İş/Proje Açılış Süreci

 

     Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek projeler ve işler için proje yürütücüleri Başvuru Yazısı ile ilgili Fakülte Dekanlığına veya Enstitü / Yüksekokul / Merkez Müdürlüğüne başvurur. Proje ve işlerin açılışı Fakülte /Enstitü / Yüksekokul / Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleşir. Proje Açılış Yazısı. Bu kararda

  • Kurs/Proje Yürütücüsünün Adı
  • Kurs/Proje Ekibi (Varsa)
  • Kurs/Proje Bedeli (KDV Dahil veya KDV Hariç)
  • Kurs/Proje adı
  • Kurs/Projenin süresi
  • Firma adı ya da işi talep eden kişi
  • Protokol (Varsa) (Örnek Protokol)

bilgilerinin açıkça belirtilmesi gereklidir.

 

     Döner Sermaye İşletmeleri bünyesinde yürütülen tüm işlerde (proje/eğitim/danışmanlık /uzman görüşü/laboratuvar hizmetleri), 19.07.2002 tarih ve 2002/06 sayılı Senato Toplantısında kurulmuş olan Akademik Dış İlişkiler Etik Kurulu (ADİEK) tarafından benimsenen etik ilkelere uyulması beklenmektedir. Etik oto kontrol yaratmak için ADİEK Formunun proje yürütücüleri tarafından proje protokoluna eklenmesi gerekmektedir.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanarak 18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" 5. maddesi (c) bendi uyarınca, yönetim kurullarına iletilen yeni proje tekliflerinde, projede katkısı bulunanların, görevlerinin ve katkı oranlarının açıkça belirtilmesi istenmektedir. Yapılacak katkı payı ödemelerinde sözkonusu oranlara göre işlem yapılacaktır. Yönetim kurulu kararı eki olarak Proje Bilgi Formu'nu tıklayınız.

 

 YENİ   26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6676 sayılı kanunun 5.maddesi ile 2547 sayılı kanunun 58.maddesine (k) fıkrası eklenmiştir. Bu madde ile yapılan değişiklikler uyarınca “Döner Sermaye Üniversite-Sanayi İşbirliği” kapsamında yapılan Araştırma ve Geliştirme, Tasarım ve Yenilik proje önerileri için ilgili Dilekçe ve Formlar'ın proje yürütücüsü tarafından doldurulması; ekinde Proje Bilgi Formu ve ADİEK Formu (Diğer etik konular için BAP projelerinde geçerli kurallar uygulanır.) ile ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Merkez Yönetim Kurulu Kararı gereklidir. 2547 sayılı kanunun 58. maddesinin ( k) kapsamında yürütülecek olan araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik proje başvurularının tümü 2017 yılında geçici olarak Döner Sermaye Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir. Döner Sermaye Yürütme Kurulu tarafından yürütülmesine onay verilen projelerin pay dağılımı 25.01.2017 tarihli ÜYK toplantısında alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilir.

 

     Döner Sermaye Yürütme Kurulu, kurulacak olan Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu’nun görev kapsamını, üye yapısını ve çalışmasına ilişkin ilke ve esasları belirleyen bir yönerge hazırlayıp yönergenin Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasının ardından 2018 yılı başı itibarı ile bu görev, ilgili Komisyon’a devredilecektir.

 

İş/Proje Açılış Süreci Akış Şeması

acordeon
1