BİZANS ÇALIŞMALARI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (2015)

Merkezin amaçları Türkiye’de Bizans uygarlığı üzerine çalışan araştırmacı yetişmesini teşvik etmek, var olan araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunmak, hem Türkiye’den hem de yurtdışından gelen araştırmacılar için tartışma ve fikir alışverişi ortamı yaratmaktır. Merkez genel çerçevede ortaçağ Anadolu ve Balkanlar, İstanbul ve erken dönem Osmanlı tarihinin ve kültürünün daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. Bu hedefler doğrultusunda, Merkezin amaçları şunlardır: Boğaziçi Üniversitesinin bünyesinde Bizans tarihi, kültürü, sanat ve mimarlık tarihi, arkeolojisi konularındaki akademik birikimi uluslararası bir ortama taşıyarak geliştirmek; Bizans tarihi, kültürü, sanat ve mimarlık tarihi, arkeolojisi konularında Boğaziçi Üniversitesinde verilen eğitimin geliştirilmesini desteklemek ve teşvik etmek; yurtiçi ve yurdışındaki diğer üniversitelerle bu konularda ortak çalışma ve araştırmaları geliştirmek; Bizantoloji alanında uzmanlığın altyapısını teşkil eden ve halen Boğaziçi Üniversitesinde verilen Latince, Eskiçağ ve Ortaçağ Yunancası eğitiminin geliştirilmesini desteklemek ve teşvik etmek; gelecekte bu dillerin yanı sıra Bizans dönemi paleografya, nümizmatik, kodikoloji gibi konularda eğitimi desteklemek; Araştırma, inceleme, koruma, uygulama ve geliştirme projelerine ön ayak olmak ve bu projelerin gerçekleşmesi için Kültür Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumsal birimlerle işbirliği yapmak. Türkiye’de Bizans uygarlığı ile ilgili çalışmaların gelişimine katkıda bulunmak ve halihazırda yapılan araştırmalar için bir platform işlevi görmek;

Merkez Müdürü: 
Prof. Dr. Nevra Necipoğlu
İletişim: 
Boğaziçi ÜniversitesiBizans Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,Güney Kampus, 8 No'lu Lojman, Kat: 2, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
necipogl@boun.edu.tr, byzantinestudies@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 67 87, +90 212 359 44 07
Faks: 
+90 212 359 65 46
Merkez Faaliyet Raporu: