Demir, M.Ö., Pusane, A.E., Dartmann, G., Ascheid, G., Karabulut Kurt, G., “A Garden of Cyber-physical Systems: Requirements, Challenges and Implementation Aspects”, IEEE Internet of Things Magazine, 3, 3, 84-89, September 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayın Türü: