Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

acordeon
1
Astronomi Laboratuvarı

http://www.koeri.boun.edu.tr/astronomy/

Çalışma Alanı: Astronomik gözlemler yapılmakta Ay'ın doğuşu-batışı, Güneş'in doğuşu-batışı ve tekabül tarihlerinin belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır.

acordeon
1
Deprem Simülasyonu Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Mühendislik yapılarının deprem sırasındaki davranışının bilinmesi açısından Deprem Simülasyonu- Sarsma Masası Deneyleri yapılmaktadır. Ana Bilim Dalı'nda mevcut olan üç adet sarsma masası deney düzeneği ile yapı ve geoteknik mühendisliği alanlarında deprem simülasyonu deneylerinin gerçekleştirilmesi mümkündür.

Sarsma Masası Laboratuvarında otomatik gaz kesme vanalarının TSE 12884/Nisan 2002 standardına göre AR-GE ve STE sertifikasyon testleri yapılmaktadır. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalar, testin durumuna göre uniaxial tek eksenli sarsma masasında veya uniaxial olan daha küçük sarsma masasında yapılmaktadır.

Depremlerdeki zemin büyütmeleri ve yapı-zemin etkileşimi testleri için yaptırılmış olan mobil sismik sarsıcı (sarsma kamyonu) ile arazide ve gerçek yapılar üzerinde titreşim testleri yapılmaktadır.

Bilimsel çalışmalar için yapılan testler esnasında alınan datalar dijital olarak kaydedilmekte ve bu sayısal verilerin analizi yapılmaktadır.

acordeon
1
Elektromanyetik Gözlem Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Yerel ve bölgesel ölçekte manyetotellürik gözlemler yapılması ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi. Yer kabuğunun farklı derinliklerine ait elektrik yapısını, kabuğun alt kısımları ile üst manto’nun elektrik yapısını ortaya çıkarılmaktadır.

acordeon
1
İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sistemi Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Deprem kuvvetli yer hareketi kaydedicileri vasıtası ile bir deprem sonrasında kuvvetli yer hareketi parametrelerinin anında belirlenmesi ve haritalanmasını gerçekleştirmektir. Proje'nin “Acil Müdahale” kısmı çerçevesinde İstanbul'un yoğun yerleşim, ticaret ve sanayi bölgelerinde seçilmiş konumlara 100 adet kuvvetli yer hareketi istasyonu kurulmuştur.

Arazide çalışan deprem cihazlarının günlük kontrolü ve buna bağlı olarak arazi çıkışlarının sağlanması, hergün saat 10:00'da üretilen ve sistem tarafından otomatik olarak gönderilen simülasyon haritasının (İstanbul Valiliği, 1.Ordu Komutanlığı ve İBB AKOM) gönderilmesinin kontrol ediliş ve bu hattın sürekli sağlıklı çalışmasını sağlamak, deprem sırasında, kayıtçılara bağlanılarak verilerin download edilmesi ve depolanması çalışmaları yapılmaktadır.

acordeon
1
Jeodezi Ölçme Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Bazı ekipmanların kalibrasyon işlemleri yapılmaktadır. Laboratuvar kapsamındaki ölçme aletleri Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen projelerde kullanılmakta ayrıca, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde verilen CE200 dersine de katkı sağlamaktadır.

acordeon
1
Jeomanyetizma Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Uluslararası veri merkezleri ile işbirliği yapan ve yer manyetik alan bileşenlerinin düzenli ve kesintisiz olarak kaydedildiği uluslararası standartlara sahip gözlemevidir.

acordeon
1
Manyetik Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Türkiye ile ilgili yer manyetik gözlemler yapılmaktadır.

acordeon
1
Meteoroloji Laboratuvarı

http://web2.boun.edu.tr/meteoroloji/index.php

Çalışma Alanı: 1911 yılından beri günde üç kere 07:00, 14:00, 21:00 meteoroloji rasatları, 5 günlük (hergün yenilenen) Türkiye illeri için hava tahmini yapmak ve web sayfasında yayınlamak, web sayfasında hergün güncel hava haritalarını yayınlamak, meteorolojik ölçümlerin değerlendirilmesi ve arşivlenmesi ve meteorolojik alet kalibrasyonu yapılması.

acordeon
1
Paleomanyetizma Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Laboratuar, kayaçların ilk oluşumunda kazanmış olduğu manyetik alan şiddetini ve yönünü belirleyerek geçmişten günümüze yer manyetik alanının değişimini incelenmektedir.

acordeon
1
Sismoloji ve Jeodinamik Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Bölgesel ve yerel ölçekte sismik ağların kurulması, büyük depremler sonrası artçı deprem aktiviteleri izlenmekte, yer kabuğu ve daha derin yapıların araştırılması için sismik ağlar oluşturulmaktadır.

acordeon
1
Uygulamalı Jeofizik Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Mühendislik jeofiziği ve yer kabuğu ile ilgili veri toplanmakta ve araştırma yapılmaktadır. Laboratuvarda farklı özelliklerde veri toplayabilen (sismik, elektrik, manyetik) sistemler bulunmaktadır.

acordeon
1
Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Tarihi yapılar, yüksek binalar ve köprülere kurulan gerçek zamanlı izlem sistemlerinden gelen dataların toplanıp analizinin yapılması