BAP Proje Destekleri

acordeon
1
1. Proje Destek Türleri

BAP Proje desteği Boğaziçi Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi ve tam zamanlı doktoralı çalışanlara sağlanır. Projeler, proje başvurularının BAP Komisyonu’nda hakem raporları ışığında değerlendirilip kabul edilmesinin ardından, proje yürütücüsü ve Rektör veya Rektörü temsil eden Komisyon Başkanı tarafından imzalanan proje sözleşmesi ile başlar ve yine proje yürütücüsünün ileteceği proje sonuç raporu ile sonlanır. Başvuru ve sonuç raporu her projenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşmeyi imzalayan proje yürütücüsü ilgili projenin yürütülmesinden, koordinasyonundan, tüm idari-mali süreçlerinden ve sonuçlandırılmasından BAP Komisyonu’na karşı sorumludur. 

BAP Komisyonu, Bilim İnsanı Portalı ve Proje Yaşam Döngüsü Uygulaması (Metnin devamında Bilim İnsanı Portalı olarak anılacaktır.) kullanılarak yapılacak olan yeni proje başvurularından “Standart (P kodlu)”, “Doktora (D kodlu)”, “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” ve “Start-Up (SUP kodlu)” türü yeni proje başvurularını belli çağrı dönemleri ve tarihleri ile sınırlandırmadan kabul eder.

“Standart (P kodlu)”, “Doktora (D kodlu)”, “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” ve “Start-Up (SUP kodlu)” türü proje başvuruları, Bilim İnsanı Portalı üzerinden “Bir proje yürütücüsünün üzerinde aynı anda biri tamamlayıcı destek (“M” kodlu) veya doktora (“D” kodlu) olmak üzere en fazla toplam iki projesi olabilir”, koşulunu sağlayacak şekilde tüm bir yıl boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir. (Bkz. Tablo 1 ve Tablo 2). Bu koşul çerçevesinde, bir proje yürütücüsünün üzerinde iki farklı doktora öğrencisi ile iki farklı doktora (“D” kodlu) projesi olabileceği gibi, iki farklı dış destekli proje ile iki farklı tamamlayıcı destek (“M” kodlu) projesi olabilir.

Tablo 1: İkinci proje başvurularının türlerine göre sistemden iletilebilirlik durumları

1. Proje

2. Proje

Standart (P kodlu) ise

D kodlu veya M kodlu olabilir.

Doktora (D kodlu) ise

P kodlu veya D (1) kodlu veya M kodlu veya R kodlu veya S kodlu veya TUG kodlu veya SBA kodlu olabilir.

Tamamlayıcı Destek (M kodlu) ise

P kodlu veya D kodlu veya M (2) kodlu veya R kodlu veya S kodlu veya TUG kodlu veya SBA kodlu olabilir.

Çok Disiplinli (R kodlu) ise

D kodlu veya M kodlu olabilir.

Altyapı (S kodlu) ise

D kodlu veya M kodlu olabilir.

İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projesi (TUG kodlu) ise

D kodlu veya M kodlu olabilir.

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projesi (SBA kodlu) ise

D kodlu veya M kodlu olabilir.

Start-Up (SUP kodlu) ise

D kodlu veya M kodlu olabilir.

 1. İki farklı doktora öğrencisi ile eş zamanlı olarak iki ayrı “D” kodlu proje almak mümkündür.
 2. İki farklı dış destekli proje ile eş zamanlı olarak iki ayrı “M” kodlu proje almak mümkündür.

Araştırmacı yetiştirmeye yönelik projeler olan Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sosyal Politika Forumu (SPF) ve Teleiletişim ve Enformatik Alanlarında Araştırmacı ve Akademisyen Yetiştirme Merkezi Projesi (TAM) çerçevesinde tam zamanlı doktora sonrası araştırmacı olarak çalışanlar, “Standart (P kodlu)” proje başvurusu yapabilir. Ancak bu araştırmacılar eş zamanlı olarak başka bir BAP projesinde araştırmacı personel olarak çalışamazlar, proje ekibinde yer alabilirler. Doktora sonrası araştırmacı olarak çalışanlar Bilim İnsanı Portalına “BAP İdari Koordinatörlüğü” tarafından tanımlandıktan sonra giriş yapabilirler.

 1. Proje başvurularında, tam zamanlı bir Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesinin eş yürütücü olarak belirtilmesi gereklidir. (Bu proje sözkonusu öğretim üyesinin proje sayı kısıtı içinde değerlendirilmez.)
 2. Sadece “Standart (P kodlu)” proje başvurusunda bulunabilirler.
 3. Proje süresi 12 aydır.
 4. Devam eden araştırma projesinin sonuç raporu kabul edildikten sonra yeni proje başvuruları değerlendirmeye alınır.
 5. 2019 yılı proje bütçe tavanı yıllık KDV dahil 42.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] olarak belirlenmiştir.
 6. Proje kapsamında araştırmacı personel çalıştırılmamaktadır.
 7. Proje kapsamında yılda bir kez bildiri sunmak koşuluyla bilimsel toplantılara (yurt içi ulusal toplantılar hariç) katılım desteği olarak seyahat ek bütçesi verilebilir.
 8. Seyahat ek bütçesinden başka herhangi bir ek bütçe verilmemektedir.
 9. Proje ödeneği ile satın alınmış olan dayanıklı taşınırların (alet-teçhizatın) kullanma önceliği proje yürütücüsüne ait olmakla birlikte, zimmet sorumluluğu proje eş yürütücüsünde olmalıdır.

 

 

acordeon
2
1.1. Standart Proje Desteği (“P” Kodlu Projeler)

Amaç, tüm tam zamanlı öğretim üyesi ve tam zamanlı doktoralı çalışanların araştırmalarına destek sağlamaktır. Daha önce çeşitli projeleri için destek almış olan tam zamanlı doktoralı çalışanlar ve öğretim üyelerinin, yeni proje başvuruları değerlendirilirken daha önceki proje ürünlerinin (makale, bildiri, tez vb.) ve diğer kaynaklardan sağlanan desteklerin nitelik ve nicelikleri göz önüne alınır.

 

acordeon
2
1.2. Doktora Proje Desteği (“D” Kodlu Projeler)

Doktora programı olan ana bilim dallarında doktora tezi ile ilgili araştırma projelerini desteklemek üzere tasarlanmıştır.

Doktora öğrencileri için tez önerisinin kabul edilmiş olması koşulu aranır. Proje başvurusu ile kabul edilmiş doktora tez önerisinin gönderilmesi gereklidir. Azami öğrencilik süresini doldurmuş doktora öğrencisi ile doktora projesi alınamaz. Tez önerisi kabul edilmiş bir öğrencinin çalışmalarıyla ilgili aynı anda birden fazla “D” kodlu proje verilemez. Eşzamanlı olmamak kaydıyla, doktora süresince bir doktora öğrencisi ile ikinci bir “D” kodlu proje alınabilir. “D” kodlu proje başvurusu sadece ilgili doktora tez öğrencisinin tez danışmanı tarafından yapılabilir ve adı geçen öğrencinin tez çalışmasına bağlı olarak yürütülür.

“Doktora (D kodlu)” kodlu projeler ile araştırmacılara ikinci bir projede yürütücü olma imkânı sağlandığı gibi; ilgili tez öğrencisine bilimsel toplantılara katılım desteği veya ilgili doktora tez öğrencisine yurt dışı arazi-saha çalışması desteği imkânı sunulur. Dolayısıyla, bu projelerdeki araştırmalara ilgili tez öğrencisinin kapsamlı bir katkı sağlaması beklenir. BAP Komisyonu bu katkının projeye etkisini dönem ve sonuç raporlarında aşağıdaki ek bilgileri de göz önüne alarak inceler. Bu ek bilgilerin raporlarda bulunmaması durumunda yürütücüden talep edilir. BAP Komisyonu’na iletilen “D” kodlu projelerin dönem raporlarının değerlendirmeleri yapılırken dönem raporu tarihine kadar olan tez izleme raporlarının raporun ekinde verilmesi beklenir. BAP Komisyonu’na iletilen “D” kodlu projelerin sonuç raporlarının değerlendirmeleri yapılırken aşağıdaki bilgilerin ve eklerin raporda bulunması beklenir.

Tez tamamlanmış ise; proje sonuç raporu ekinde yer alması ve tezde, ilgili “D” kodlu projeye kod belirtilerek atıf bulunması;

Tez tamamlanmamış ise; sonuç raporunda; tezin hangi aşamada olduğu, ne zaman biteceği ve aynı öğrenci ile yeni bir “D” kodlu proje başvurusunda bulunup bulunulmayacağı hakkında bilgi verilmesi; projeye ilişkin olarak tezde yapılan araştırmaların bilimsel rapor diliyle yer alması; tez izleme raporları ve/veya enstitü tutanaklarının raporun ekinde verilmesi; tez tamamlandıktan sonra tezin bittiğine dair BAP Komisyonu’na bilgi verilmesi beklenir.

 

acordeon
2
1.3. Tamamlayıcı Destek (“M” Kodlu Projeler)

Üniversite dışı kaynaklardan, araştırma projesi bazında proje yürütücüsü sıfatıyla kalıcı kaynak getiren öğretim üyelerine tamamlayıcı destek sağlanır. Dış kaynaktan hakemli değerlendirme süreci sonunda desteklenmesi kabul edilmiş projelerde, proje yürütücüsü dış kaynaklara sunduğu proje önerisi, önerinin kabul edildiğine dair belge, dış kaynak tarafından kabul edilen bütçenin detayı ve BAP proje önerisi ile BAP Komisyonu’na “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” talebinde bulunabilir. Başvurular dış kaynak gerçekleşir gerçekleşmez tüm bir yıl boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir. M kodlu proje başvurusunda bulunmak için dış kaynak tarafından desteklenen projenin kapanmasına 12 aydan fazla bir sürenin kalmış olması gereklidir.  Eş zamanlı olarak iki “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” yürüyen olabilir. Aynı dış destekli proje ile iki farklı “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” proje başvurusunda bulunulamaz. Açık proje/projeler kapatılmadıkça, proje sayı limitine ulaşmış yürütücünün yeni proje başvurusu işleme konulamaz. Yeni proje başvurusu sistem üzerinden yürütücüye taslak olarak geri gönderilir. (Proje Destek Türleri başlığı altında bulunan ikinci proje başvurularının türlerine göre sistemden iletilebilirlik durumlarını gösteren tabloyu (Tablo 1) inceleyiniz.)

BAP Komisyonu’na iletilen “M” kodlu projelerin sonuç raporları hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi beklenir:

 1. Dış kaynak tarafından desteklenen ana projenin sonuç raporu BAP proje sonuç raporuna kopyalanmamalıdır;
 2. BAP Komisyonu’na sunulacak BAP projesi sonuç raporu,  dış kaynak tarafından desteklenen projenin sonuç raporunda yer alan bilimsel içerikten farklılığı net olarak ortaya koyacak ve BAP Komisyonu tarafından kabul edilen BAP projesinin destekleyici özelliklerini vurgulayacak şekilde hazırlanmalıdır;
 3. Dış kaynak tarafından desteklenen projenin bilimsel içeriğinin ne şekilde tamamlandığı açıklanmalı ve bulgular, iki çalışma arasındaki farkları da kapsayacak şekilde belirtilmeli ve değerlendirilmelidir.

 

 

 

acordeon
2
1.4. Çok Disiplinli Proje Desteği (“R” Kodlu Projeler)

Çok disiplinli yaklaşım gerektiren sorunlara odaklanmış, evrensel bilime katkı sağlayan ve/veya ülkemizin sorunlarına eğilen projeler “R” kodu ile desteklenir. Çok disiplinli projelerin ana amacı yeni alanlar açması ve kampüsteki araştırma ortamını zenginleştirecek işbirlikleri oluşturmasıdır. Proje ekibinde farklı disiplinlerden araştırmacıların olması proje başvurusunun çok disiplinli olması için yeterli değildir. Başvuru metninin çok disiplinli bakış açısıyla ve her disiplinin katkısını net bir şekilde ortaya koyacak şekilde yazılması gereklidir. Proje sonunda çok kapsamlı, ayrıntılı sonuç raporu sunulması ve yayın, bildiri vb. ürünler çıkması beklenir.

 

 

acordeon
2
1.5. Altyapı Proje Desteği (“S” Kodlu Projeler)

Altyapı projeleri kapsamında Üniversitemizin araştırmaya yönelik makine-teçhizat altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Böylece farklı konularda çalışan araştırmacıların uzun süreli olarak yararlanabileceği, ortak kullanıma açık, donanım ve teçhizatın alınması mümkün olmaktadır. Altyapı projeleri gerekli durumlarda yazılım içerebilir. Altyapı projelerinden beklenen makine-teçhizatın alınmış, kurulup kalibrasyonlarının yapılmış, ön testlerinin başarı ile tamamlanmış, araştırma için hazır durumda olmasıdır. Sonuç raporunda kalibrasyon ve ön test sonuçlarının verilmesi gereklidir. Yazılım alınması durumunda ise yazılımın çalışır durumda olması ve bunun sonuç raporunda verilmesi beklenir.

 1. Altyapı projeleri ek bütçeye ihtiyaç duyulmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Proje kapsamında ek bütçe verilmemektedir.
 2. Proje toplam bütçesi proje başvurusunun değerlendirilmesi sırasında karara bağlanır.
 3. Altyapı projeleri kapsamında tüketim talepleri değerlendirme dışı bırakılmaktadır.
 4. Proje kapsamında araştırmacı personel çalıştırılmamaktadır.
 5. Proje 12 ayda tamamlanacak şekilde hazırlanmalı ve yalnızca ilk yıl için bütçe talep edilmelidir. 12 aylık proje süresinin yetmediği durumlarda BAP Komisyonu’na dönem raporu iletilerek ek süre talep edilebilir. Ek sürenin onaylanması durumunda ayrıca bütçe veya ek bütçe talep edilememektedir.

 

acordeon
2
1.6. Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Proje Desteği (“SBA” Kodlu Projeler)

Bu kapsamdaki projeler, toplum için yaşamsal önemi olan veya olması beklenen sorunlara ileriye dönük, yaratıcı çözüm politikaları üretilmesine katkı sağlayacak projelerdir. Bu projelerin sosyal ve beşeri bilimlerin herhangi bir alanında fark yaratması beklenir. Araştırma kapsamının geniş olması bir projenin “stratejik” sayılması için yeterli değildir. Araştırma bulgularının toplum, uygulayıcı makam ve kurumlarla paylaşılması proje hedefleri arasında olmalıdır. Proje sonunda çok kapsamlı, ayrıntılı sonuç raporu sunulması ve yayın, bildiri vb. ürünler çıkması beklenir.

 

 

 

 

acordeon
2
1.7. İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Proje Desteği (“TUG” Kodlu Projeler)

Bu kapsamdaki projeler, yeni bir ürün veya teknoloji geliştirilmesi, dünyada yeni gelişmekte olan bir teknolojinin ülkemizde uygulamasının gerçekleşmesi, dünyada gelişmesi ve uygulaması belli bir noktaya erişmiş, ancak ülkemizde herhangi bir şekilde üzerinde çalışılmamış veya çok az çalışılmış bir uygulamanın yürütülmesi hedeflerinden en az birini sağlaması gereken projelerdir. Prototip üretilmesi, patent/faydalı model başvurusu yapılması projenin hedefleri arasında olmalıdır. Proje sonunda çok kapsamlı ve ayrıntılı bir sonuç raporu sunulması ve yayın, bildiri gibi ürünler çıkması beklenir. Araştırmanın devamlılığını sağlayacak şekilde başvuru yapılabilecek bir proje türü olarak tasarlanmış olup ilgili proje kapatıldıktan sonra yapılacak her bir yeni TUG proje başvurusu ile söz konusu patent desteği için talepte bulunulabilir, devam ettirilebilir.

TUG Kodlu projeler kapsamında proje konusu ile alakalı olması şartıyla kısmen “Uluslararası Patent Başvuru Desteği” sağlanır.

“Uluslararası Patent Başvuru Desteği” talebinde bulunulacaksa, “Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Buluş Bildirim Formu, Araştırma Raporu, Ulusal Patent Belge Kabul Yazısı ve İnceleme Raporu” nun BAP Komisyonu’na sunulması gereklidir. Uluslararası Patent Başvuru Desteği kararı ve bütçe miktarı bu belgeler çerçevesinde proje bazında belirlenir. Söz konusu talepler başvuru esnasında TUG Kodlu proje destek aşmayacak şekilde proje önerisi içinde ya da proje devam ederken ek bütçe talebi ile hizmet alımı kaleminden yapılır. Patent ile ilgili yapılacak seyahatler ve danışman masrafları BAP bütçesi kapsamında karşılanamamaktadır.

 

 

acordeon
2
1.8. Start-Up Proje Desteği (“SUP” Kodlu Projeler)

“Start-Up (SUP kodlu)” proje desteğinin amacı Üniversitemizde doktor öğretim üyesi olarak fiilen göreve başlayan doktoralı genç öğretim üyelerinin Üniversitemizdeki araştırma faaliyetlerine erken başlayabilmeleri için başlangıç desteği (seed money) sağlamaktır.

01.01.2013 tarihinden sonra ataması yapılarak fiilen tam zamanlı olarak göreve başlayan doktor öğretim üyelerine, tam zamanlı olarak göreve başladıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde başvurdukları takdirde “Start-Up (SUP kodlu)” proje desteği sağlanmaktadır.

Ayrıca 01.01.2015 tarihinden sonra yükseltilerek fiilen tam zamanlı olarak göreve başlayan doktor öğretim üyelerine de, tam zamanlı olarak göreve başladıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde başvurdukları takdirde “Start-Up (SUP kodlu)” proje desteği sağlanmasına başlanmıştır.

“Start-Up (SUP kodlu)” projesi başvurusu, yürütücülerin atanarak veya yükseltilerek doktor öğretim üyesi olması ve fiilen göreve başlamasından sonraki ilk proje başvurusu olmalıdır. İlk proje başvurusunun diğer proje türlerinden biri olması veya belirtilen süre içinde başvuru yapılmaması durumunda “Start-Up (SUP kodlu)” proje başvurusu hakkı kaybedilir; geriye dönük olarak hak talep edilemez. Ancak; proje yürütücüsünün askerlik izni, doğum izni veya uzun süreli sağlık iznini bir dilekçe ile belgelendirerek BAP Komisyonu’na sunması durumunda yapılacak değerlendirme ile proje başvuru tarihi alınmış izin süresi kadar ötelenebilir.

 1. Proje süresi en az 12 ay ve en fazla 30 aydır. 
 2. Ek süre ve ek bütçe verilmemektedir.
 3. Yayın basım desteği, “Start-Up (SUP Kodlu)” projelerde proje başvurusunda bütçelendirilir.
 4. Proje kapsamında gerekçelendirildiği takdirde araştırmacı personel çalıştırılabilecektir. Ancak araştırmacı personeller eş zamanlı olarak çalıştırılamaz.
 5. Tüketim (Göreve başlanılan bölüm/birim tarafından sağlanan kartuş/toner, kağıt vb.) talepleri değerlendirme dışında bırakılacaktır.
 6. Komisyonun revizyon kararlarına yürütücüler tarafından verilecek yanıtların; ilk revizyon için 3 ay, ikinci revizyon için ise 2 ay içinde Komisyona sunulması gereklidir; bu sürelerin aşılması durumunda ilgili proje başvuruları taslak olarak yürütücüye geri gönderilir. Ancak; proje yürütücüsünün askerlik izni, doğum izni veya uzun süreli sağlık iznini bir dilekçe ile belgelendirerek BAP Komisyonu’na sunması durumunda yapılacak değerlendirme ile revizyon süreleri alınmış izin süresi kadar ötelenebilir.
 7. Doktor öğretim üyesi olarak göreve başlayan doktoralı genç öğretim elemanlarına, atanıp fiilen göreve başladıkları tarihten itibaren 3 yıl süreyle, uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunmak için yılda bir kez sağlanan BAP desteğine ek olarak, bildiri sunmak, dinleyici olmak, çalıştaya katılmak, ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak üzere bir yurt dışı seyahat desteği daha sağlanır. Yılda toplam 2 kez sağlanan yurt dışı seyahat desteğine bildiri sunulmadan (dinleyici olmak, çalıştaya katılmak, ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak) gidilecek olunması durumunda seyahat talebi yapılırken bu görevlendirmenin niteliği ve gerekliliğiyle ilgili BAP Komisyonu’na detaylı bir açıklama sunulması beklenir. Ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak üzere yapılacak yurt dışı seyahat tarihleri  önceden planlanmalı ve seyahat talepleri vaktinde yapılmalıdır. İlgili takvim yılı içinde kullanılamayan seyahat imkanı kaybedilmiş sayılır.
 8. “Start-Up (SUP kodlu)” proje desteği alanlar projeleri devam ederken “Doktora (D kodlu)” veya “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” proje desteklerine başvuruda bulunabilirler. Ancak “D” kodlu proje bütçesi yürütücünün ilk 3 proje yılından bağımsız olarak yıllık KDV dahil 45.000 TL tavanı [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] içinde değerlendirilir.
 9. “Start-Up (SUP kodlu)” projelerinin toplam bütçeleri başvurunun değerlendirilmesi aşamasında kesinleştirilir. Ancak 2. veya 3. yıl bütçeleri (son 6 ay) her 12 ayın sonunda verilmesi gereken dönem raporunu takiben yürütücü tarafından sistem üzerinden iletildikten sonra projeye aktarılır. Proje yürütücüsü alım ve harcamalarını BAP Komisyonu tarafından başvuru aşamasında kesinleştirilen toplam bütçe çerçevesinde yapmalıdır.
 10. “Start-Up (SUP kodlu)” proje kapatıldıktan sonra sunulan “Standart (P kodlu)” veya “Doktora (D kodlu)”  proje başvuruları yürütücünün ilk 3 proje yılından bağımsız olarak yıllık KDV dahil 45.000 TL tavanı [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] içinde değerlendirilir.
 11. Çok zorunlu olmadıkça projenin özünde, yürütücüsünde, ekibinde, takviminde, bütçesinde, bütçenin fasıllara dağılımında, çalıştırılacak personelin adı-soyadı bilgilerinde, personelin çalıştırılacağı sürede ve kullanılacak makine teçhizat/malzeme listesinde değişiklik yapılmamalıdır. Projede değişiklik yapılması gerektiğinde BAP Komisyonu’ndan onay alınmalıdır. Onay alınmadan herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
 12. Proje başvuruları proje bazında, ayrılan toplam BAP bütçesi kapsamında ve Maliye Bakanlığı’nın serbest ödenekleri dahilinde değerlendirilecektir.

 

 

acordeon
1
2. Proje Destek Miktarları

“Standart (P kodlu)” ve “Doktora (D kodlu)” projeleri için yıllık proje bütçe destek tavanı BAP Komisyonu tarafından her yıl yeniden belirlenir. Proje yürütücüsünün ilk üç proje yılı kapsamında değerlendirilecek olan “P” ve/veya “D” kodlu proje başvurularının yıllık bütçe tavanları ayrıca belirlenir.

İlk üç proje yılı kapsamında yıllık destek tavanı 2019 yılı için KDV dahil 50.000 TL, sonraki proje yılları için ise yıllık KDV dahil 45.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı]  olarak saptanmıştır. “Standart (P kodlu)” projelerde proje talep listesi toplamının zorunlu hallerde yıllık proje bütçe tavanını aşması durumunda talep edilen bütçe proje bazında değerlendirilir.

“Start-Up (SUP kodlu)” projeleri için toplam proje bütçe tavanı KDV dahil 175.000 TL dir.

“Start-Up (SUP kodlu)” proje kapatıldıktan sonra sunulan “Standart (P kodlu)” veya “Doktora (D kodlu)” proje başvuruları yürütücünün ilk 3 proje yılından bağımsız olarak yıllık KDV dahil 42.000 TL tavanı [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] içinde değerlendirilir.

“Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” projeleri için bütçe, proje bazında ve gerçek girdiler göz önüne alınarak aşağıdaki oranlar ile  belirlenir:

 • Dış kaynaklı proje sözleşmesinin toplam bütçesinden PTI, bilimsel toplantılara (konferans) katılım desteği, çalıştay, konferans vb. düzenleme, yürütücüye/öğretim üyesi araştırmacılara maaş/danışmanlık ücretleri, bölüm/dekanlık/rektörlük hisseleri vs. çıkarıldıktan sonra kalan kısmının %30’unu aşmamak kaydıyla ve yıllık KDV dahil 60.000 TL bütçe tavanı ile sınırlıdır; ancak dış kaynaklı proje sözleşmesinin yukarıda belirtilen kısımlar çıkarıldıktan sonra kalan toplam bütçesinin %30’unun Standart (P Kodlu) proje bütçe tavanından az olması durumunda yıllık KDV dahil 45.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı]  bütçe tavanı uygulanır.

“Çok Disiplinli (R kodlu)”, “Altyapı (S kodlu)”, “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma (SBA kodlu)” ve “İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme (TUG kodlu)” proje başvuruları, proje bazında ve ayrılan toplam BAP bütçe tavanı içinde değerlendirilir.

2019 yılında, “Çok Disiplinli (R kodlu)” proje başvuruları için toplam proje bütçe tavanı KDV dahil 250.000 TL, “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projeleri (SBA kodlu)” proje başvuruları için toplam proje bütçe tavanı KDV dahil 250.000 TL; “Altyapı (S kodlu)” proje başvuruları için toplam proje bütçe tavanı KDV dahil 500.000 TL ve “İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projeleri (TUG kodlu)” proje başvuruları için toplam proje bütçe tavanı KDV dahil 500.000 TL dir.

Proje değerlendirme ve seçim sürecinde öncelik en üst düzeyde uluslararası bilimsel standartlara uygun, uzun erime odaklanan, Üniversite içinde ve dışında sinerji yaratacak projelere verilir. Yüksek bütçeli (42.000-50.000 TL den fazla bütçeli) projelerde %25 ek bütçe imkanı standart bir uygulama değildir. BAP Komisyonu yüksek bütçeli projelerin ek bütçe taleplerini proje bazında ve BAP bütçesi dahilinde değerlendirir.

Proje Türü

Yıllık Bütçe Tavanı TL

Toplam Bütçe Tavanı TL

Başvuru Zamanı

Standart Proje (P kodlu) ve
Doktora Projesi (D kodlu)

(Yürütücünün ilk 3 proje yılı için)

50.000

 

Yıl Boyunca

Standart Proje (P kodlu) ve
Doktora Projesi (D kodlu) 

45.000

 

Yıl Boyunca

Start-Up Projesi (SUP kodlu)

 

175.000

Yıl Boyunca

Çok Disiplinli Proje (R kodlu)

   

Özel çağrı ile

Mart ayında

Altyapı Projesi (S kodlu)

   

Özel çağrı ile

Mart ayında

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projesi (SBA kodlu)

   

Özel çağrı ile

Mart ayında

İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projesi (TUG kodlu)

   

Özel çağrı ile

Mart ayında

Tamamlayıcı Destek Projesi

(M kodlu)

Toplam bütçe dış kaynaklı proje sözleşmesinin toplam bütçesinden PTI, bilimsel toplantılara (konferans) katılım desteği, çalıştay, konferans vb. düzenleme, yürütücüye/öğretim üyesi araştırmacılara maaş/danışmanlık ücretleri, bölüm/dekanlık/rektörlük hisseleri vs. çıkarıldıktan sonra kalan kısmının %30’unu aşmamak kaydıyla ve yıllık KDV dahil 60.000 TL bütçe tavanı ile sınırlıdır. Dış kaynaklı proje sözleşmesinin yukarıda belirtilen kısımlar çıkarıldıktan sonra kalan toplam bütçesinin %30’unun Standart (P Kodlu) proje bütçe tavanından az olması durumunda yıllık KDV dahil 45.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] bütçe tavanı uygulanır.

Dış kaynak gerçekleşir gerçekleşmez
tüm yıl boyunca

 

 

no_acordeon
1
3. BAP Komisyonuna Proje Başvuru Süreci
acordeon
2
3.1. Proje Çağrı Takvimi

“Standart (P kodlu)”, “Doktora (D kodlu)” ve “Start-Up (SUP kodlu)” türü yeni proje başvuruları belli çağrı dönemleri ve tarihleri ile sınırlandırılmadan tüm bir yıl boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir. (Bkz. Tablo 2)

“Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” proje başvuruları dış kaynak gerçekleşir gerçekleşmez tüm bir yıl boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir. (Bkz. Tablo 2)

“Çok Disiplinli (R kodlu)”, “Altyapı (S kodlu)”, “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma (SBA kodlu)” ve “İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme (TUG kodlu)” proje başvuruları ortak çağrı altında her yıl Mart-Nisan döneminde yapılır; başvurular ile ilgili koşullar ve çağrı takvimi her yıl Ocak ayı içinde ilan edilir. (Bkz. Tablo 2)

Yeni proje başvuruları, Bir proje yürütücüsünün üzerinde aynı anda biri “Tamamlayıcı destek (M kodlu)” veya “Doktora (D kodlu)” olmak üzere en fazla toplam iki projesi olabilir” koşulunu sağlayacak şekilde “Bilim İnsanı Portalı” üzerinden yapılır. (Bkz. Tablo 1)

 

 

acordeon
2
3.2. Proje Başvurularının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Proje başvuruları hazırlanırken aşağıda belirtilen noktalar dikkate alınmalıdır:

 1. Bir proje yürütücüsünün üzerinde aynı anda biri “Tamamlayıcı destek (M kodlu)” veya “Doktora (D kodlu)” olmak üzere en fazla toplam iki projesi olabilir. (Bkz.Tablo 1)

 2. Eşzamanlı olmamak kaydıyla, tez önerisi kabul edilmiş ve azami öğrencilik süresini aşmamış bir doktora öğrencisi ile ikinci bir “D” kodlu proje alınabilir.

 3. İki farklı doktora öğrencisi ile eş zamanlı olarak iki ayrı “D” kodlu proje almak mümkündür.

 4. Eş zamanlı olarak iki farklı dış destekli proje ile iki ayrı “M” kodlu proje almak mümkündür. “M” kodlu tamamlayıcı destek projesi alan yürütücüler “P”, “D”, “R”, “S”, “SBA”, “TUG”, “SUP” veya farklı bir dış destek almış “M” kodlu ikinci bir projenin yürütücüsü olabilirler.

 5. Yeni proje başvurusu adımları takip edilirken düzenlenmesi gereken proje metni Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Farklı proje türleri için farklı proje metinleri kullanılmalıdır.

 6. Araştırma projeleri en az 12 ay en fazla 30 ay süre ile desteklenir. Birinci proje yılı ilk proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben başlar ve 12 (on iki) aydır. Süresi 18 ve 30 ay olarak belirlenmiş projelerin ikinci veya üçüncü yıl (son 6 ay) bütçe talepleri seçilen süreye uygun olarak değerlendirilerek karara bağlanmaktadır.

 7. Süresi bir yılı aşan projelerde yürütücü her yılın (KDV dahil) detaylı bütçesini sunmalıdır. Ancak BAP Komisyonu sadece ilk yıl bütçe desteğini açar. İkinci veya üçüncü yıl (son 6 ay) bütçe desteği ise yürütücü tarafından sistem üzerinden iletilecek “Dönem Raporu” ve “Gelecek Yıl Bütçe” talepleriyle birlikte değerlendirilerek karara bağlanır.

 8. Gelecek yıl bütçesinin kullanıma açılması için Bilim İnsanı Portalından yapılacak talepler bütçenin ait olduğu proje yılı içinde komisyona sunulmalıdır. Ait olduğu proje yılı içinde açılması Bilim İnsanı Portalından talep edilmeyen bütçeler daha sonraki proje yıllarında geriye dönük olarak istenememektedir.

 9. Talep edilen bütçelere KDV dahil edilmelidir.

 10. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından bilimsel araştırmalar için verilen analiz ve laboratuvar hizmetlerinin KDV Kanununun 1/3-g maddesine göre genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerektiğinden analizler için talep edilen meblağlara KDV eklenmesi gerekmektedir.

 11. Proje talep listesinin hazırlanması aşamasında yurt dışı alım yapılmasının gerekli ve kesin olduğu durumlarda mal bedellerinin o günkü döviz kuru üzerinden hesaplanan TL karşılıklarına gümrük vb. masraflar için belli oranlarda bütçenin de dahil edilmesi gerekir. Örneğin, İthalat bedeli 5.000 USD ve altı olan alımlarda %25 + 1.500 USD = 7.750 USD karşılığı TL ödenek talebi yapılacaktır.  5.000 USD - 50.000 USD aralığında olan alımlarda ise %35, 50.000 USD ın üzerinde olan alımlarda %30; gümrüksüz alımlarda ise (internetten indirilen yazılımlar vb.) %10 oranında bütçe, mal bedeline eklenerek proje başvurusu iletilmelidir.

 12. Proje başvurusunun hazırlanması aşamasında “Proje Talep Listesi” adımında bulunan “Yolluk Giderleri” kaleminden yalnız proje çalışmalarında gerekli yurt içi arazi çalışmaları için (ve zorunlu hallerde yurt dışı) ödenekler istenmeli, bilimsel toplantılara (konferans-sempozyum-kongre) katılmak için dış seyahat ödeneği dahil edilmemelidir. (Arazi-Saha çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi “Proje Başvurusunun Hazırlanması ve BAP Komisyonu’na İletilmesi” bölümü “Proje Talep Listesi” adımı “5.1.6.5. Yolluk Giderleri Talep Kalemi” konusu açıklanırken verilmiştir. Bilimsel toplantılara katılım desteğine ilişkin detaylı bilgi “Proje Talepleri” bölümünde “Seyahat Ek Bütçe Talebi” konusu açıklanırken verilmiştir.)

 13. “Yurt Dışı Arazi-Saha Çalışmaları” için bütçe başvuru esnasında talep edilmelidir; bu bütçe için yıllık proje destek tavanlarını aşmayacak şekilde 15.000 TL tavanı uygulanmaktadır.

 14. İki aydan uzun süreli yurt dışı saha çalışmalarında öncelikle Üniversite Yönetim Kurulu’ndan (ÜYK)  izin  alınmalıdır. İznin bir kopyasının BAP Komisyonu’na sunulması gerekir.

 15. Yalnızca “D” kodlu projeler kapsamında, arazi-saha çalışmasının içeriğinin doktora öğrencisinin proje çalışmalarıyla ilişkili olması şartıyla, doktora öğrencilerine yurt dışı arazi-saha çalışması için destek verilebilir. Doktora öğrencilerine, en fazla 1 ay süresince ve yılda 1 kez sağlanan bu destek için yol ve gündelik-konaklama masrafları, toplam 7.500 TL tavanını aşamaz ve 1 ay bölünerek birkaç defada kullanılamaz. Doktora öğrencilerine aynı yıl içerisinde hem bilimsel toplantılara katılmak için seyahat desteği hem de yurt dışı arazi-saha çalışması için destek verilmez.

 16. Yurt dışında fotokopi çekim masrafları ancak görevlendirme öncesinde avans alınması halinde mümkün olabilmektedir. Yurt dışında çektirilen fotokopiler için Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri adına kesilmiş fatura alınmalı ve yurda dönüldükten sonra fatura teslim edilerek alınan avans kapatılmalıdır.

 17. Yurt dışı arazi-saha çalışmaları (D kodlu projenin ilgili doktora tez öğrencisi hariç) yalnızca proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir.

 18. Bilimsel toplantılara katılım (konferans) desteği ile arazi saha çalışmaları çerçevesinde mevzuat gereği araç kiralama giderleri karşılanamamaktadır.

 19. Yurt içi saha çalışmalarında proje ekibinde yer alan lisansüstü öğrenciler, araştırma görevlileri ve diğer araştırmacıların, saha çalışmasının yapılacağı şehre uçak ile gitmek istemeleri durumunda, görevlendirme yazılarında “uçakla” ibaresinin bulunması şartıyla uçak bileti tavanı gidiş-dönüş 300 TL ile sınırlı olacak şekilde ödeme yapılır.

 20. Yurt dışında yapılacak anket/deney çalışmalarında yer alan katılımcılara/deneklere ödeme yapılamaz.

 21. Yurt dışı arazi-saha çalışmalarında ev kirası/oda ücreti faturalandırılması koşuluyla ödenir.

 22. Yaz okullarına katılım desteği verilmemektedir.

 23. Yazılım veya alınan makine-teçhizat için ayrıca eğitim, danışmanlık ücretleri verilmemektedir.

 24. Araştırma görevlileri, devlet memurları, projede hâlihazırda araştırmacı personel olarak çalışanlardan BAP projeleri çerçevesinde hizmet alımı yapılamaz.

 25. Proje destek tavanları dahilinde kalmak üzere, bir projede en fazla bir araştırmacı personel çalıştırılabilir. Bir projede (“R”-“SBA”-“TUG” projeleri hariç) aynı anda birden fazla araştırmacı personel çalıştırılamaz.

 26. Proje destek tavanları dahilinde kalmak üzere bir projede eş zamanlı olarak en fazla iki bursiyer görevlendirilebilir. Ancak projeden ayrılan bir bursiyer yerine aynı şartlarda yeni bir bursiyer görevlendirilebilir.

 27. Bir proje devam ederken araştırmacı personel çalıştırılmasından vazgeçilerek bursiyer görevlendirilmesi talep edilemez. Aynı şekilde bursiyer görevlendirilmesi suretiyle başlamış olan bir projede bursiyer görevlendirilmesinden vazgeçilerek araştırmacı personel çalıştırılması talep edilemez. Bu amaçla iletilen fasıl aktarımı talepleri ve gelecek yıl bütçe talepleri kabul edilmeyecektir. Proje başvurusunun hazırlanması aşamasında bu konuya azami dikkat edilmelidir.

 28. Proje yürütücüsü, proje başvurusunda araştırmacı çalıştırmayı/ bursiyer görevlendirmeyi öngörmüş ise çalışacak personelin/görevlendirilecek bursiyerin niteliği, adı-soyadı, çalışacağı süre, projeye sağlayacağı katkı, işinin tanımı, gerekçesi ve projeye brüt maliyeti belirlenmiş olmalıdır. (Araştırmacı personel çalıştırma/ bursiyer görevlendirme desteğine ilişkin esas ve usullerle ilgili detaylı bilgi “Proje Başvurusunun Hazırlanması ve BAP Komisyonu’na İletilmesi” bölümünde “Personel Çalıştırma Talep Kalemi/Bursiyer Görevlendirme Talep Kalemi” konusu açıklanırken verilmiştir.)

 29. Projelerin araştırmacı personel çalıştırma kalemi kapsamında doktora sonrası araştırmacılar ve Üniversitemiz lisansüstü öğrencileri çalıştırılmaktadır. Lisans öğrencileri çalıştırılamaz.

 30. Araştırmacı personeller projelerin normal süreleri içinde çalıştırılmakta olup araştırmacı personel hizmet sözleşmesi en az 3 aylık olarak düzenlenmektedir.

 31. Bir projede en kısa bursiyer görevlendirme süresi 3 aydır. Bursiyer görevlendirme izni normal proje süresi (mevzuat gereği) dahilinde ve en az 3 ay süresince verilebilmektedir.

 32. Bir araştırmacı personel (SGK’lı olarak)/ bir bursiyer projeler kapsamında en fazla 6 yıl çalıştırılabilir/görevlendirilebilir.

 33. Üniversitemizde kadrolu olmayan ve maaş karşılığı çalışmayan kişiler anketör olarak çalıştırılabilir.

 34. Projeler kapsamında projeksiyon cihazı, klima, sunum kumandası, yazıcı (çok fonksiyonlu yazıcılar dahil) internet bağlantısı alımları yapılmamaktadır.

 35. Yapı işleri tarafından yapılabilecek olan elektrik, su tesisatları gibi altyapı hizmetleri; çeker ocak yapımları, tadilat ve çeşitli inşaat işleri için BAP projeleri kapsamında bütçe desteği verilmemektedir.

 36. Tez, kitapçık, broşür vb. çoğaltılması için projeden fotokopi ödeneği verilmemektedir.

 37. İleri Teknolojiler Ar-Ge Merkezi Laboratuvarından ücret karşılığı sıvı azot temin edilebildiğinden BAP projeleri çerçevesinde alınacak sıvı azot İleri Teknolojiler Ar-Ge Merkezi Laboratuvarından temin edilmelidir.

 38. Proje bütçeleri oluşturulurken tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda talep yapılmalıdır. Yalnızca önerisi verilen proje çalışmasıyla ilgili malzeme, makine-teçhizat talep edilmelidir.

 39. Projeler kapsamında, dergi vb. yayın alımları yapılmamakta ve posta giderleri (Bu tip harcamalar için anında ödeme yapılması gerektiği ve geri dönük olarak ödeme yapılamadığından) karşılanmamaktadır.

 40. Sosyal ve beşeri bilimler alanlarındaki projelerin araştırmaları çerçevesinde talep edilecek kitap alımları proje bazında değerlendirilir. Üniversite Kütüphanesi’nde bulunan kitaplar için destek sağlanmaz.

 41. Boğaziçi Üniversitesi matbaasında hızlı bir şekilde ve ücretsiz olarak poster basımı yapılabildiğinden bu destek için bütçe tahsis edilmemektedir.

 42. Kitap/kitap bölümü yazımıyla ilgili çalışmalarda bulunulacak ise proje başvurusunda projenin amaçlarından ya da ulaşılması hedeflenen sonuçlarından biri olarak öngörülmelidir.

 43. Üniversitemize lisanslanmış olan yazılımlar BAP Komisyonu tarafından desteklenmemektedir. Bu yazılımlara Bilgi İşlem Merkezi web sayfasından (“Hizmetler” menüsünden “Bilgisayar Desteği” alt menüsü tıklanarak) ve Kütüphane web sayfasından (“Elektronik Servisler” menüsünden “Veritabanları” alt menüsü tıklanarak) erişilebilir. Bu yazılımlar için (EndNote, Mendeley vb.) ilgili birimlerden destek alınabilir.

 44. Fatura veya fatura yerine geçen belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kişilerden (Gerçek Kişi) alınacak hizmet alımlarında ödeme “Harcama Pusulası” ile yapılır. Bu ödemelerde %20 Gelir Vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar kişiye ödenir. Bütçe talebi yapılırken bu konuya dikkat edilmesi gerekir.

 45. İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projeleri (TUG Kodlu) kapsamında “Uluslararası Patent Başvuru Desteği” talebinde bulunulacaksa, “Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Buluş Bildirim Formu, Araştırma Raporu, Ulusal Patent Belge Kabul Yazısı  ve İnceleme Raporu”nun BAP Komisyonu’na sunulması gereklidir.

 46. Araştırma projelerinde insanların denek olarak kullanılması halinde, deney verisi daha önce toplanmış olsa dahi Boğaziçi Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’nun onayı [Proje başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde, ilgili proje için (Etik kurul onayındaki proje başlığı ile yeni proje başvurusunun başlığı aynı olmalıdır.) ve proje başvurusunu yapan yürütücünün adına alınmış olmalıdır.] gerekmektedir. Araştırma projesi desteklenmek üzere BAP Komisyonu’na sunulduğunda; eşzamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’nun onayına, diğer konular için ise ilgili etik kuruluna (Dış İlişkiler Etik Kurulu, Çevre Etik Kurulu, Kurumsal Hayvan Deneyleri ve Bakımı Etik Kurulu) başvurulur. Proje başvurusu esnasında etik kurul onayı alınmamış ise etik kurula başvuru dilekçesi proje başvurusuna eklenmelidir. Projenin kabul edilmesi durumunda, etik kurul onayının ve etik kurula sunulan tüm belgelerin gönderilmesi gereklidir. Ancak bu belgeler geldikten sonra destekleme kararı kesinleşerek proje sözleşmesi imzalanır ve proje yürüyen statüsüne geçer. İl Milli Eğitim Müdürlüğü izinlerinin de proje başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde ve başvurusu yapılan proje için alınmış (İlgili izinde yer alan proje başlığı ile yeni proje başvurusunun başlığı aynı olmalıdır.) olması gerekir. Başka kurumlar ya da başka üniversitelerin etik kurullarından alınmış onayların Boğaziçi Üniversitesi’nin ilgili Etik Kurullarına onaylatılması gereklidir.

 47. Bilim İnsanı Portalı’na iletilen yeni proje başvuruları; yeni başvuru, revizyon ve sözleşme bekleyen aşamalarında en fazla 1 yıl bekletilir. Bu sebeple, revizyon ve sözleşme bekleyen aşamalarında, 1 yıl sonunda gerekli işlemleri tamamlamayan proje yürütücülerinin başvuruları sistem üzerinden iptal edilir; yeni başvuru aşamasındaki (hakem değerlendirmeleri tamamlanmamış ise) projeler ise sistem üzerinden kendilerine taslak olarak geri gönderilir. Ancak SUP proje başvurularında, Komisyon revizyon kararlarına yürütücüler tarafından verilecek yanıtların, ilk revizyon için 3 ay, ikinci revizyon için ise 2 ay içinde Komisyona sunulmasını gereklidir; bu sürelerin aşılması durumunda ilgili SUP proje başvuruları sistem üzerinden iptal edilir.

 48. Yürüyen bir BAP projesi bulunan yürütücülerin, Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerektiren uzun süreli görevlendirme (Sabbatical görevlendirmeleri gibi) ve/veya izin (askerlik, sağlık problemleriyle ilgili izinler, doğum izni, ücretsiz izin vb.) almaları durumunda ıslak imza gerektiren mali süreçlerle ilgili işlemlerin aksamaması için projenin yürütücülüğünün ilgili tarihler arasında proje ekibindeki tam zamanlı doktoralı bir öğretim üyesi/doktoralı çalışana (postdoc hariç) devredilmesi gerekir. Ayrıca proje yürütücüsü izinli olduğu süre boyunca projesinin askıya alınması (dondurulması) için BAP Komisyonu’na değişiklik talebinde bulunabilir. BAP Komisyonu’ndan onay alınarak devir işleminin yapılmaması veya projenin askıya alınmaması (dondurulmaması) halinde projeyle ilgili mali süreçler durdurulur.

 49. Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerektiren uzun süreli görevlendirme (Sabbatical görevlendirmeleri gibi) ve/veya izin (askerlik, sağlık problemleriyle ilgili izinler, doğum izni, ücretsiz izin vb.) durumlarında yapılacak BAP proje başvuruları komisyon değerlendirmesine alınmaz.

 50. Projelerin, başvuru aşamasında sistemden 12, 18, 24 ve 30 ay olarak seçilebilen normal sürelerinin sona ermesi ile (Proje süresi ‘0’ olduğunda) sistem üzerinden yeni talep (seyahat talebi, ek bütçe, fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi), yeni istek fişi ve yeni avans işlemlerinin başlatılamaz; ancak dönem raporu ile birlikte ek süre talebi iletilebilir. Dönem raporu ve ek süre talebinin komisyon tarafından kabul edilmesinin ardından yeni talep, yeni istek fişi ve yeni avans işlemlerinin başlatılabilir. Projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 33 ayın sonuna ulaşmasıyla sistem üzerinden yeni talep (seyahat talebi, ek bütçe, ek süre (ve dönem raporu), fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi), yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılamaz; projelerin 34, 35 ve 36. aylarında harcamalarla ilgili tüm işlemlerinin tamamlanarak sonuç raporlarının iletilmesi gerekir. Sonuç raporlarının iletilmemesi durumunda, 37. aylarında projeler komisyon kararı ile resen kapatılır.

 51. Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesinin (2) bendinde geçen “Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır”, hükmü nedeniyle, projelerin başlama tarihlerinden itibaren ek süreler dahil (30 aylık projeler için en çok 3 ay, 24 aylık projeler için en çok 9 ay, 18 aylık projeler için en çok 15 ay ve 12 aylık projeler için en çok 21 ay ek süre talep edilebilir.) en geç 33. ayda tamamlanmaları gerekmektedir. 33 ila 36. aylar arasında sonuç raporlarının hazırlanarak sistem üzerinden BAP İdari Koordinatörlüğü’ne iletilmemesi durumunda projelerin 34, 35 ve 36. aylarında “Bilim İnsanı Portalı” üzerinden sonuç raporu iletilmesine dair hatırlatma ve uyarı yazıları gönderilir ve 36. ayın bitiminde halen sonuç raporu iletilmemiş projelerin 37. aylarında komisyon kararı ile resen kapatılır. Resen kapatılan projelerin yürütücülerinin ilgili tutanak tarihinden itibaren 1 yıl süresince yeni proje başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 52. Süresi 33 ayı dolduran projelere ek süre verilmeyeceğinden projelerden yapılacak görevlendirme tarihlerinin, yapılacak çalışmaların (arazi-saha çalışması, misafir araştırmacı ziyareti vb. gibi) projenin ek süreler dahil toplam sürelerini aşmayacak şekilde planlanması ve talep edilmesi gereklidir

 53. Projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 32 ayı doldurmamış olması durumunda ilgili projelerden iletilen yeni talepler (seyahat talebi, ek bütçe, ek süre (dönem raporu), fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi) değerlendirmeye alınır.

 54. Projelerin ek süreler dahil toplam süreleri içinde başlatılmış istek fişi ve avans işlemleriyle ilgili süreçleri devam ettirilebilir.

 55. Projelerin en çok 33. ayda tamamlanması beklendiğinden dönem raporu ile birlikte yapılacak ek süre taleplerinde 30 aylık projeler için en çok 3 ay, 24 aylık projeler için en çok 9 ay, 18 aylık projeler için en çok 15 ay ve 12 aylık projeler için en çok 21 ay ek süre talep edilebilir.

 56. Normal proje süresi biten (12, 18, 24, 30 ay) ve süre bitimini izleyen 3 ay içinde dönem raporu ile birlikte ek süre talep edilmeyen projelerin yalnızca sonuç raporları sistem üzerinden iletilebilir.

 57. BAP Projelerinden çıkan/çıkacak makale, kitap, tez gibi yazılı ürünlerde sağlanan maddi destek için proje kodu belirtilerek Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri’ne (BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından....kodu ile veya by Boğaziçi University Research Fund Grant Number....)  atıfta bulunulması gerekir. Proje kodu belirtilerek atıf yapılmayan ürünler ilgili projenin ürünü olarak sayılmamaktadır. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde de proje kodu belirtilerek atıf verilmesi konusuna azami dikkat gösterilmesi gerekir. BAP projelerine kod belirtilerek atıfta bulunulmuş tüm yazılı ürünler için bilim insanı portalı üzerinden ürün sunumu talebi yapılabilir. Verilmiş atıflar bir sonraki proje döneminde yeni proje başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında yakından izlenir.

 58. 2009 Mali yılından itibaren projelere tahsis edilen ödenekler proje süresince kullanılabilecek olup, bu ödeneklerin proje takvimine uygun harcanması esastır. Proje ödenekleri ertesi yıla otomatik olarak devredilmektedir.

 59. Mücbir sebeplerden ötürü BAP Komisyonu’nca süre uzatımına onay verilen projelerin bütçeleri de uzatılan süre ile birlikte otomatik olarak ertesi yıla devredilebilecektir.

 60. Arkeolojik kazı, arazi ve benzeri saha çalışması gerektiren projelerde, araştırmanın yapılabilmesi için zorunlu olan yurt içi arazi ve benzeri saha çalışmalarında, özel araç ile yapılacak seyahatlerde her 100 kilometre için 7 litre kurşunsuz benzin bedeli karşılanır.

 61. Kamu görevlilerinin (proje yürütücüleri) kullanımına verilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına devredilemez. Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz konusu taşınırların ambara iade edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmez.

 62. Bir projede harcanamadan kalan bütçenin başka bir projeden harcanması ya da başka bir projeye aktarılması mevzuat açısından mümkün değildir.

 63. Bir proje devam ederken araştırmacı personel çalıştırılmasından vazgeçilerek bursiyer görevlendirilmesi talep edilemez. Aynı şekilde bursiyer görevlendirilmesi suretiyle başlamış olan bir projede bursiyer görevlendirilmesinden vazgeçilerek araştırmacı personel çalıştırılması talep edilemez. Bu amaçla iletilen fasıl aktarımı talepleri ve gelecek yıl bütçe talepleri kabul edilmeyecektir. Proje başvurusunun hazırlanması aşamasında bu konuya azami dikkat edilmelidir.

acordeon
1
4. BAP Projelerine Sağlanan Destek Türleri

Proje başvurusu; proje başvuru adımları menüsünde bulunan “Genel Bilgiler, Proje Özeti, Anahtar Sözcükler, Proje Ekibi, Proje Takvimi ve Proje Talep Listesi” alanlarının sistem üzerinden doldurularak; “Proje Metni”nin ise “Formlar/Forms” linki tıklandığında açılan pencereden ilgili proje türüne uygun Türkçe ya da İngilizce metnin bilgisayara yüklenerek düzenlenmesinin ardından “Göz At” butonu ile sisteme geri yüklenmesiyle oluşturulur.

Proje başvurularına sağlanan destekler "Proje Talep Listesi" ile BAP Komisyonu'na iletilir ve aşağıdaki "Bütçe Talep Kalemleri"nden oluşur:

acordeon
2
4.1. Makine Teçhizat Alımları Talep Kalemi

Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri (hard-disk, fare, klavye), iş makinesi, manyetik karıştırıcı, vakum pompası, pH metre seti, görüntü algılama cihazı, termostatlar, motor pompası, ısıtma fırını, titreştirici, uzama ölçer, metal işleme makinesi, ses kayıt cihazı, video kamera, stepper motor, kuvartz küvet, optik okuyucu, piston pompası, otoklav gibi makine ve teçhizat alımları ve bakım onarım giderleri için bu bütçe kaleminden talep yapılır. Talep edilecek her makine teçhizat için ayrı bir menü açılarak (pop-up) talep listesine eklenir. 10.000 TL’nin üzerinde talep edilecek her bir alım için şartname ve proforma fatura açılır menüden (pop-up) sisteme yüklenmelidir.

 

acordeon
2
4.2. Yazılım Alımları Talep Kalemi

Yazılım ve lisans alımları için bu bütçe kaleminden talep yapılır. Üniversitemize lisanslanmış olan yazılımlar BAP Komisyonu tarafından desteklenmemektedir. Bu yazılımlara Bilgi İşlem Merkezi web sayfasından (“Hizmetler” menüsünden “Bilgisayar Desteği” alt menüsü tıklanarak) ve Kütüphane web sayfasından (“Elektronik Servisler” menüsünden “Veritabanları” alt menüsü tıklanarak) erişilebilir. Bu yazılımlar (EndNote, Mendeley vb.) için ilgili birimlerden destek alınabilir.

 

acordeon
2
4.3. Tüketim Malları ve Malzeme Alımları Talep Kalemi

Kırtasiye, kağıt, kalem, CD, entegre devreler, toner, muhtelif laboratuvar malzemeleri, büro malzemeleri, akaryakıt ve yağ alımları, yem alımları, yiyecek ve içecek alımları, canlı hayvan alım ve bakımı gibi tamamen tüketime dayanan çeşitli mal veya malzeme alımı için bu bütçe kaleminden talep yapılır. Alınacak malzemelerin detaylı listesi (laboratuvar malzemeleri, kimyasal çeşitleri, diğer tüketim malzeme listeleri vb.) ve 10.000 TL’yi aşan sarf malzemeler için proforma faturaları tüketim malzemeleri açılır menü (pop-up) üzerinden “Göz At” butonu kullanılarak sisteme yüklenir.

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından bilimsel araştırmalar için verilen analiz ve laboratuvar hizmetlerinin KDV Kanununun 1/3-g maddesine göre genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerektiğinden analizler için talep edilen meblağlara KDV eklenmesi gerekmektedir.

 

 

acordeon
2
4.4. Hizmet Alımları Talep Kalemi

Misafir araştırmacı ziyaret desteği, uluslararası patent başvuru desteği (Proje sözleşmesi imzalandıktan sonra ek bütçe olarak da talep edilebilir. Misafir araştırmacı ziyaret desteği ve uluslararası patent başvuru desteğine ilişkin detaylı bilgi “Proje Talepleri” bölümünde “Ek Bütçe Talebi” konusu açıklanırken verilmiştir.), bir araştırma kurumu tarafından yapılacak anket ve benzeri hizmetler, ilan, sigorta, anketör, navlun bedelleri, fotokopi giderleri, kira giderleri, analiz giderleri, yük taşıma giderleri, arkeolojik kazı giderleri için bu bütçe kaleminden talep yapılır. Hizmetin tanımı detaylı olarak açıklanmalıdır. Proje bütçesi kapsamında talep edilecek misafir araştırmacı ziyaret desteği için hizmet alımları açılır menüsünde (pop-up) bulunan “Misafir Araştırmacı Ziyaret Desteği Bilgi Formu” (Bkz. Ek 11) bilgisayara indirilip düzenlenerek yine açılır menü üzerinden “Göz At” butonu kullanılarak sisteme yüklenmelidir.

Fatura veya fatura yerine geçen belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kişilerden (Gerçek Kişi) alınacak hizmet alımlarında ödeme “Harcama Pusulası” ile yapılır. Bu ödemelerde %20 Gelir Vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar kişiye ödenir. Bütçe talebi yapılırken bu konuya dikkat edilmesi gerekir.

Araştırma görevlileri, devlet memurları, projede hâlihazırda araştırmacı personel olarak çalışanlardan BAP projeleri çerçevesinde hizmet alımı yapılamaz.

Yurt dışında fotokopi çekim masrafları ancak görevlendirme öncesinde avans alınması halinde mümkün olabilmektedir. Yurt dışında çektirilen fotokopiler için Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri adına kesilmiş fatura alınmalı ve yurda dönüldükten sonra fatura teslim edilerek alınan avans kapatılmalıdır.

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından bilimsel araştırmalar için verilen analiz ve laboratuvar hizmetlerinin KDV Kanununun 1/3-g maddesine göre genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerektiğinden analizler için talep edilen meblağlara KDV eklenmesi gerekmektedir.

 

acordeon
2
4.5. Yolluk Giderleri Talep Kalemi

Yalnızca proje çalışmalarında gerekli yurt içi arazi çalışmaları için (ve zorunlu hallerde yurt dışı) bu bütçe kaleminden talep yapılır. Arazi-saha çalışmaları proje başvurusunda öngörülmelidir. Yurt içinde ve yurt dışında arazi-saha çalışması yapılabilmesi için proje başvurularında yolluk giderleri bütçe kaleminden gerekçeler belirtilerek talep yapılmalıdır.

Yurt dışı arazi-saha çalışmaları (D kodlu projenin ilgili doktora tez öğrencisi hariç) yalnızca proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir.

İki aydan uzun sürecek saha çalışmalarında Üniversite Yönetim Kurulu’ndan izin alınması ve iznin bir kopyasının BAP Komisyonu’na sunulması gerekir. Yapılacak talepte yurt dışında kalınacak süre, talep edilen gündelik-konaklama miktarı, ulaşım miktarı, katılacak kişi ya da kişilerin adları, nitelikleri, saha çalışmasının gerekçesi ve projeye yapacağı katkı hakkında açıklayıcı bilgi verilmelidir. “Yurt Dışı Arazi-Saha Çalışmaları” nda başvuru esnasında yıllık proje destek tavanlarını aşmayacak şekilde 15.000 TL tavanı uygulanmaktadır.

Yalnızca “D” kodlu projeler kapsamında, arazi-saha çalışmasının içeriğinin doktora öğrencisinin proje çalışmalarıyla ilişkili olması şartıyla, doktora öğrencilerine yurt dışı arazi-saha çalışması için destek verilebilir. Doktora öğrencilerine, en fazla 1 ay süresince ve yılda 1 kez sağlanan bu destek için yol ve gündelik-konaklama masrafları, toplam 7.500 TL tavanını aşamaz ve 1 ay bölünerek birkaç defada kullanılamaz. Doktora öğrencilerine aynı yıl içerisinde hem bilimsel toplantılara katılmak için seyahat desteği hem de yurt dışı arazi-saha çalışması için destek verilmez.

Yurt içi saha çalışmalarında proje ekibinde yer alan lisansüstü öğrenciler, araştırma görevlileri ve diğer araştırmacıların, saha çalışmasının yapılacağı şehre uçak ile gitmek istemeleri durumunda, görevlendirme yazılarında “uçakla” ibaresinin bulunması şartıyla uçak bileti tavanı gidiş-dönüş 300 TL ile sınırlı olacak şekilde ödeme yapılır.

İstanbul il sınırları içinde yapılması planlanan arazi çalışmaları için gündelik ve yol giderleri ödenmez.

Bilimsel toplantılara katılım (konferans) desteği ile arazi saha çalışmaları çerçevesinde mevzuat gereği araç kiralama giderleri karşılanamamaktadır.

Yaz okullarına katılım desteği verilmemektedir. Bilimsel toplantılara katılmak için yurt içi/ yurt dışı seyahat ödeneği dahil edilmemelidir. Bilimsel toplantılara katılım desteği, proje kabul edildikten ve yurt dışı seyahat belli olduktan sonra ulaşım, gündelik ve konaklama masrafları ile kayıt ücreti ek bütçe olarak verilmektedir. (Bilimsel toplantılara katılım desteğine ilişkin detaylı bilgi “Proje Talepleri” bölümünde “Seyahat Ek Bütçe Talebi” konusu açıklanırken verilmiştir.)

 

acordeon
1
4.6. Personel Çalıştırma Talep Kalemi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle eklenen EK 28 inci madde hükmüne dayanılarak hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” in (26.11.2016 tarih ve 29900 Sayılı Resmi Gazete) Personel Çalıştırılmasıyla ilgili 13. Madde’sinin (3)’ üncü bendinde “Onaylanan proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği sürece, bilimsel araştırma projelerinde özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir ödeme yapılamaz. Yılı yatırım programında yer alan rektörlük bilimsel araştırmaları isimli projeler için ilgili üniversitelerin komisyonlarınca, yılı yatırım programının teknolojik araştırma sektöründe yer alan diğer tüm projeleri için ise Kalkınma Bakanlığı’nca yapılacak değerlendirme sonucuna göre başkaca herhangi bir kurumdan izin veya vize alınmaksızın ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenen ücret tavanlarını aşmayacak şekilde projelerde sözleşmeli personel çalıştırılabilir. İlgili mevzuatı gereğince yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje maliyeti içinde kalmak kaydıyla ödenebilir,” hükmü uyarınca BAP Projelerinde personel çalıştırılmaktadır. Bu amaçla ayrılacak ödenek BAP Mali yılı toplam genel bütçesinin %20 sini geçmeyecek şekilde her yıl Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nca değerlendirilir.

Proje yürütücüleri “Araştırmacı Personel Çalıştırma” kapsamında çalışacak olan doktora sonrası araştırmacıların ve Üniversitemiz lisansüstü öğrencilerinin aylık brüt maaşlarını, 2019 yılında en az brüt 3.135 TL/Ay ile en çok brüt 3.750 TL/Ay arasında olacak ve proje bütçe tavanları dahilinde kalacak şekilde belirlemek zorundadır.

Personel ücretlerinin projeye aylık maliyetleri brüt olarak planlanır ve ortalama %31,5 yasal kesintilerden sonra net ödeme yapılır.

Örnek: Projeye aylık brüt maliyeti 3.135 TL/ 3.750 TL planlanan personel için, %31,5 ortalama yasal kesintilerden sonra tahmini ele geçen net ücret 2.130 TL/ 2.600 TL olacaktır.

Araştırmacıya ödenecek aylık brüt ücret “Asgari Ücret Tespit Komisyonu” tarafından belirlenen brüt asgari ücretin altında olamaz (“Asgari Ücret” kanunen ödenmesi zorunlu olan “En Az” ücrettir.); Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenen ücret tavanlarını aşamaz. Bu sebeple BAP Komisyonu projede çalışacak araştırmacının niteliğine göre her yıl ilgili kanunlar çerçevesinde tavanları belirler.

