Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Laboratuvarları

no_acordeon
1
Fizik Bölümü
acordeon
1
Astrofizik Laboratuvarı

https://academics.boun.edu.tr/ercan/

Günümüze ait ve gerektiğinde eski nesil X-ışın uydularından alınmış veriler çözümlenmekte ve çeşitli X-ışın kaynaklarının fiziksel olarak anlaşılması amacıyla araştırmalar yapılmaktadır. Bir süredir yurtiçi ve yurtdışından katılımcılarla oluşturulmuş bir grupla optik -görsel bölge- astronomi gözlemleri, gamma ışınları gibi, elektromanyetik bölgenin diğer pencerelerinden de gözlemlere başlanmış ve bu gözlemler geliştirilmiştir. Bu alanda her türlü alt yapı inşa edilmiştir. Bu gruba teorik alandan da elemanlar iştirak etmiş olup, geniş bir çerçeveden galaktik ve ekstra galaktik astronomi-astrofiziğin pek çok değişik alanlarında, örneğin galaksi kümeleri, yakın galaksilerde süpernova kalıntısı keşfi, nötron yıldızları, kara delikler, karanlık madde vb. güncel alanlarda gözlemsel olarak çağdaş çalışmalar yapılmaktadır.

acordeon
1
Engin Arık Yüksek Enerji Fiziği İnstrumentasyon Laboratuvarı

http://cms.org.tr/bu.html

Laboratuvarda temel olarak CERN’deki ATLAS ve CMS deneyleri üzerine hesaplamalı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca müon yarı ömrünü ölçmek üzere inşa edilmiş deneyi düzeneği ve nükleer deneylerde veri alımına uygun elektronik kartlar bulunmaktadır.

acordeon
1
Fiber Optik Laboratuvarı

Nano-parçacıkların fiziği, nano-parçacıkların spektroskopisi ve time-resolved görüntüleme, kuantum noktalar, fotonik kristaller, fiber optik sensörler, optik topografi ve kuantum iletişim üstüne çalışmalar yapılmaktadır.

acordeon
1
İklim Değişikliği Araştırma Laboratuvarı

 http://.climatechange.boun.edu.tr

İklim Değişikliği Araştırma Laboratuvarı’nda Bölgesel İklim Modellemesi teknikleri kullanılarak yüksek çözünürlükte bölgesel iklim öngörüleri hazırlanmaktadır. Bu öngörülerden zamansal ve mekansal sektörel etki analizleri çıkartılmaktadır. Analizlerinin ana kullanım alanı sağlık, tarım ve enerji sektörleridir. Üretilen projelerde sözü geçen alanlarda faaliyet gösteren bakanlıkların ve özel sektörün de katkısı bulunmaktadır. Ayrıca bu laboratuvarda üniversitemizdeki değişik enstitülerden yüksek lisans ve doktora öğrencileri araştırma çalışmalarını sürdürmektedirler.

 

acordeon
1
Kandilli Algıç, Hızlandırıcı ve Enstrümantasyon Laboratuvarı

http://kahvelab.boun.edu.tr/

Laboratuvarda atomaltı parçacıkların yüksek enerjilere çıkarılması ve gözlemlenmesine yönelik hızlandırıcı ve algıçlar geliştirilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizin ilk gazlı tel odası algıcı, hızlandırıcılarda kullanılmaya uygun UHF bandında RF iletim hattı ve dolaştırıcı ve bir elektron tabancası tasarlanıp geliştirilmiştir. Bu cihazların hem bilimsel hem de endüstriyel amaçlı ürünler haline dönüştürülmesi için Ankara, İstanbul, İzmir, Kütahya gibi illerdeki çeşitli üniversitelerden ve CERN’den araştırmacılarla işbirlikleri yürütülmektedir. CERN’deki deneylerden gelen verinin işlenmesine ve benzetim çalışmalarına uygun toplam 500 çekirdekli bir bilgisayar tarlası, 60cm’ye kadar parçalar işlemeye uygun bir mekanik atölyesi, ufak bir ıslak oda ve elektronik atölyesi laboratuvarın altyapıları arasındadır.

 

 

acordeon
1
Katı Hal Fiziği Laboratuvarı

http://www.phys.boun.edu.tr/solidstate/SolidStateLab1.htm

Yarı iletken ince film aygıtlarının üretimi, yapısal, elektronik, optoelektronik ve termal özelliklerinin karakterizasyonu ve katı hal bellek, güneş pili, sensör gibi ileri teknoloji uygulamaları araştırılmaktadır.

acordeon
1
Nanomanyetizma ve Spin Uygulamaları Araştırma Laboratuvarı (Buspin)

http://www.phys.boun.edu.tr/~ozhan/BUSPIN/

Bu laboratuvarda, ileri nanofabrikasyon teknikleri kullanılarak üretilen ince film nano-mıknatıs yapılarının ve diğer spintronik aygıtların statik özellikleri ve radyo frekans (RF) dinamik özellikleri ile manyetik bellek ve sensör teknolojileri uygulamaları araştırılmaktadır.

acordeon
1
Medikal ve Biyolojik Fizik Araştırma Laboratuvarı

Kanser fiziği, kanser modellemesi ve kanser görüntülemesi üstüne çalışılmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 350 bin kanser hastası bulunmakta ve sayı hızla artmaktadır. Dolayısıyla kansere çok-disiplinli, özgün yaklaşımlar gerekmektedir. Bu laboratuvarın amacı, kansere biyoloji bilgisiyle donanmış fizikçi gözüyle bakmak, araştırmak ve anlamaktır. Ayrıca zararsız, ucuz ve taşınabilir optik ve akustik kanser görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi de ilgi alanının içindedir.

no_acordeon
1
Kimya Bölümü
acordeon
1
Arkeometri Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Arkeolojik malzemelerin incelenmesine yönelik projeler ve analizler yapılmaktadır. Çanak çömleklerden izole edilen organik kalıntılar incelenerek antik diyet ile ilgili bilgilere ulaşmak amaçlanmaktadır. Çalışmanın analizleri laboratuvarda bulunan iki adet gaz kromatografisi ile yapılmaktadır. Laboratuvarda ayrıca çömleklerden ince kesit hazırlama cihazı bulunmaktadır. Diğer bir çalışma alanı ise arkeolojik yerleşim tabanlarından mikro morfoloji hazırlama sistemi geliştirilmiştir.

acordeon
1
Biyokimya Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Biyo malzemeler, kolloid ve ara yüzeylerde kullanılan farklı malzemeler sentezlenerek karakterizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu malzemelerin yapıları ve makro iyon davranımları jel ve/veya çözelti içinde incelenerek enzim tutma uygulamalarına yönelik izotermal titrasyon ve elektron mikroskobu çalışmaları ile yapılmaktadır.

acordeon
1
Çevre Kimyası ve Doğal Malzemeler Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Çevre kirliliğine neden olan ağır metalleri tespit amacı ile bioindikatör ve/veya yüzey aktif madde kulanımları ile metod geliştirme ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Analizlerde, anodik-katodik sıyırma metodları, alevli atomik absorbsiyon spektrofotometresi ve endüktif eşleşmiş plasma yöntemleri kullanılmaktadır.

acordeon
1
Fotokimya ve Fotokatalist Laboratuvarı

Çalışma Alanı: İmpregnasyon yöntemi kullanılarak katalizör hazırlama ve çeşitli ışıklandırma kutuları kullanılarak fotokatalitik degradasyon çalışmaları yapılmaktadır. Seçilen örnek maddelerin hazırlanan katalizörlerin varlığında parçalanmaları gaz kromatografi ve HPLC aletleri kullanılarak takip edilmektedir.

acordeon
1
Hesapsal Kimya Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Yapılan çalışmalar arasında insan vücüdunda yaşlanmaya neden olan deamidasyon tepkimesinin modellenmesi, serbest radikal polimerizasyon tepkimelerinde yapı-reaktivite ilişkisinin modellenmesi, BFD enziminin C-C bağı oluşturma tepkimesine katkılarının modellenmesi sayılabilir.

acordeon
1
Hesapsal Kimya ve Biyokimya Laboratuvarı

Çalışma Alanı: İnsan vücudundaki kovalent olmayan kuvvetlerle bir araya gelen protein-ligand etkileşimlerini deneysel yöntemlerle anlamak, polimer/kolloid ve nano parçacıklarla kompleks sistemler inşa edip tıp ve enerjide kullanılabilecek malzemeler elde etmek üzerine yoğunlaşmıştır.

acordeon
1
İlaç Kimyası Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Hedefli kanser ilaçları konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Makromoleküler taşıyıcıların hazırlanması, biyomoleküller ile hedeflenmeleri ve ilaç moleküllerinin sentezlenmesi, antikor-ilaç konjugatlarının hazırlanması ve sonrasında hazırlanan yeni moleküllerin biyolojik etkilerinin incelenmesi laboratuvarın çalışma alanlarıdır.

acordeon
1
İnorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Redoks aktif ve floresan ligand ve bunların organometalik koordinasyon bileşikleri sentezi yapılmaktadır. Oluşan bileşikler NMR ve X-Işınları spektroskopisi yöntemleriyle analiz edilmektedir.

acordeon
1
Lazer Spektroskopisi ve Yüzey Bilimi Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Lazer ve kütle spektroskopisi yöntemleri kullanılarak farklı tepkime mekanizmalarının daha iyi anlaşılması çalışmaları yapılmaktadır. Farklı yüzeylerde gerçekleşen tepkime basamaklarının belirlenerek daha verimli adımlar haline getirilmeleri ve böylece daha kolay elde edilecek ürünlere ulaşmak amaçlanmaktadır.

acordeon
1
Organik Sentez Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Kiral hetero halkasal sistemlerin sentez ve reaksiyonları çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra kiral bileşiklerin HPLC ve NMR analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarda aynı zamanda dönme engelli bileşiklerin sentezi yapılmaktadır.

acordeon
1
Organik Sentez ve Polimerik Kimya Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Atom transfer radikal polimerleşme (ATRP) ve RAFT teknikleri kullanılarak denetimli fonksiyonel ve reaktif polimerler elde edilmeye çalışılmaktadır. Bunun dışında alifatik poliesterlerin kondensasyon yolu ile eldesine de çalışılmaktadır. Bu projelerin ortak hedefi pudra kaplamacılıkta kullanım potansiyeline sahip yeni polimerlerin elde edilmesidir.

 

acordeon
1
Organik Polimer, Biyo-Nano Malzeme Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Biyomedikal uygulama alanları olan makromoleküler yapıların sentezlendiği  laboratuvardır. Yeni monomer sentezinden sensörlere ve biyoaktif jellere kadar uzanan yolculukta, malzemelerin fiziksel özelliklerinin ve biyolojik incelemelerinin yapıldığı çalışmalar devam etmektedir.

acordeon
1
Polimer Araştırma Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Yeni fonksiyonel akrilat monomer ve polimerlerinin sentezleri, suda çözünen monomer ve polimerler, siklopolimerizasyon, diş hekimliği malzemeleri ve çok fonksiyonlu monomerlerin fotopolimerizasyonları yapılmaktadır.

acordeon
1
Polimer Kimyası Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Yeni polimer sentezi, bitkisel yağlardan polimerlerin sentezi, elyaf ve dolgu takviyeli plastikler (kompozitler), organosilan bağlayıcılar, endüstriyel polimer analiz ve sentezleri, NMR, FTIR DSC gibi tekniklerle polimerlerin karakterizasyonu yapılmaktadır.

acordeon
1
Polimer İşleme ve Nanokompozit Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Polimer blendlerinin hazırlanması ve karakterizasyonu, polimer işleme ve kalıplama polimerik nano kompozitlerin sentez ve karakterizasyonu, polimerlerin thermal ve statik/dinamik mekanik karakterizasyonu, polimerlerin boyutsal kararlılığı üzerinde çalışılmaktadır.

acordeon
1
Polimer Mekanik ve Termal Karakterizasyon Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Bu laboratuvar polimer araştırma gruplarının merkezi enstümental analiz laboratuvarıdır.

acordeon
1
Polimer Sentez ve Karakterizasyon Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Fonksiyonel homopolimer, blok ve aşı kopolimer sentezleri ve karakterizasyonları, polimer blendlerinin hazırlanması ve karakterizasyonu, moleküler ağırlık ve dağılım karakterizasyonu, polimerlerin boyutsal kararlılığı üzerinde çalışılmaktadır.

acordeon
1
Polimerik ve Biyolojik Yüzey/Ara yüzey Laboratuvarı

Polimerik yüzeylerin ve ara yüzeylerin yapıları ve dinamiğinin X-Işınları ve Nötron Saçılımı teknikleri ile belirlenmesi üzerine çalışılmaktadır. Özellikle, moleküler (mimari) ve yüzey bağlanmalarının (polimer fırçaları) ince filmlerde öz yayınım, tutunma, camsı geçiş sıcaklığı ve ıslanma üzerine etkileri incelenmektedir. Bu özelliklerdeki değişikliklerin organik güneş hücreleri, biyomedikal kaplamalar, elektronik devreler ve ayırma kaplamaları gibi teknolojilerdeki rolleri incelenmektedir.

 

acordeon
1
Spektroskopi ve Kromatografi Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Infrared, NMR, LC-MS, yüzey gerilim cihazı gibi analiz altyapı cihazlarının bulunduğu laboratuvardır.

acordeon
1
Yakıt Hücreleri ve Enerji Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Laboratuvarda yakıt hücresi malzemeleri sentezlenerek, bu malzemelerin karakterizasyonu yapılmaktadır. Tanımlanan malzemelerin performans analizleri de tamamlanarak yüksek verimli enerji çevrim sistemleri haline getirilme çalışmaları yapılmaktadır. Enerji çevrimi ve karbon depolama malzemelerinin bir arada kullanılarak emisyon testleri ve bu emisyonların azaltma çalışmaları yürütülmektedir. Enerji çevrimleri için gerekli katalizör malzemelerin nano boyutlarda sentezlenmesi, karakterizasyonu ve kullanıma hazırlanması için gerekli bütün çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

acordeon
1
Yüzey Kimyası ve Kolloid Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Deneyler genellikle yüzey-aktif maddeler ile yapılmaktadır. Bunlar yüzey-aktif maddelerin çeşitli yüzeylerde adsorplanması, aktif-madde tayini, biyo-membran benzeri modellemeleri içeren misel, mikroemülsiyon ve vesikül yapılardaki çalışmalar olarak sıralanabilir.

no_acordeon
1
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
acordeon
1
Apoptoz ve Kanser İmmünolojisi Laboratuvarı (Akil)

Çalışma Alanları: Apoptoz ve kanser immünolojisi laboratuarının araştırma konularından bir tanesi ASC adaptörünün insan deri kanseri gelişimindeki önemi üzerinedir. Şimdiye kadar elde edilen bulgular ASC'ın iki ayrı önemli görevi olduğunu gösteriyor. Birinci görevi bağışıklık sisteminde hücre-içi patojenlerin tanınmasındadır. Kaspaz 1 enziminin çalışmasını sağlayarak, IL-1 ve IL-18 sitokinlerinin salgılanımını kontrol etmektedir. İkinci görevinin ise hücre ölüm mekanizmasında olduğu ileri sürülmektedir. ASC geninin ekspresyonu normal olarak geniş bir doku yelpazesinde bulunur ancak bazı kanser türlerinin büyük bir oranında ekspresyonunun baskılandığı saptanmıştır. Amaçları ASC’ın bu tümorlerin gelişimindeki önemini açıklığa kavuşturmak olacaktır. İkinci araştırma konuları ise Türkiye'de yaygın olarak görülen Behçet hastalığının oluşum mekanizmalarının aydınlatılması üzerinedir.

acordeon
1
Duyu Laboratuvarı (Senselab)

Çalışma Alanları: Duyu laboratuvarında görme ve koklama duyu organlarının gelişimlerini ve duyu nöronlarının farklılaşmalarını sağlayan mekanizmalar araştırılmaktadır. Yapılan çalışmalarda zebra balığı (Danio rerio) ve sirke sineği Drosophila melanogaster model organizmaları kullanılmaktadır. Ayrıca koku sisteminde hücre dejenerasyonu ve rejenerasyonu konuları irdelenmektedir. Yapılan bu çalışmalar kök hücre farklılaşması konusuna temel oluşturmaktadır. Ayrıca iki model organizma nörogelişimsel ve nörodejeneratif hastalık modelleri geliştirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemler arasında moleküler biyoloji, genetik, hücre biyolojisi, biyoenformatik, protein biyokimyası, immünfloresans ve ileri mikroskopi teknikleri ve transgenik hayvan üretimi bulunmaktadır.

acordeon
1
Epilepsi Genetiği Araştırma Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Epilepsi genetiği araştırma laboratuvarında yaygın ve ciddi bir nörolojik hastalık olan Epilepsinin monogenik veya kompleks kalıtımı olan alttiplerinin moleküler genetik analizi için çalışmalar yürütülmektedir. Moleküler patolojisi bilinen epilepsi alttiplerinde sorumlu genlerde mutasyon analizi çalışmaları yapılmakta ve alttiplerin toplumumuzda görülen mutasyon profili araştırılmaktadır. Kompleks kalıtımı olan alttiplerde ise ilişkilendirme çalışmaları, bağlantı analizleri ve DNA dizilenmesi yöntemleri kullanılarak çeşitli fenotiplerden sorumlu yeni genlerin bulunması hedeflenmektedir. Ayrıca epilepsi alttiplerinin kalıtımında epigenetik faktörlerin rolü araştırılmaktadır. Bu çalışmalar 2006 yılından beri EPICURE, EuroEPINOMICS ve Epi25 gibi uluslararası konsorsiyum işbirlikleri ile yürütülmektedir.

 

acordeon
1
Genom Regülasyonu Laboratuvarı (Genreg)

www.genreg.boun.edu.tr

Çalışma Alanları: İnsan genomunda bulunan onbinlerce gen içerisinden hangilerinin ne zaman, ne kadar aktif olacağını denetleyen epigenetik mekanizmalar normal gelişim süreçleri ve çevreye uyum açısından kritik konuma sahiptir. Ayrıca, bu mekanizmalardaki bozuklukların kanserleşmede de önemli yer tuttuğu gözlemlenmektedir. Gen Regülasyonu (GenReg) Laboratuvarı’nın ana araştırma odağını gen aktivitesini etkileyen faktörlerinin mekanizmaları ve kanserleşmede oynadığı rollerin tanımlanması oluşturmaktadır. Bu çalışmalar ile kanser tiplerine özgü yeni tedavi hedeflerinin belirlenmesi planlanmaktadır. 

acordeon
1
Kanser Sinyal Laboratuvarı (Csl)

Çalışma Alanları: Kanser sinyal iletim laboratuarı (CSL) iki konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Araştırmalardan biri Wnt/beta katenin sinyal iletim yolağının kanser oluşumuna etki eden yeni molekülleri kapsamaktadır. Sinyal iletim yolağında bulunan birçok eleman farklı kanser türleri ile ilişkilendirilmiştir. Çalışma grubumuz karaciğer kanser hücrelerinde mutant beta kateninin yüksek anlatımını sağlayıp, SAGE ve mikrodizi analizi sonunda anlatımı değişen birçok hedef molekül bulmuştur. Amacımız daha önce kanser ile ilişkilendirilmemiş molekülleri tespit edip karakterize etmektir. İkinci yoğunlaştığımız konu ise G-Proteine bağlı bir reseptör (GPCR) olan Allatostatin reseptörünün (AstR) içinde bulunduğu sinyal yolağını araştırmaktır. Allatostatinler (AST) böceklerde juvenil hormonu inhibe eder, kas aktivitesini baskılar, yeme alışkanlığı ve vitelogenezde de görev alırlar. İlaçlarının yaklaşık % 60 ana hedefi GPCR proteinleridir. Grubumuz özellikle pestisit olarak kullanılması amacıyla böceklere özgü Allatostatin reseptörlerinin sinyal iletim yollakları aydınlatmaya çalışmaktadır.

acordeon
1
Moleküler Toksikoloji ve Kanser Araştırma Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Doç. Dr. İbrahim Yaman’ın laboratuvarında yapılan çalışmalarda besin kaynaklı veya diğer doğal kaynaklı kimyasal ajanların toksik etkileri moleküler düzeyde incelenmekte ve bu ajanlar arasında karsinojenik olanların kansere neden olan moleküler mekanizmaları araştırılmaktadır. Bu kapsamda, kimyasal ajanların hücresel sinyal iletim yolaklarına etkileri ve bu sinyal iletim yolaklarının etkilediği hücre ölüm/sağkalım süreçleri, proteozom ve otofaji gibi protein yıkım mekanizmaları incelenmektedir. Ayrıca, kimyasal ajanların gen ifadelerine etkileri transkripsiyon ve translasyon seviyesinde incelenmekte ve bu temel hücresel süreçlere etki mekanizmalarının incelenmesi laboratuvarın diğer çalışma alanları arasında yer almaktadır.

acordeon
1
Nöropati Genetiği Laboratuvarı (Cmt)

Çalışma Alanları: Prof. Esra Battaloğlu’nun laboratuvarında sinir sitemi hastalıklarına neden olan genler araştırılmaktadır. Öncelikle Herediter Motor ve Duysal Nöropati, diğer adıyla, Charcot-Marie-Tooth Hastalığı’ndan (HMSN-CMT) sorumlu genlerin tanımlanması, bu genlerdeki mutasyonların belirlenmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda periferik sinir sistemi gelişimde ve bakımında etkin faktörlerin belirlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Herediter Spastik Paraparezi hastalığına neden olan, özellikle çekinik genlerin tanımlanması da başlıca araştırma konularındandır. Bu hastalıklara neden olan genlerin tanımlanması ve moleküler mekanizmaların aydınlatılması ile tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ışık tutulması hedeflenmektedir.

acordeon
1
Plant Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Prof. Dr. Müge Türet’in araştırma laboratuvarında bitkilerde tuz stres dayanıklılık mekanizmasında rol alan faktörlerin aydınlatılması amacı ile transkriptom, metabolom, iyonom  düzeyinde analizler ve aday genlerin işlevsel analizleri yapılmaktadır. Ayrıca oldukça uzun zaman, para ve iş gücü gerektiren ıslah çalışmalarına ivme kazandırmak ve çevresel koşullardan etkilenmeyen genotipik tarama imkanı sağlamak amacı ile moleküler markör yardımlı tarama çalışmaları da proje bazlı danışmanlık olarak yürütülmektedir.

 

acordeon
1
Post-Translasyonel Modifikasyonlar Araştırma Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Dr. Öğr. Üyesi Umut Şahin’in araştırma laboratuvarında protein stabilitesini ve yıkımını kontrol eden post-translasyonel mekanizmalar (Ubiquitin, Small Ubiquitin-like Modifier) incelenmekte, bu mekanizmaların genetik ve farmakolojik yöntemlerle suni olarak tetiklenebilirliği araştırılmaktadır. Bu bağlamda organizma için zararlı, toksik ve patolojik proteinlerin yıkıma uğratılması ve bu şekilde bazı hastalıkların (çeşitli kanser türleri ve bazı nörodejeneratif hastalıklar da dahil olmak üzere) tedavisi hedeflenmektedir. Laboratuvarda ağırlıklı olarak protein biyokimyası ve hücre biyolojisi teknikleri kullanılmaktadır, uzun vadede denek hayvanları üzerinde denemeler yapılacaktır.

acordeon
1
Retina Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Retina Laboratuarında yürütülen araştırmalar memeli retinasının gelişim ve fizyolojisinde büyüme faktörlerinin rolü üzerinde odaklanmaktadır. Büyüme faktörlerine verilen hücre yanıtları, bu yanıtların şekillenmesinde yer alan sinyal iletim mekanizmaları ve hedef genlerin anlatım değişiklikleri çeşitli moleküler biyoloji yöntemleri kullanılarak irdelenmektedir. Hücre bölünmesinin kontrolü ve bu mekanizmada yer alan yeni gen ürünlerinin tanımlanmasına yönelik araştırmalarımız görme kaybı ile sonuçlanan birçok hastalık ve hasarın moleküler temellerinin aydınlatılmasına katkıda bulunacaktır.

acordeon
1
SNF Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Dr. Kryvoruchko'nun grubu, baklagil bitkilerinde Simbiyotik Azot Fiksasyonunu (SAF/SNF) kontrol eden moleküler mekanizmaları incelemektedir. SNF laboratuvarının amacı, bitkiler ve bakteriler arasındaki simbiyoz için hayati önem taşıyan genleri tanımlamaktır. Bu genler, SNF özelliğinin doğal olarak atmosferik azotu (örneğin, buğday, pirinç) sabitleme yeteneğinden yoksun olan kesilmiş mahsul türlerine aktarılması açısından önemlidir. Laboratuvar, mutagenez temelli SNF gen çalışmaları sonuçlarının ileri düzeyde araştırılabilmesi amacıyla, model bitkiler Arabidopsis thaliana ve Medicago truncatula'da açıklanmış genlerle eşleştirilen çevrilmiş alternatif okuma çerçevelerinin (altORF'ler) tüm transkriptom çapında tanımlanmasına öncülük etmiştir. İşlevsel karakterizasyon ve in siliko analiz kombinasyonu kullanılarak altORF'lerin ilk veritabanı oluşturulacaktır. Yeniliğin yanı sıra, bu projenin sonuçları, bitki transkriptomlarında altORF'lerin varlığını göz ardı ederek gerçekleştirilen mutagenez temelli çalışmalara önemli katkılarda bulunacaktır.

 

acordeon
1
Mitokondriyal Genetik Laboratuvarı (MitoLab)

Çalışma Alanları: Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Anıl Doğan'ın araştırma laboratuvarı, mitokondrinin hücredeki stres sinyalizasyonuna katkısına odaklanmaktadır. Laboratuvarın amacı, mitokondriden yayılan farklı sinyalleri incelemek ve bu sinyalleri aktive eden moleküler yolakları, yaşlanma ve yaşlanma ilgili hastalıklar bağlamında sistematik olarak incelemektir. Labın şu andaki çalışmaları serbest radikaller ile ilgilidir. Çeşitli transjenik fare modelleri ile serbest radikal sinyalizasyonunun mitokondriyal yanlış katlanmış protein yanıtı (UPRmt), otofaji, mitokin salınımı ve mitokondriyal entegre stres yanıtı (ISRmt) gibi yolaklara etkisinin araştırılması hedeflenmektedir. Serbest radikal sinyalizasyonunun ayrıntılı olarak deşifre edilmesi, hastalıklar için daha iyi tedavilerin tasarlanmasına ve gereksiz antioksidan kullanımının/tedavisinin potansiyel tehlikelerinin altını çizmeye yardımcı olacaktır.

 

no_acordeon
1
Psikoloji Bölümü
acordeon
1
Bilişsel Süreçler Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Bilişsel Psikoloji Laboratuarı, bölümün lisans ve lisansüstü eğitimin özellikle deneysel/uygulamalı derslerine destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra bölümün bilişsel alanda çalışan 3 öğretim üyelerinin araştırmaları ve disiplinlerarası alanlarda (Bilişsel Bilim, Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü yüksek lisans programlarıyla) ortak araştırmalar yürütülmektedir. Araştırmalarımızın çoğu Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, TÜBİTAK ve TÜBA destekli olup yetişkinler ve yaşlılara yönelik şu alanlarda yapılmaktadır: - Bellek araştırmaları (otobiyografik bellek, kolektif bellek, çalışma belleği, müzik belleği, örtülü bellek, üstbiliş) - Görsel ve işitsel duyu ve algılama/tanıma araştırmaları (yüz tanıma, karmaşık görüntü algılama, melodik ve ritmik algı) - Görsel dikkat araştırmaları ve beynin yönetici fonksiyonları - Kültürlenmenin bilişsel etkileri.

 

acordeon
1
Gelişimsel Psikoloji Laboratuvarı

Çalışma Alanları:Bu araştırma grubunun temel ilgi alanları bebeklik ve okul öncesi dönemdeki bilişsel, sosyal, duygusal gelişimdir. Araştırmalarımızın çoğu Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, TÜBİTAK ve TÜBA destekli olup hem Türkiye içinde (örn. Koç Üniversitesi) hem de yurt dışından araştırmacılarla (örn. Genova Üniversitesi) ortaklaşa yürütülen araştırmaların konuları: - 24-36 ay arasındaki zihin gelişimi, özellikle çalışma belleğindeki gelişmeler ve bunun dil gelişimi - Düşünme süreçleri (çocuklarda zihin teorisi) - Çoçukların dil edinme süreçleri - Okul öncesi dönemdeki sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi, risk gruplarının belirlenmesi ve onlara yönelik beceri geliştirme programları.

acordeon
1
Davranışsal Sinirbilim Laboratuvarı

https://neuroscience.boun.edu.tr/

Çalışma Alanları: Davranışsal Sinirbilim Laboratuvarı, korku, depresyon ve anksiyetenin altında yatan biyolojik temelleri inceleyen bir sistem nörobilimi ve fonksiyonel nöroanatomi laboratuvarıdır. Kemirgen modellerinde çeşitli nöroanatomik, elektrofizyolojik, kemogenetik ve davranışsal yöntemler kullanılarak, çeşitli beyin yapılarının (ör: Bazal önbeyin, amigdala, hipokampus ve BNST çekirdekleri), korku duygusu ve bununla ilişkili patolojilerdeki rolleri incelenmektedir. Laboratuvarımızda Psikoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Bilişsel Bilim, Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nden lisans ve lisansüstü öğrenciler araştırma yapmaktadır.

acordeon
1
Psikoepigenetik Laboratuvarı

www.peglab.boun.edu.tr

Psikoepigenetik laboratuvarındaki araştırmaların odak noktası, insan davranışının temelindeki psikolojik, genetik ve epigenetik faktörleri ve bunlar arasındaki etkileşimleri incelemektir. Bu amaçla, hamilelik döneminden başlayarak farklı gelişimsel dönemlerdeki bireylerin fizyolojisini ve davranışlarını etkileyen faktörler incelenmektedir. Şu anda devam etmekte olan projelerde, a) bireyler arası stres tepkisindeki psikolojik, genetik ve epigenetik farklılıklar, b) Hamilelikten doğum sonrasına anne ve bebek fizyolojisini etkileyen biyopsikososyal faktörler c) erken yaşta veya yakın zamanda yaşanan psikososyal faktörlerle genetik özelliklerin yetişkinlikteki stres tepkisine ve davranışa etkisi, d) çocuk davranış ve gelişiminde rol oynayan biyopsikososyal faktörler, ve e) Gen-Çevre etkileşimleriyle ilgili epigenetik mekanizmalar üzerine araştırmalar yürütülmektedir.

 

acordeon
1
Sosyal Psikoloji Laboratuvarı

socpsy.boun.edu.tr

Çalışma Alanları: Sosyal Psikoloji Laboratuvarı'nda ağırlıklı olarak üç tematik alanı kapsayan araştırmalar yapılmaktadır: - Kültür (örn. Kültür-aile-benlik ilişkileri, toplumsal ve kültürel değişim süreçlerinin psikolojik sonuçları, kültürlerarası karşılaştırmalı sosyal psikoloji) - Grup Dinamikleri ve Gruplararası İlişkiler (örn. sosyal kimlik, çeşitli alt gruplara yönelik önyargıların psikolojik temelleri) - Sosyal Biliş (örn. Kişiler hakkında oluşturduğumuz izlenimlere etki eden faktörler, yakın ilişkilerin zihinsel temsili, sosyal davranış ve karar vermeye etki eden zihinsel süreçler) Araştırmalarımızda metodolojik zenginlik (deneysel ve diğer yöntemlerin birbirini tamamlaması) hedeflenmektedir.

acordeon
1
Bebek ve Çocuk Gelişimi Laboratuvarı

www.bcl.boun.edu.tr

Çalışma Alanları: Bebeklikten yetişkinliğe uzanan farklı yaş grupları ile sosyal-bilişsel gelişim alanında araştırmalar yapılmaktadır. Başlıca araştırma konuları şöyledir:

-Bebeklikte ve çocuklukta öğrenmeyi etkileyen sosyal faktörler (kişilerin konuştuğu dil ve iletişim biçimlerinin dikkat ve öğrenme üzerindeki etkileri)

-Sosyal kategori ve grup algısının gelişimi (bebeklik ve çocuklukta sosyal grupların zihinsel temsili, sosyal tercihlerin oluşumunu etkileyen mekanizmalar, grup algısının ahlaki değerler üzerindeki etkileri)

-Müzik algısının gelişimi (müzik algısında kültürler-arası farklılıklar, çevresel ve doğuştan gelen faktörlerin ritim algısı ve müzik tercihlerinin oluşumu üzerindeki etkileri)

acordeon
1
Görsel Algı Laboratuvarı

https://visionlab.boun.edu.tr/

Görsel algı laboratuvarında davranışsal / psikofiziksel yöntemler kullanarak sistemin görsel bilgiyi ne şekilde işlemlediğine dair araştırmalar yürütülür. Görsel sistemdeki farklı birimlerin farklı görsel uyaran tiplerine olan hassasiyeti göz önünde bulundurularak programlanan uyaranlara verilen davranışsal yanıtlar çerçevesinde belli çıkarımlarda bulunulur. Halihazırda laboratuvarda araştırmaları süren belli başlı konular aşağıdaki gibidir:

-Temporal işleyişler: Hareket ve zaman algısı

-Görsel-motor sistemler arasındaki etkileşim

-Dikkatin sahne tanıma ve sahne algısına etkisi

-İnsan yüzlerinin algısı ve duygu tanıma