Teknoloji Transfer Ofisi’nin Hibelere Yönelik Hizmetleri

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin araştırma aktivitelerinin ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenmesine yardımcı olur. TTO Üniversitemizde yapılan projelerin sayıca artması ve aynı zamanda yürütülen projelerin mevzuat ve kurallara uygunluğunun sağlanması için çalışır. Bu kapsamdaki faaliyetler aşağıda belirtilen üç sorumluluk alanına girer:

Üniversitemizin Koordine Ettiği Araştırma Aktivitelerinin Sayısının Artırılması

TTO, araştırmacılara destek sağlayan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Avrupa Komisyonu, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı v.b. bakanlık ve kuruluşlarla iletişim içinde çalışarak, Üniversite araştırmacılarının olası fonlarla ilgili bilgilendirilmesi ve bu fonları etkili bir şekilde kullanabilmeleri için aşağıda sıralanan faaliyetleri gerçekleştirir.

 • TÜBİTAK, TÜBA, İSTKA, Kalkınma Bakanlığı destekleri gibi ulusal fonlar ile Horizon 2020, COST, Uluslararası İkili İşbirlikleri Programı gibi uluslararası fonlarla ilgili bilgilerin toplanması, gözden geçirilmesi; bu fonlarla ilgili bilgilerin e-posta aracılığı ile araştırmacılara duyurulması;
 • Üniversite adına fon kaynakları ile ilgili olan ECAS, PADOR, Vision2020, CRR, gibi platformlara ve ağlara üye olarak, istenildiğinde araştırmacılarla ilgili bilgilerin paylaşılması;
 • Destek programlarıyla ilgili formların, kılavuzların, duyuruların paylaşılması;
 • Eğitim ve rehberlik amaçlı bilgi günü ve benzeri organizasyonların gerçekleştirilmesi.

Başvuru Öncesi Proje Önerisi Hazırlığı Sürecinde Verilen Hizmetler

TTO araştırmacılara proje önerisi hazırlığı sırasında aşağıda örnekleri verilen çeşitli konularda destek olur:

 • Proje önerisi dökümanlarının hazırlanması ve bütçe oluşturulması konusunda araştırmacılara destek olunması;
 • Üniversite ile ilgili kurum bilgilerinin projelere başvuran araştırmacılara gönderilmesi;
 • Projeler için ortak arama ve çeşitli işbirliklerinin oluşturulmasında araştırmacılara yardımcı olunması;
 • Finansal destek vermesi öngörülen kurum ve kuruluşlarla gerekli konularda iletişime geçilmesi;
 • Kurum yetkilisinden projelerle ilgili imzaların alınması.

Başvuru Sonrası Proje Yönetimi Sürecinde Verilen Hizmetler

TTO ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerin, Üniversite’nin kendi kuralları ve de projenin fonlandığı desteğin kural ve şartları doğrultusunda, etkin yönetimi için öğretim üyelerine ve idari birimlere aşağıda örnekleri verilen çeşitli konularda destek olur.

 • Projelerin etkin yönetimi için gerekli olan belgeler (örneğin, KDV muafiyeti başvurusu, personel çalıştırma formları) konusunda bilgi verilmesi ve prosedürlerinin takip edilmesi;
 • Sözleşme hazırlığı aşamasında ihtiyaç duyulan form ve bilgilerin sağlanması;
 • Finansal destek anlaşması / sözleşme müzakeresinin yapılması,
 • Proje sözleşmenin imzalanması işlemlerinin yürütülmesi;
 • Uluslararası projelerin sözleşme yönetimi sürecinde; yasal prosedürlerle ilgili Üniversite’nin BAP ve benzeri diğer birimleriyle bilgi paylaşımı yapılması;
 • AB projelerinin raporlama dönemlerinde proje yürütücülerine destek verilmesi.

Ayrıca TTO araştırma faaliyetleri için önerilen ve desteklenen projelerin takibini yapar; bu başvurular ve sonuçlarını bir veri tabanında tutar; gerekli olduğunda Üniversite’nin ilgili idari birimleri için istatistiki ve diğer raporları hazırlar.