 1. Araştırmacı personel için yapılacak ödemeler toplam BAP proje tavanlarını geçemez ve bu amaçla ek ödenek/fasıl aktarımı talep edilemez.
 2. Proje yürütücüsünün, proje başvurusunda araştırmacı çalıştırmayı öngörmüş olması, personelin niteliği, adı-soyadı, çalışacağı süre ve projeye brüt maliyetini belirlemiş olması gerekir.
 3. Çalıştırılmak istenen araştırmacının projeye sağlayacağı katkı, işinin tanımı, niteliği ve gerekçesi proje başvurusunda ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
 4. Projede çalışacak araştırmacının, hâlihazırda herhangi bir kurum veya kuruluşta ücret karşılığı çalışmıyor olması gerekir.
 5. Üniversitemiz lisansüstü öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar projelerde araştırmacı personel olarak çalıştırılabilir. Lisans öğrencileri araştırmacı personel olarak çalıştırılamaz.
 6. Yeni proje başvurularında ve araştırmacı personel değişikliklerinde çalıştırılmak istenen doktora sonrası araştırmacının özgeçmişinin de gönderilmesi gereklidir.
 7. Yeni proje başvurularında araştırmacı personel çalıştırma izni ve bütçeleri birinci proje yılı içinde değerlendirilir ve onaylanır.
 8. Bir proje yılı proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben başlar ve 12 (on iki) aydır.
 9. Bir yıldan uzun süreli projelerin ikinci ve üçüncü yıl araştırmacı personel çalıştırma talepleri o yıllara ait bütçe talebi içinde yenilenerek değerlendirilir ve onaylanır.
 10. Yürüyen projelere sonradan personel çalıştırma izni verilmez.
 11. Bir projede (R-SBA-TUG kodlu projeler hariç) aynı anda birden fazla araştırmacı personel çalıştırılamaz.
 12. Bir projede en kısa araştırmacı personel sözleşme süresi 3 aydır. Araştırmacı personel çalışma izni normal proje süresi (mevzuat gereği) dahilinde ve en az 3 aylık hizmet sözleşmesi süresince verilebilmektedir.
 13. Bir araştırmacı personel projeler kapsamında SGK’lı olarak en fazla 6 yıl çalıştırılabilecektir.
 14. Projelerde çalışan araştırmacı personele gelir vergisi indirimi ve damga vergisi muafiyeti uygulanır.
 15. Projede çalışacak araştırmacı personelin hizmet sözleşmesinin yenilenmesi veya bir sonraki proje yılında da aynı projede çalışabilmesi için yürütücünün proje başvurusunda araştırmacı personel çalıştıracağını öngörmüş olması, bilim insanı portalından dönem raporu ile birlikte eş zamanlı olarak gelecek yıl bütçe talebini iletmesi, bu talebin BAP Komisyonu’nca değerlendirilip onaylanması ve (bütçe imkânları dahilinde) ödenek tahsis edilmiş olması gerekmektedir. İşlemlerin ve ödemelerin zamanında ve doğru olarak yürütülebilmesi için bildirimleri zamanında yapma yasal sorumluluğu proje yürütücüsüne aittir.
 16. “D” kodlu projelerde araştırmacı personel olarak yalnızca (“Proje Destek Türleri” bölümünde “Doktora Proje Desteği (“D” Kodlu Projeler)” konusu açıklanırken detaylı bilgi verilmiştir.) D kodlu proje ile ilgili doktora öğrencisi desteklenmektedir. Proje başlangıcından itibaren ilk 6 ay içinde, tez önerisi kabul edilmiş başka bir doktora öğrencisinin projeyi devralması durumunda, araştırmacı personel değişikliği bir kereye mahsus olmak üzere yapılabilir. Bu şartların uygun olmaması durumunda araştırmacı personel için ayrılan bütçe başka bir amaç için kullanılamamakta olup BAP’a iade edilmelidir.
 17. Yabancı uyruklu araştırmacılar personel çalıştırma kalemi kapsamında çalıştırılamaz.
 18. Çalıştırılacak araştırmacı personel Türkiye sınırları içinde ikamet etmelidir.
 19. 1 Ocak – 14 Ocak tarihleri arasında SGK işe giriş işlemi yapılmamaktadır.
 20. Projenin tamamının veya bölümlerinin zamanından önce tamamlanması durumunda hizmet sözleşmesi proje yürütücüsü tarafından tek taraflı feshedilebilir.
 21. Yürütücülerin talebi üzerine, projelerin BAP Komisyonu kararıyla askıya alınması (dondurulması) halinde projelerde çalışan araştırmacı personelin hizmet sözleşmesi de buna bağlı olarak sonlanmış sayılır.
 22. Boğaziçi Üniversitesi olarak, tüm SGK’lı çalışanlarının toplam primlerini her ayın belirli bir gününde SGK’ya yatırma zorunluluğunun olması nedeniyle BAP Mali Koordinatörlüğü’ne geç ulaşan taleplerden oluşacak SGK prim borçlarının daha önce tahakkuk eden kurum toplam primlerine ilave edilmesi mümkün olmadığından SGK’ya süresi içinde yatırılmayan prim borçları için ciddi cezai müeyyideler uygulanmaktadır. Sorumluluk proje yürütücüsüne aittir.
 23. 5510 Sayılı Kanun gereği sağlık raporu alan SGK’lı personelin istirahat süresinin, işverenlerce elektronik ortamda “Sosyal Güvenlik Kurumu”na bildirilmesi zorunluluğu getirilmiş ve bildirimin süresinde gönderilmemesi durumunda idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. Üniversitemizin cezai bir durumla karşı karşıya kalmaması için herhangi bir sağlık kuruluşundan rapor alan proje araştırmacı personelin, sağlık raporunu aldığı gün mutlaka BAP Mali Koordinatörlüğü’ne bildirmesi gerekmektedir. Bildirilmemesi halinde sorumluluk proje yürütücüsüne aittir.

 

acordeon
1
4.7. Bursiyer Görevlendirme

2019 yılından itibaren Üniversitemiz yüksek lisans ve doktora öğrencileri BAP projeleri çerçevesinde burslu olarak görevlendirilebileceklerdir. Aylık ödenebilecek en çok brüt burs tavanlarının proje bütçe tavanları dahilinde ve YÖK tarafından belirlenen aylık ödenebilecek en çok brüt burs tavanları aşmayacak şekilde yüksek lisans öğrencileri için en çok 1.400 TL, doktora öğrencileri için en çok 2.100 TL olarak uygulanacaktır.

Bursiyer seçiminde uyulması gereken ilkeler ve uygulama esasları:

 1. Bir projede eş zamanlı olarak en fazla iki bursiyer görevlendirilebilir. Ancak projeden ayrılan bir bursiyer yerine aynı şartlarda yeni bir bursiyer görevlendirilebilir.
 2. Standart (P kodlu), Tamamlayıcı Destek (M kodlu), Start-Up (SUP kodlu) projelerinde 1 araştırmacı personel çalıştırabilecek veya eş zamanlı olarak en çok 2 bursiyer görev alabilecektir.
 3. Doktora (D kodlu) projelerinde, sadece D kodlu proje ile ilgili doktora öğrencisi araştırmacı personel olarak çalıştırılabilir ya da bursiyer olarak görevlendirilebilir.  Proje başlangıcından itibaren ilk 6 ay içinde, tez önerisi kabul edilmiş başka bir doktora öğrencisinin projeyi devralması durumunda, araştırmacı personel/bursiyer değişikliği bir kereye mahsus olmak üzere yapılabilir. Bu şartların uygun olmaması durumunda araştırmacı personel/bursiyer için ayrılan bütçe başka bir amaç için kullanılamamakta olup BAP’a iade edilmelidir.
 4. Altyapı (S kodlu) projelerinde bursiyer görevlendirilemeyecek ve araştırmacı personel çalıştırılamayacaktır.
 5. Çok disiplinli (R kodlu), Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma (SBA kodlu), İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme (TUG kodlu) projelerinde en çok 1 araştırmacı personel çalıştırılabilecek ve eş zamanlı olarak en çok 2 bursiyer görev alabilecektir; ya da eş zamanlı olarak en çok 2 araştırmacı personel çalıştırabilecektir.
 6. Bir bursiyer aynı anda birden fazla projede görev alamaz ve proje yürürlüğe girdikten sonra görevlendirilen bursiyer sayısı artırılamaz.
 7. BAP projelerinde görev alacak bursiyerlerin 40 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.
 8. Burs miktarı üst sınır (Üst sınır YÖK Yürütme Kurulu tarafından) dikkate alınarak BAP Komisyonu tarafından belirlenir.
 9. Bursiyerler için yapılacak ödemeler toplam BAP proje tavanlarını geçemez ve bu amaçla ek ödenek/fasıl aktarımı talep edilemez.
 10. Proje yürütücüsünün, proje başvurusunda bursiyer görevlendirmeyi öngörmüş olması, bursiyerin niteliği, adı-soyadı, çalışacağı süre ve projeye maliyetini belirlemiş olması gerekir.
 11. Görevlendirilmesi istenen bursiyerin projeye sağlayacağı katkı, işinin tanımı, niteliği ve gerekçesi proje başvurusunda ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
 12. Projede görevlendirilecek bursiyerin, hâlihazırda herhangi bir kurum veya kuruluşta ücret karşılığı çalışmıyor olması gerekir.
 13. BAP projelerinde bursiyer olanlar aynı dönemde TÜBİTAK yurt içi lisansüstü burs programı bursiyeri olamazlar.
 14. Üniversitemiz lisansüstü öğrencileri projelerde burslu olarak görevlendirilebilirler.
 15. Yeni proje başvurularında ve bursiyer değişikliklerinde öğrenci belgesi iletilmelidir. Yüksek lisanstan doktoraya geçen öğrenciler ise, bölümlerinden alabilecekleri “ön kabul yazısını” iletmelidir.
 16. Yeni proje başvurularında bursiyer görevlendirme izni ve bütçeleri birinci proje yılı içinde değerlendirilir ve onaylanır.
 17. Bir yıldan uzun süreli projelerin ikinci ve son 6 aylık bursiyer görevlendirme talepleri o yıllara ait bütçe talebi içinde yenilenerek değerlendirilir ve onaylanır.
 18. Yürüyen projelere sonradan bursiyer görevlendirme izni verilmez.
 19. Bir projede en kısa bursiyer görevlendirme süresi 3 aydır. Bursiyer görevlendirme izni normal proje süresi (mevzuat gereği) dahilinde ve en az 3 ay süresince verilebilmektedir.
 20. Bir bursiyer projeler kapsamında en fazla 6 yıl görev alabilir.
 21. Projede görevlendirilecek bursiyerin bir sonraki proje yılında da aynı projede görev alabilmesi için yürütücünün proje başvurusunda bursiyer görevlendireceğini öngörmüş olması, bilim insanı portalından dönem raporu ile birlikte eş zamanlı olarak gelecek yıl bütçe talebini iletmesi, bu talebin BAP Komisyonu’nca değerlendirilip onaylanması ve (bütçe imkânları dahilinde) ödenek tahsis edilmiş olması gerekmektedir. İşlemlerin ve ödemelerin zamanında ve doğru olarak yürütülebilmesi için bildirimleri zamanında yapma yasal sorumluluğu proje yürütücüsüne aittir.
 22. Yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora öğrencileri bursiyer olarak projelerde görev alabilir.
 23. Bursiyerler Türkiye sınırları içinde fiilen (fiziki olarak) ikamet etmelidir.
 24. Projenin tamamının veya bölümlerinin zamanından önce tamamlanması durumunda burs ödemeleri proje yürütücüsü tarafından sonlandırılabilir.
 25. Yürütücülerin talebi üzerine, projelerin BAP Komisyonu kararıyla askıya alınması (dondurulması) halinde projelerde görevlendirilen bursiyerlerin görev süresi de buna bağlı olarak sonlanmış sayılır.
 26. Bir proje devam ederken araştırmacı personel çalıştırılmasından vazgeçilerek bursiyer görevlendirilmesi talep edilemez. Aynı şekilde bursiyer görevlendirilmesi suretiyle başlamış olan bir projede bursiyer görevlendirilmesinden vazgeçilerek araştırmacı personel çalıştırılması talep edilemez. Bu amaçla iletilen fasıl aktarımı talepleri ve gelecek yıl bütçe talepleri kabul edilmeyecektir. Proje başvurusunun hazırlanması aşamasında bu konuya azami dikkat edilmelidir.