Ekonomi

Tekgüç, H., Demirkılıç, S., Özertan, G., “Türkiye’de Gıda Enflasyonunun Gelişimi: Seçilmiş Ürünler Üzerine Bir Çalışma” (Development of Food Inflation in Turkey: A Study on Selected Products), Denizbank Yayınları, 2020.

Türkçe

Özertan, G., “Tarım ve Gıda 2020: Sürdürülebilir Büyüme Bağlamında Tarım ve Gıda Sektörünün Analizi: Giriş” (Agriculture and Food 2020: An Analysis of Agriculture and Food Sectors Under Sustainable Growth: Introduction), Yayın No: TÜSİAD-T/2020-03/613, 2020.

Türkçe

Karapınar, B., Özertan, G., Tanaka, T., An, N., Turp T., “İklı̇m Değı̇şı̇klı̇ğı̇ Etkı̇sı̇ Altında Tarımsal Ürün Arzının Sürdürülebı̇lı̇rlı̇ğı̇” (Sustainability of Agricultural Product Supply Under Impact of Climate Change), Yayın No: TÜSİAD-T/2020-03/616, 2020.

Türkçe

Sayfalar