Soysal, A.G., “Sunni-shia conflict in Bukhara in 1910: A Tatar perspective”, Fourth Annual Conference of the Central Eurasian Studies Society, Harvard University, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: