. Daha az sayıda çalıştırmak/görev vermek mümkündür.)

Standart (P kodlu)

1 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc veya eş zamanlı olarak en fazla 2 bursiyer lisansüstü öğrencisi

Doktora (D kodlu)

1 tam SGK'lı doktora tez öğrencisi veya 1 bursiyer doktora tez öğrencisi

Tamamlayıcı Destek (M kodlu)

1 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc veya eş zamanlı olarak en fazla 2 bursiyer lisansüstü öğrencisi

Start-Up (SUP kodlu)

1 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc veya eş zamanlı olarak en fazla 2 bursiyer lisansüstü öğrencisi

Çok disiplinli (R kodlu)

Eş zamanlı olarak en fazla 2 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc veya eş zamanlı olarak en fazla 1 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc ve 2 bursiyer lisansüstü öğrencisi

Altyapı (S kodlu)

Araştırmacı personel çalıştırılamaz ve bursiyer görevlendirilemez.

İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme (TUG kodlu)

Eş zamanlı olarak en fazla 2 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc veya eş zamanlı olarak en fazla 1 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc ve 2 bursiyer lisansüstü öğrencisi

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma (SBA kodlu)

Eş zamanlı olarak en fazla 2 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc veya eş zamanlı olarak en fazla 1 tam SGK'lı lisansüstü öğrencisi/postdoc ve 2 bursiyer lisansüstü öğrencisi

 

acordeon
2
5.01 Araştırmacı Personel (Tam SGK’lı) Çalıştırma

Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar 2010 yılından bu yana tam SGK’lı olarak BAP projelerinde çalıştırılabilmektedir. Yabancı uyruklu lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacılar bu statüde çalışamazlar. Bu statüde çalışanlar ile 4b’li olarak belirli süreli hizmet sözleşmesi yapılır ve BAP komisyonu’nun belirlediği tavan ve taban (Kanunen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen brüt asgari ücret ödemesinin altında olamaz.) üzerinden ödeme yapılır. Bu tavan ve taban ücretlerinin projeye maliyetleri brüt ücretler üzerindendir. SGK prim ödemeleri ve diğer yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan net ücret çalışanın hesabına yatırılır. Örneğin projeye aylık brüt maliyeti 3.135 TL/ 3.750 TL planlanan personel için, %31,5 ortalama yasal (SGK prim ve Gelir vergisi) kesintilerden sonra tahmini ele geçen net ücret 2.130 TL/ 2.600 TL olacaktır.

 

acordeon
2
5.02 Bursiyer Görevlendirme

26 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren BAP yönetmeliği ek maddesi uyarınca lisansüstü öğrenciler, BAP projelerinde bursiyer olarak görevlendirilebilir. Bursiyer olarak BAP projelerinde görev alacak lisansüstü öğrencilerin statüleri araştırmacı personel olarak görev alanlardan farklıdır. Yabancı uyruklu lisansüstü öğrenciler BAP projelerinde bursiyer olarak görevlendirilebilirler. BAP projelerinde bursiyer olanlar aynı dönemde TÜBİTAK yurt içi lisansüstü burs programı bursiyeri olamazlar. BAP projelerinde bursiyer olarak görev alacak 40 yaşını aşmamış Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencileri SGK kapsamında araştırmacı personel olarak değil bursiyer olarak nitelendirilir. Bursiyerlerin kaza sigortası primleri Üniversitemiz tarafından ödenir. Bursiyere ödenecek aylık tutar aynı zamanda projeye aylık maliyet olup, hiçbir kesinti yapılmaz. Bursiyer olarak görev alacak yüksek lisans öğrencilerine en çok 1.400 TL net, doktora öğrencilerine ise en çok 2.100 TL net ödeme yapılır.  Bu miktarlar YÖK Yönetim Kurulunun belirlediği tavan miktarlardır. Proje yürütücüleri bu miktarların altında bursiyer görevlendirebilir.

Proje yürüyen duruma geçip başladıktan sonra araştırmacı personel ve bursiyer statüleri arasında geçiş yapılamaz.

Görevlendirilecek bursiyerlerin herhangi bir kurumdan burs almıyor olmaları gereklidir.

Yürüyen bir proje çerçevesinde bursiyerin projeden ayrılması durumunda yerine aynı şartlar ile başka bir bursiyer görevlendirilmesi için BAP Komisyonu’na başvuru yapılabilir. Aynı şekilde araştırmacı personelin projeden ayrılması durumunda yerine aynı şartlar ile başka bir araştırmacı personelin çalıştırılması için BAP Komisyonu’na başvuru yapılabilir.

Bir proje araştırmacı personel çalıştırılması ile başlamışsa bu doğrultuda devam eder ve sonuçlandırılır. Aynı şekilde bir proje bursiyer görevlendirilmesi ile başlamışsa bu doğrultuda devam eder ve sonuçlandırılır. Bu çerçevede 2019 yılı öncesinde başlamış, devam eden projelerin gelecek yıl bütçe taleplerinde bursiyer görevlendirilmesi talep edilemez.