FİNANS UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ(2014)

Merkezin amaçları a) Boğaziçi Üniversitesi ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi arasında yürütülen işbirliği çerçevesinde kuramsal ve ampirik niceliksel finans, finansal yenilik ve teknolojiler alanında araştırmalar yapmak. b) Menkul değerler ve türev ürünlerinin fiyatlanması, etkili portföy ve risk yönetimi, piyasa mikro yapısı, yatırımcı davranışları gibi konuların gelişimine hem kuramsal olarak, hem de ülkemize özgü şartları göz önünde bulundurarak veri ve analizler ışığında katkıda bulunmak. c) Doğru fiyatlama ve etkili finansal yönetim metotlarının gelişimine katkıda bulunarak, ülkemizdeki finansal aktörlerin doğru karar vermesine ve piyasaların verimli ve etkin işleyişine katkıda bulunmak. ç) Üretilen akademik çalışmalar ışığında, ülkemiz finans ve ekonomisinin gelişimine olumlu katkıda bulunmak üzere, kanun yapıcı ve düzenleyici kurumlara politika tavsiyelerinde bulunmak. d) 29/9/2009 tarihinde ve 2009/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanmış ve 2/10/2009 tarihli ve 27364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde uygulamaya konulan proje kapsamında Boğaziçi Üniversitesi ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi kampüslerini ülkemizin ihtiyacı olan niceliksel finans, finansal yenilik ve teknolojiler alanında akademik ve profesyonel bir cazibe merkezi haline getirmek. e) Bono, tahvil, pay senedi, emtia gibi temel finansal ürünlerin doğru fiyatlanması, sermaye sahiplerine etkin ihracı; piyasalarda alım/satım işlemlerinin verimli işleyişi ve yatırımcı davranışları alanında kuramsal çalışmalar ve veriler ışığında analiz yapmak. f) Finansal yenilik ve ürünlerin çeşitliliğini artırma adına, opsiyon, vadeli işlemler, swap, varlığa dayalı menkul kıymetler gibi türev ürünlerinin geliştirilmesi, fiyatlanması, portföy ve risk yönetiminde etkili kullanılması için teorik ve ampirik çalışmalar yapmak. g) Fiyatlama, portföy ve risk yönetimi, finansal ürünlerin alım/satımı, piyasa mikro yapısı işleyişi alanlarında bilişim teknolojilerinin kullanımını desteklemek; türev fiyatlama, optimal portföy ve algoritmik alım/satım gibi konularda ülkemizin teknik altyapısının gelişimine katkıda bulunmak. ğ) Akademik dünya, yatırım bankaları, fonlar, bireysel yatırımcılar ve benzeri piyasa dünyası düzenleyici kamu kuruluşları arasında niceliksel finans, finansal yenilik ve teknolojiler alanında etkili fikir alışverişi ve işbirliğinin inşası ve gelişimini sağlamak. h) Türkiye’de finansal piyasaların işleyişinden sorumlu Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi kurumlarla etkin işbirliğine giderek, ortak araştırmalar, veri paylaşımı ve elde edilen sonuçların pratikte kullanımını sağlamak. ı) Yeni finansal ürünlerin ve teknolojilerin piyasa aktörleri ve bireyler tarafından etkin kullanımını desteklemek ve yaygınlaştırmak için danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak. i) Dünyanın niceliksel finans alanında lider üniversitelerinde, hâlihazırda bulunan benzer merkezlerle işbirliğine gitmek; araştırma ve eğitim alanındaki çalışmaları ortak projelerle uluslararası boyuta taşımak. j) Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrencilerin hem akademik hem de pratik yönlerinin gelişimini eğitim ve araştırmalar yoluyla sağlamak. k) Bilimsel dergilerde ve yayın organlarında uluslararası standartlarda uygun yayınlar yaparak alana katkıda bulunmak.

Merkez Müdürü: 
Prof. Dr. Vedat Akgiray
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi, Güney Kampus, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
akgirayv@boun.edu.tr, carf@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 46 28, +90 212 359 73 67
Faks: 
+90 212 359 46 28
Merkez Faaliyet Raporu: