Mevzuat

Yönetmelik

Boğaziçi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği


Kapsam ve dayanak
Madde 1- Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere 5 Temmuz 1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin’’ değişik 2. Maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet alanı
Madde 2- Döner Sermaye ile Üniversitenin esas faaliyetleri aksatılmadan aşağıdaki iş ve hizmetler yapılır.

  1. Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,
  2. Her türlü konuda araştırma, geliştirme, uygulama, tahlil, deney, danışmanlık, analiz , ölçme , model deneyi, muayene, teknik kontrol , kalite kontrolü, standartlara uygunluğun tahkiki, teknik bakım,ekspertiz, ölçü ayarı, plan, proje hazırlamak ve bu işlerle ilgili uygulama hizmetleri yapmak,
  3. Bilgi işlem organizasyonu, iş değerlendirilmesi ve benzeri hizmetleri yapmak,
  4. Mevcut fiziki kapasiteyi daha iyi değerlendirerek faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere mal, iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünü önceden Rektör’ün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak için satış ve teşhir yerleri açmak. Her türlü inşaat, tesisat ve mimari projeleri hazırlamak ve denetlemek ile benzeri işleri yapmak,
  5. Her türlü baskı ve yayım hizmetlerini yerine getirmek,
  6. Üniversitenin bilgisayar alt yapısını kullanarak her türlü iş ve hizmetlerin üretilmesini sağlamak,

Yönetim organları
Madde 3- Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. İşletmenin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde rektör yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, uygulama-araştırma merkezi müdürlerine devredebilir,
Üniversite Yönetim Kurulu yetkilerini, uygun gördüğü ölçüde, kuracağı Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (Dekan ve Yüksekokul Müdürü de olabilir ) ve bir sayman olmak üzere beş kişiden oluşur, 

Sermaye limiti
Madde 4- Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 7.500.000.000-
(Yedimilyarbeşyüzmilyon) TL’dir.

Uygulanacak hükümler
Madde 5- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde birinci maddede adı geçen yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 6- 28.05.1985 gün ve 18767 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’’ ile bu yönetmeliğin ek ve değişiklikleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır, 

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, mevcut Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliklerine göre başlanmış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur,
Geçici Madde 2 – Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye İşletmesinin bütün mal varlığı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu Yönetmelikle yeni kurulan Döner Sermaye İşletmesine devredilir, 

Yürürlük 
Madde 7- Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
Yürütme
Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yasa ve Yönetmelikler