KURUMSAL YÖNETİM ve FİNANSAL DÜZENLEME UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (2014)

Merkezin amaçlarıFinansal düzenleme ve kurumsal yönetim konusunda finansal ve ekonomik temelli bilimsel araştırmalar yapmak, şirket yönetiminin ve finansal piyasaların güvenli, etkili ve verimli işleyişine bilimsel çalışmalar yoluyla veri ve analizler ışığında katkıda bulunmak, sağlanan güvenli ve verimli işleyiş ile ülkemizdeki sınırlı sermayenin etkili kullanımının önünü açmak ve ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmak, Türkiye’ye özgü şartlar, kültür ve kurumsal yapılar göz önünde bulundurularak kurumsal yönetim ve finansal aktiviteler alanında bize en uygun yapı ve faaliyetler konusunda akademik çalışmalarda bulunmak, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde uygulamaya konulan projeye fikirsel ve hukuksal altyapı sağlanmasına araştırmalarla bilimsel katkıda bulunmak, akademisyenler, piyasa aktörleri ve ilgili kamu kuruluşları arasında finansal düzenleme ve kurumsal yönetim alanında etkili fikir alışverişi ve işbirliğinin inşası ve gelişimini sağlamak, üretilen araştırma sonuçları ışığında kanun yapıcılar ve finansal piyasaları düzenleyen kamu kuruluşlarına politika tavsiyelerinde bulunmak, kanun ve düzenlemelerin hazırlanış aşamasındaki çalışmalara finansal ve ekonomik gerçekleri gözetecek fikirsel altyapıyı veriler ve araştırma sonuçları ışığında sağlamak, böylece politikaların hukuki ve etik boyutuna ek olarak uzun vadeli ekonomik değer yaratma konusunu göz önünde bulundurmak, özel şirketlerin yönetim kademelerine kurumsal yönetim alanındaki en iyi uygulamalar konusunda destek ve eğitim sağlamak; geleceğin etkili, verimli ve ahlaklı liderlerinin yetişmesine katkıda bulunmak, şirketlerin hayatlarının farklı evrelerinde ve farklı yasal yapılar altında, ülkemize özgü şartları da dikkate alarak en uygun ve etkili yönetim biçimleri konusunda katkıda bulunmak, şirketlerin halka açılımı, bono/tahvil ihracı, türev ürünleri kullanımı konusunda ve bu piyasaların en etkin ve verimli işleyişi konusunda veri ve analizler ışığında tavsiyelerde bulunmak, bireylerin finansal okuryazarlığının gelişimine, finansal yatırım ve risk yönetimi araçlarına etkin ulaşımının sağlanmasına katkıda bulunmak, dünya üniversitelerinde halihazırda bulunan benzer merkezlerle işbirliğine gitmek; araştırma ve eğitim alanındaki çalışmaları ortak projelerle uluslararası boyutta sürdürmek, Türkiye’de özel şirketler ve finansal piyasaların işleyişini sağlayan ve düzenleyen Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi kurumlarla etkin işbirliğine giderek, ortak araştırmalar, veri paylaşımı ve elde edilen sonuçların pratikte kullanımını sağlamak, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrencilerin hem akademik hem de pratik yönlerinin gelişimini eğitim ve araştırmalar yoluyla sağlamak, bilimsel dergilerde ve yayın organlarında uluslararası standartlarda uygun yayınlar yaparak alana katkıda bulunmaktır.

Merkez Müdürü: 
Prof. Dr. Vedat Akgiray
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Güney Kampüs, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
akgirayv@boun.edu.tr, ccg@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 73 67, +90 212 359 46 28
Faks: 
+90 212 359 46 28
Merkez Faaliyet Raporu: