Tektaş, A., Aytekin, A., “Supplier selection in the international environment: A comparative case of a Turkish and an Australian company”, IBIMA Business Review, V2011​, ID 598845​​, 2011.​ ​ ​ ​​

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2011
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: