Avans Talep Süreci

Avans Talep Süreci

 

Kullanıcıların, yolluk veya satınalma avans talepleri ile bu taleplere ait istek fişi ve malzeme/hizmet istem listesini öncelikle elektronik ortamda oluşturmaları ve daha sonra oluşturulan bu belgeleri ıslak imzalı olarak doğrudan Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Avans taleplerinde:

  • Ödeneğinin bulunması,
  • Avans miktarının “Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” üst sınırlarını geçmemesi,
  • Avansın hangi amaçla kullanılacağının belirtilmesi,
  • Avansın hangi iş için verilmiş ise yalnızca o işte kullanılması,
  • Sözkonusu işin gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu olması,
  • Mutemetlerin görevlendirilmesinde adı, soyadı, görev unvanı ve imza örneğinin bulunması,
  • Mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için avans talep edilmemesi
  • Harcama yetkilisinin uygun görmesi,

Konularına dikkat edilmelidir.

 

acordeon
1
Muhasebe Yönetmeliği

Avans Talep Süreci

Ön Ödeme İşlemleri:

Madde 25. (1) İşletmelerce yapılacak ön ödemelerin şekli, devir ve mahsup işlemleri, idareler ve gider türleri itibarıyla tutar ve oranlarının tespiti ile mutemetlerin görevlendirilmesi ve diğer işlemler hakkında, 31/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Ancak, yılları merkezi yönetim bütçe kanununda gider türleri itibarıyla belirlenen avans üst sınırları, işletmeler için beş katı olarak uygulanır.

(2) Ancak, işletmelerce yürütülecek proje niteliğindeki işlerle ilgili olarak avans limiti, üst yöneticinin onayıyla 10 katına kadar artırılabilir.

 

Avans Talep Süreci Akış Şeması