Diğer

Tekgüç, H., Demirkılıç, S., Özertan, G., “Türkiye’de Gıda Enflasyonunun Gelişimi: Seçilmiş Ürünler Üzerine Bir Çalışma” (Development of Food Inflation in Turkey: A Study on Selected Products), Denizbank Yayınları, 2020.

Türkçe

Özertan, G., “Tarım ve Gıda 2020: Sürdürülebilir Büyüme Bağlamında Tarım ve Gıda Sektörünün Analizi: Giriş” (Agriculture and Food 2020: An Analysis of Agriculture and Food Sectors Under Sustainable Growth: Introduction), Yayın No: TÜSİAD-T/2020-03/613, 2020.

Türkçe

Sayfalar